به این نوشته چند امتیاز می دهید؟

رتبه بندی مراکز داده ( رتبه بندی دیتاسنتر )

 

 

مرجع صدور رتبه بندی مراکز داده ( رتبه بندی دیتاسنتر )







مشخصات



گواهی




 

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ رتبه بندی مراکز داده ( رتبه بندی دیتاسنتر )
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

مصوبه شماره 3 جلسه شماره 247 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات

10878 1395/09/07 کل مصوبه دانلود
فرآیند صدور مجوز




فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای صدور رتبه بندی مراکز داده ( رتبه بندی دیتاسنتر )


عنوان مدرک کد مدرک
تصویر برابر اصل اساسنامه، روزنامه رسمی حاوی آگهی تأسیس و آگهی آخرین تغییرات سهامداران و هیئت مدیره 11898


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

مصوبه شماره 3 جلسه شماره 247 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات

10878 1395/09/07 بند 3-3 ماده 3 دانلود
استعلام‌های بین دستگاهی

عنوان استعلام کد استعلام دستگاه استعلام‌دهنده مدت زمان پاسخ آدرس وب سایت توضیحات
آگهی تاسیس در روزنامه رسمی کشور جهت جهت اطمینان از مجوزهای قانونی فعالیت و فعال بودن واحد تولیدی 10008 قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران – روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران 0 http://www.rrk.ir
تایید ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری در مرجع ثبتی 10158 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور – اداره کل ثبت شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری 0 www.sherkat.ssaa.ir
اساسنامه 10007 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور – اداره کل ثبت اسناد و املاک 0 http://ssaa.ir
استعلام سابقه کار و فعالیت از سازمان تأمین اجتماعی 10149 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی – سازمان تامین اجتماعی 0 www.tamin.ir

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

مصوبه شماره 3 جلسه شماره 247 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات

10878 1395/09/07 بند 3-3 ماده 3 دانلود
مجوزهای پیش‌نیاز



ضوابط خاص صدور رتبه بندی مراکز داده ( رتبه بندی دیتاسنتر )


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

مصوبه شماره 3 جلسه شماره 247 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات

10878 1395/09/07 کل مصوبه دانلود
مدت زمان صدور مجوز

روز




مدت اعتبار مجوز



عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

مصوبه شماره 3 جلسه شماره 247 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات

10878 1395/09/07 ماده 2 دانلود
هزینه صدور رتبه بندی مراکز داده ( رتبه بندی دیتاسنتر )



عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

تعرفه نرخ پایه خدمات فنی تخصصی انفورماتیک

11043 1398/07/03 فصل ششم دانلود
نمونه گواهی رتبه بندی مراکز داده ( رتبه بندی دیتاسنتر ) صادر شده

فایلی وجود ندارد
فرآیند تمدید رتبه بندی مراکز داده ( رتبه بندی دیتاسنتر )


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز



فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

مصوبه شماره 3 جلسه شماره 247 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات

10878 1395/09/07 ماده 5 دانلود
ضوابط خاص تمدید مجوز



مدت زمان تمدید مجوز

روز




مدت اعتبار مجوز



هزینه تمدید مجوز



فرآیند اصلاح رتبه بندی مراکز داده ( رتبه بندی دیتاسنتر )


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز



فایلی وجود ندارد



ضوابط خاص اصلاح مجوز



مدت زمان اصلاح مجوز

روز




مدت اعتبار مجوز



هزینه اصلاح مجوز



فرآیند ابطال رتبه بندی مراکز داده ( رتبه بندی دیتاسنتر )


فایلی وجود ندارد


شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

مصوبه شماره 3 جلسه شماره 247 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات

10878 1395/09/07 ماده 5
شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز



فایلی وجود ندارد



صدور
مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ رتبه بندی مراکز داده ( رتبه بندی دیتاسنتر )
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

مصوبه شماره 3 جلسه شماره 247 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات

10878 1395/09/07 کل مصوبه دانلود
فرآیند صدور مجوز




فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای صدور رتبه بندی مراکز داده ( رتبه بندی دیتاسنتر )


عنوان مدرک کد مدرک
تصویر برابر اصل اساسنامه، روزنامه رسمی حاوی آگهی تأسیس و آگهی آخرین تغییرات سهامداران و هیئت مدیره 11898


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

مصوبه شماره 3 جلسه شماره 247 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات

10878 1395/09/07 بند 3-3 ماده 3 دانلود
استعلام‌های بین دستگاهی

عنوان استعلام کد استعلام دستگاه استعلام‌دهنده مدت زمان پاسخ آدرس وب سایت توضیحات
آگهی تاسیس در روزنامه رسمی کشور جهت جهت اطمینان از مجوزهای قانونی فعالیت و فعال بودن واحد تولیدی 10008 قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران – روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران 0 http://www.rrk.ir
تایید ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری در مرجع ثبتی 10158 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور – اداره کل ثبت شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری 0 www.sherkat.ssaa.ir
اساسنامه 10007 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور – اداره کل ثبت اسناد و املاک 0 http://ssaa.ir
استعلام سابقه کار و فعالیت از سازمان تأمین اجتماعی 10149 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی – سازمان تامین اجتماعی 0 www.tamin.ir

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

مصوبه شماره 3 جلسه شماره 247 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات

10878 1395/09/07 بند 3-3 ماده 3 دانلود
مجوزهای پیش‌نیاز



ضوابط خاص صدور رتبه بندی مراکز داده ( رتبه بندی دیتاسنتر )


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

مصوبه شماره 3 جلسه شماره 247 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات

10878 1395/09/07 کل مصوبه دانلود
مدت زمان صدور مجوز

روز




مدت اعتبار مجوز



عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

مصوبه شماره 3 جلسه شماره 247 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات

10878 1395/09/07 ماده 2 دانلود
هزینه صدور رتبه بندی مراکز داده ( رتبه بندی دیتاسنتر )



عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

تعرفه نرخ پایه خدمات فنی تخصصی انفورماتیک

11043 1398/07/03 فصل ششم دانلود
نمونه گواهی رتبه بندی مراکز داده ( رتبه بندی دیتاسنتر ) صادر شده

فایلی وجود ندارد
تمدید
فرآیند تمدید رتبه بندی مراکز داده ( رتبه بندی دیتاسنتر )


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز



فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

مصوبه شماره 3 جلسه شماره 247 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات

10878 1395/09/07 ماده 5 دانلود
ضوابط خاص تمدید مجوز



مدت زمان تمدید مجوز

روز




مدت اعتبار مجوز



هزینه تمدید مجوز



اصلاح
فرآیند اصلاح رتبه بندی مراکز داده ( رتبه بندی دیتاسنتر )


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز



فایلی وجود ندارد



ضوابط خاص اصلاح مجوز



مدت زمان اصلاح مجوز

روز




مدت اعتبار مجوز



هزینه اصلاح مجوز



ابطال
فرآیند ابطال رتبه بندی مراکز داده ( رتبه بندی دیتاسنتر )


فایلی وجود ندارد


شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

مصوبه شماره 3 جلسه شماره 247 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات

10878 1395/09/07 ماده 5
شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز



فایلی وجود ندارد