مرجع صدور مجوزمشخصات مجوز


مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز شرکت ارتباطات ماهواره ای
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

229 1379/01/17 28

قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

229 1379/01/17 124

آیین نامه اجرایی تبصره ماده 124 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

458 1379/12/06 ماده 5
فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرک

کد مدرک
تابعیت ایرانی 100204
فرم تكميل شده مشخصات فردی مديرعامل و اعضاي هيئت مديره در دو نسخه 100495
فرم تكميل شده سهامداران شركت به تعداد سهامداران 100497
فرم تکمیل شده عکس دار مشخصات فردی توسط مسئول شبکه مهر شده 100526
تصاویر کارت ملی مدیر عامل و اعضا هیئت مدیره 1001118
تصاویر تمام صفحات شناسنامه (برابر اصل) مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره 1001127
گواهی عدم سوء پیشینه مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره 1001130
دو قطعه عکس پرسنلی 4*3 مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره 1001134
مستندات ثبت شرکت 11422

  استعلام‌های بین دستگاهی

عنوان استعلام کد استعلام دستگاه استعلام‌دهنده مدت زمان پاسخ آدرس وب سایت

تاییدیه مراجع ذی صلاح

10136 وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات – سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی 60 www.ict.gov.ir


مجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور مجوزمدت زمان صدور مجوز شرکت ارتباطات ماهواره ای

 روزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

مصوبه جلسه یازدهم هیات مقررات زدایی در رابطه با مجوزهای وزارت ارتباطات شماره 80/12141

1352 1395/11/26 15
مدت اعتبار مجوز

 ماهعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

مصوبه شماره 2 جلسه شماره 199 مورخ 1393/7/6 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات

1078 1393/07/01 1
هزینه صدور مجوز


عنوان هزینه مبلغ
حق امتیاز سالیانه 54000000 ریال
حق استفاده از فرکانس 54000000 ریال
ضمانت نامه حسن انجام تعهدات فقط یکبار در ابتدای صدور پروانه 500000000 ریال

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

آیین نامه اجرایی تبصره ماده 124 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

458 1379/12/06 ماده 2

تصویب نامه کارگروه مرکب از وزیران ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنايع و معادن و امور اقتصادی و دارایی

1076 1387/12/21 2

آيين نامه حق استفاده از فرکانس در امور ارتباط راديويي

1074 1360/01/01 ماده 2

آيين نامه حق استفاده از فرکانس در امور ارتباط راديويي

1074 1360/01/01 ماده3
نمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد


فرآیند تمدید مجوز شرکت ارتباطات ماهواره ای


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
درخواست متقاضی 10030
گزارش عملکرد 100212

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

اساسنامه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

209 1388/11/21 بند (1) ماده (6)

قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

229 1379/01/17 مواد 28 و 124

قانون وظایف و اختیارت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

230 1382/09/19 بند (ز) ماده (3)

آیین نامه اجرایی تبصره ماده 124 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

458 1379/12/06 همه موارد

مصوبه شماره 2 جلسه شماره 199 مورخ 1393/7/6 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات

1078 1393/07/01 1

مصوبه جلسه شماره 157 مورخ 1391/11/23 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات

1077 1398/10/17 1
ضوابط خاص تمدید مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

مصوبه شماره 2 جلسه شماره 199 مورخ 1393/7/6 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات

1078 1393/07/01 1
مدت زمان تمدید مجوز

 روز
مدت اعتبار مجوز

 ماههزینه تمدید مجوز


عنوان هزینه مبلغ
حق امتیاز سالیانه 54000000 ریال
حق استفاده از فرکانس سالیانه 54000000 ریال
تمدیدیه ضمانت نامه حسن انجام تعهدات 500000000 ریال

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

229 1379/01/17 مواد 28 و 124

آیین نامه اجرایی تبصره ماده 124 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

458 1379/12/06 همه موارد
فرآیند اصلاح مجوز شرکت ارتباطات ماهواره ای


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز
ضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز

 روز
مدت اعتبار مجوز

 ماههزینه اصلاح مجوز
فرآیند ابطال مجوز شرکت ارتباطات ماهواره ای


شرایط قابلیت ابطال مجوزشرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز