تایید صلاحیت حرفه ای مدیران موسسات اعتباری

مرجع صدور تایید صلاحیت حرفه ای مدیران موسسات اعتباریمشخصات مجوز


مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ تاییدیه صلاحیت حرفه ای مدیران موسسات اعتباری
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آیین نامه نحوه تاسیس و اداره موسسات اعتباری غیر دولتی (تصویب نامه شماره 130671/ت48436هـ مورخ 1393/11/04)

10312 1393/10/28 ماده 52 و 59 دانلود

قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی

10471 1395/12/25 ماده 14 دانلود

قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور

11861 1384/09/01 بند پ و ت ماده 21 دانلود

دستورالعمل نحوه احراز و لغو تاییدیه صلاحیت حرفه‌ای مدیران موسسات اعتباری

11922 1398/11/15 ماده 2 دانلود
فرآیند صدور مجوز

شرایط و مدارک لازم برای صدور تاییدیه صلاحیت حرفه ای مدیران موسسات اعتباری


عنوان مدرک کد مدرک

تصویر آگهی روزنامه رسمی

10028

نداشتن بدهی قطعی

10234

تعهد نامه عدم اشتغال

10291

سایر مدارک به تشخیص بانک مرکزی

11083

تصویر مدارک تحصیلی

12821

تصویر کلیه صفحات شناسنامه و کارت ملی

12822

تصویر سوابق آموزشی

12823

تصویر سوابق شغلی

12824

گزارش شناخت از موسسه اعتباری و برنامه کاری داوطلب

12826

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آیین نامه نحوه تاسیس و اداره موسسات اعتباری غیر دولتی (تصویب نامه شماره 130671/ت48436هـ مورخ 1393/11/04)

10312 1393/10/28 51،52،53،54 دانلود

آیین نامه نحوه تاسیس و اداره موسسات اعتباری غیر دولتی (تصویب نامه شماره 130671/ت48436هـ مورخ 1393/11/04)

10312 1393/10/28 55،59،95،96 دانلود

دستورالعمل نحوه احراز و لغو تاییدیه صلاحیت حرفه‌ای مدیران موسسات اعتباری

11922 1398/11/15 4،5،6،7،9،25 دانلود
استعلام‌های بین دستگاهی

عنوان استعلام کد استعلام دستگاه استعلام‌دهنده مدت زمان پاسخ آدرس وب سایت توضیحات

عدم سوء پیشینه کیفری

10097 نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران – فرماندهی نیروی انتظامی 0 http://epolice.ir

استعلام مدرک تحصیلی از دانشگاهها و موسسات آموزش عالی

10148 وزارت آموزش و پرورش – دانشگاه فرهنگیان 10 www.msrt.ir

تایید اطلاعات هویتی شخص حقیقی

10005 سازمان ثبت احوال کشور – اداره ثبت احوال 0 http://www.sabteahval.ir

تایید مدارک ثبتی

10011 قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران – سازمان ثبت اسناد و املاک کشور 0 http://ssaa.ir

سابقه بیمه

10082 سازمان تامین اجتماعی – اداره کل تامین اجتماعی 0 satam.aro.gov.ir

استعلام سابقه کار و فعالیت از سازمان تأمین اجتماعی

10149 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی – سازمان تامین اجتماعی 0 www.tamin.ir

استعلام صلاحیت فردی داوطلب

10331 وزارت اطلاعات – اداره کل تعیین صلاحیت و اسناد وزارت اطلاعات 0 www.vaja.ir

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آیین نامه نحوه تاسیس و اداره موسسات اعتباری غیر دولتی (تصویب نامه شماره 130671/ت48436هـ مورخ 1393/11/04)

10312 1393/10/28 51 دانلود

دستورالعمل نحوه احراز و لغو تاییدیه صلاحیت حرفه ای مدیران موسسات اعتباری

11922 1398/11/15 4،5،9 دانلود
مجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آیین نامه نحوه تاسیس و اداره موسسات اعتباری غیر دولتی (تصویب نامه شماره 130671/ت48436هـ مورخ 1393/11/04)

