مرجع صدورمشخصات


مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ پروانه سازمان مردم نهاد
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

تصویب نامه کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی

575 1389/06/06 اصل 138
فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای صدور پروانه سازمان مردم نهاد


عنوان مدرک کد مدرک
تصویر شناسنامه، کارت ملی ، آخرین مدرک تحصیلی و تخصصی متقاضی 13031629000-1
1 قطعه عکس 4*3 رنگی زمینه روشن 55000253-7

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

آیین نامه اجرایی تاسیس سازمان مردم نهاد مصوب هیات محترم دولت

670 1384/05/08 ماده 2

آیین نامه اجرایی تاسیس سازمان‌ مردم نهاد مصوب هیات محترم دولت

670 1384/05/08 ماده 18

آیین نامه اجرایی تاسیس و فعالیت سازمان‌هاي مردم نهاد مصوب هیات محترم دولت

670 1384/05/08 ماده 20
استعلام‌های بین دستگاهی

عنوان استعلام کد استعلام دستگاه استعلام‌دهنده مدت زمان پاسخ آدرس وب سایت

استعلام مراجع ذی صلاح

10124 وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات – سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی 60 www.ict.gov.ir

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

آیین نامه اجرایی تاسیس و فعالیت سازمان‌هاي مردم نهاد مصوب هیات محترم دولت

670 1384/05/08 تبصره2و3ماه22
مجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

آیین نامه اجرایی تاسیس و فعالیت سازمان‌هاي مردم نهاد مصوب هیات محترم دولت

670 1384/05/08 ماده 22
مدت زمان صدور مجوز

 روزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

آیین نامه اجرایی تاسیس و فعالیت سازمان‌هاي مردم نهاد مصوب هیات محترم دولت

670 1384/05/08
مدت اعتبار مجوز

 ماه
هزینه صدور مجوز
نمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد


فرآیند تمدید پروانه سازمان مردم نهاد


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
صورتجلسات مجامع عمومی عادی 100830
آخرین تغییرات شرکت در روزنامه رسمی روزنامه
ارائه گزارش عملیات سالانه 11425

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

قانون تجارت

486 1310/03/01 ماده 106
ضوابط خاص تمدید مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

قانون تجارت

486 1310/03/01 مواد 106و109
مدت زمان تمدید مجوز
 روزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

آیین نامه اجرایی تاسیس و فعالیت سازمان‌هاي مردم نهاد مصوب هیات محترم دولت

670 1384/05/08 فصل 4ماده26
مدت اعتبار مجوز

 ماههزینه تمدید مجوز
فرآیند اصلاح پروانه سازمان مردم نهاد


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز
ضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز

 روز
مدت اعتبار مجوز

 ماههزینه اصلاح مجوز
فرآیند ابطال پروانه سازمان مردم نهاد


شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

آیین نامه اجرایی تاسیس و فعالیت سازمان هاي مردم نهاد

391 1384/05/08 ماده 34
شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
گزارش عملکرد 100212
ابطال با رای مراجع قضایی 1001855

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

آیین نامه اجرایی تاسیس و فعالیت سازمان هاي مردم نهاد

391 1384/05/08 ماده 34