1.5/5 - (2 امتیاز)

در این مقاله قصد داریم تا نحوه صدور موافقت اصولی تاسیسات گردشگری را خدمت شما عزیزان ارائه دهیم. اطلاعاتی مانند مدارک و شرایط لازم برای دریافت این مجوز از نمونه موضوعاتی است که در این مطلب گنجانده شده است.

 

مرجع صدور مجوزمشخصات مجوز

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به صدور موافقت اصولی تاسیسات گردشگری
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:

آیین نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه بندی و نرخ گذاری تاسیسات گردشگری و نظارت بر آن ها

101501394/08/18ماده (2) فصل دوم دانلود

آیین نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه بندی و نرخ گذاری تاسیسات گردشگری و نظارت بر آن ها

101501394/08/18ماده 4دانلود
فرآیند صدور موافقت اصولی تاسیسات گردشگری
دانلود
شرایط و مدارک لازم برای صدور موافقت اصولی تاسیسات گردشگری


عنوان مدرککد مدرک
پیش طرح اولیه11937
نقشه utm محل اجرای طرح11938
مدارک مالکیت زمین (در صورت خصوصی بودن اراضی)11939

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:

آیین نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه بندی و نرخ گذاری تاسیسات گردشگری و نظارت بر آن ها

101501394/08/18ماده 2 فصل 2دانلود

شیوه نامه صدور موافقت اصولی و مجوز ایجاد، اصلاح، تکمیل و تبدیل تاسیسات گردشگری

114601398/03/04بند 6دانلود

شیوه نامه صدور موافقت اصولی و مجوز ایجاد، اصلاح، تکمیل و تبدیل تاسیسات گردشگری

114601398/03/04پیوست 1دانلود
استعلام‌های بین دستگاهی

عنوان استعلامکد استعلامدستگاه استعلام‌دهندهمدت زمان پاسخآدرس وب سایتتوضیحات
وجود آثار و ابنیه تاریخی و محدودیت های اجرای طرح10178وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کشور – اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری7ichto.ir

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:

آیین نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه بندی و نرخ گذاری تاسیسات گردشگری و نظارت بر آن ها

101501394/08/18تبصره ذیل ماده 2دانلود
مجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور مجوزمدت زمان صدور مجوز

روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:

مصوبه جلسه هجدهم هیات مقررات زدایی به شماره 80/22663

110711396/09/21بند 29 دانلود
مدت اعتبار مجوزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:

بخشنامه شماره 972100/47603 مورخ 97/12/21 وزارت میراث فرهنگی

114271397/12/21بند 4دانلود
هزینه صدور موافقت اصولی تاسیسات گردشگری
نمونه مجوز صادر شده

دانلود
فرآیند تمدید موافقت اصولی تاسیسات گردشگری


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز


عنوان مدرککد مدرک
درخواست متقاضی10030

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:

بخشنامه شماره 972100/47603 مورخ 97/12/21 وزارت میراث فرهنگی

114271397/12/21بند 6دانلود
ضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید مجوز

روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:

بخشنامه شماره 972100/47603 مورخ 97/12/21 وزارت میراث فرهنگی

114271397/12/21بند 6دانلود
مدت اعتبار مجوزهزینه تمدید مجوزفرآیند اصلاح موافقت اصولی تاسیسات گردشگری


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح

ضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح

روز
مدت اعتبار مجوزهزینه اصلاح مجوزفرآیند ابطال موافقت اصولی تاسیسات گردشگری


فایلی وجود ندارد


شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:

بخشنامه شماره 972100/47603 مورخ 97/12/21 وزارت میراث فرهنگی

114271397/12/21بند 7دانلود

بخشنامه شماره 972100/47603 مورخ 97/12/21 وزارت میراث فرهنگی

114271397/12/21بند 9دانلود
شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوزفایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:

بخشنامه شماره 972100/47603 مورخ 97/12/21 وزارت میراث فرهنگی

114271397/12/21بند 7دانلود

بخشنامه شماره 972100/47603 مورخ 97/12/21 وزارت میراث فرهنگی

114271397/12/21بند 9دانلود
صدور
مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به صدور موافقت اصولی تاسیسات گردشگری
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:

آیین نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه بندی و نرخ گذاری تاسیسات گردشگری و نظارت بر آن ها

101501394/08/18ماده (2) فصل دوم دانلود

آیین نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه بندی و نرخ گذاری تاسیسات گردشگری و نظارت بر آن ها

101501394/08/18ماده 4دانلود
فرآیند صدور موافقت اصولی تاسیسات گردشگری
دانلود
شرایط و مدارک لازم برای صدور موافقت اصولی تاسیسات گردشگری


عنوان مدرککد مدرک
پیش طرح اولیه11937
نقشه utm محل اجرای طرح11938
مدارک مالکیت زمین (در صورت خصوصی بودن اراضی)11939

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:

آیین نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه بندی و نرخ گذاری تاسیسات گردشگری و نظارت بر آن ها

101501394/08/18ماده 2 فصل 2دانلود

شیوه نامه صدور موافقت اصولی و مجوز ایجاد، اصلاح، تکمیل و تبدیل تاسیسات گردشگری

114601398/03/04بند 6دانلود

شیوه نامه صدور موافقت اصولی و مجوز ایجاد، اصلاح، تکمیل و تبدیل تاسیسات گردشگری

114601398/03/04پیوست 1دانلود
استعلام‌های بین دستگاهی

عنوان استعلامکد استعلامدستگاه استعلام‌دهندهمدت زمان پاسخآدرس وب سایتتوضیحات
وجود آثار و ابنیه تاریخی و محدودیت های اجرای طرح10178وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کشور – اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری7ichto.ir

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:

آیین نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه بندی و نرخ گذاری تاسیسات گردشگری و نظارت بر آن ها

101501394/08/18تبصره ذیل ماده 2دانلود
مجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور مجوزمدت زمان صدور مجوز

روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:

مصوبه جلسه هجدهم هیات مقررات زدایی به شماره 80/22663

110711396/09/21بند 29 دانلود
مدت اعتبار مجوزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:

بخشنامه شماره 972100/47603 مورخ 97/12/21 وزارت میراث فرهنگی

114271397/12/21بند 4دانلود
هزینه صدور موافقت اصولی تاسیسات گردشگری
نمونه مجوز صادر شده

دانلود
تمدید
فرآیند تمدید موافقت اصولی تاسیسات گردشگری


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز


عنوان مدرککد مدرک
درخواست متقاضی10030

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:

بخشنامه شماره 972100/47603 مورخ 97/12/21 وزارت میراث فرهنگی

114271397/12/21بند 6دانلود
ضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید مجوز

روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:

بخشنامه شماره 972100/47603 مورخ 97/12/21 وزارت میراث فرهنگی

114271397/12/21بند 6دانلود
مدت اعتبار مجوزهزینه تمدید مجوزاصلاح
فرآیند اصلاح موافقت اصولی تاسیسات گردشگری


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح

ضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح

روز
مدت اعتبار مجوزهزینه اصلاح مجوزابطال
فرآیند ابطال موافقت اصولی تاسیسات گردشگری


فایلی وجود ندارد


شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:

بخشنامه شماره 972100/47603 مورخ 97/12/21 وزارت میراث فرهنگی

114271397/12/21بند 7دانلود

بخشنامه شماره 972100/47603 مورخ 97/12/21 وزارت میراث فرهنگی

114271397/12/21بند 9دانلود
شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوزفایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:

بخشنامه شماره 972100/47603 مورخ 97/12/21 وزارت میراث فرهنگی

114271397/12/21بند 7دانلود

بخشنامه شماره 972100/47603 مورخ 97/12/21 وزارت میراث فرهنگی

114271397/12/21بند 9دانلود