10312 1393/10/28 92 و 107 دانلود

دستورالعمل نحوه احراز و لغو تاییدیه صلاحیت حرفه ای مدیران موسسات اعتباری

11922 1398/11/15 33 الی 40 دانلود

دستورالعمل نحوه احراز و لغو تاییدیه صلاحیت حرفه ای مدیران موسسات اعتباری

11922 1398/11/15 25 الی 32 دانلود
مدت زمان صدور مجوز

روز
مدت اعتبار مجوزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل نحوه احراز و لغو تاییدیه صلاحیت حرفه ای مدیران موسسات اعتباری

11922 1398/11/15 ماده 30 دانلود

دستورالعمل نحوه احراز و لغو تاییدیه صلاحیت حرفه ای مدیران موسسات اعتباری

11922 1398/11/15 ماده 29 دانلود
هزینه صدور مجوز
نمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد


فرآیند تمدید مجوز


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوزفایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آیین نامه نحوه تاسیس و اداره موسسات اعتباری غیر دولتی (تصویب نامه شماره 130671/ت48436هـ مورخ 1393/11/04)

10312 1393/10/28 52،59،51 دانلود

دستورالعمل نحوه احراز و لغو تاییدیه صلاحیت حرفه‌ای مدیران موسسات اعتباری

11922 1398/11/15 ماده 29 دانلود
ضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید مجوز

روز
مدت اعتبار مجوزهزینه تمدید مجوز
فرآیند اصلاح تاییدیه صلاحیت حرفه ای مدیران موسسات اعتباری


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوزفایلی وجود نداردضوابط خاص اصلاح تاییدیه صلاحیت حرفه ای مدیران موسسات اعتباریمدت زمان اصلاح مجوز
مدت اعتبار مجوزهزینه اصلاح مجوزفرآیند ابطال


فایلی وجود ندارد


شرایط قابلیت ابطال


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آیین نامه نحوه تاسیس و اداره موسسات اعتباری غیر دولتی (تصویب نامه شماره 130671/ت48436هـ مورخ 1393/11/04)

10312 1393/10/28 ماده 53 و 95 دانلود

دستورالعمل نحوه احراز و لغو تاییدیه صلاحیت حرفه‌ای مدیران موسسات اعتباری

11922 1398/11/15 ماده 41 دانلود

دستورالعمل نحوه احراز و لغو تاییدیه صلاحیت حرفه‌ای مدیران موسسات اعتباری

11922 1398/11/15 ماده 42،43،44 دانلود

دستورالعمل نحوه احراز و لغو تاییدیه صلاحیت حرفه ای مدیران موسسات اعتباری

11922 1398/11/15 45 دانلود
شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوزفایلی وجود ندارد


صدور
مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ تاییدیه صلاحیت حرفه ای مدیران موسسات اعتباری
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آیین نامه نحوه تاسیس و اداره موسسات اعتباری غیر دولتی (تصویب نامه شماره 130671/ت48436هـ مورخ 1393/11/04)

10312 1393/10/28 ماده 52 و 59 دانلود

قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی

10471 1395/12/25 ماده 14 دانلود

قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور

11861 1384/09/01 بند پ و ت ماده 21 دانلود

دستورالعمل نحوه احراز و لغو تاییدیه صلاحیت حرفه‌ای مدیران موسسات اعتباری

11922 1398/11/15 ماده 2 دانلود
فرآیند صدور مجوز

شرایط و مدارک لازم برای صدور تاییدیه صلاحیت حرفه ای مدیران موسسات اعتباری


عنوان مدرک کد مدرک

تصویر آگهی روزنامه رسمی

10028

نداشتن بدهی قطعی

10234

تعهد نامه عدم اشتغال

10291

سایر مدارک به تشخیص بانک مرکزی

11083

تصویر مدارک تحصیلی

12821

تصویر کلیه صفحات شناسنامه و کارت ملی

12822

تصویر سوابق آموزشی

12823

تصویر سوابق شغلی

12824

گزارش شناخت از موسسه اعتباری و برنامه کاری داوطلب

12826

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آیین نامه نحوه تاسیس و اداره موسسات اعتباری غیر دولتی (تصویب نامه شماره 130671/ت48436هـ مورخ 1393/11/04)

10312 1393/10/28 51،52،53،54 دانلود

آیین نامه نحوه تاسیس و اداره موسسات اعتباری غیر دولتی (تصویب نامه شماره 130671/ت48436هـ مورخ 1393/11/04)

10312 1393/10/28 55،59،95،96 دانلود

دستورالعمل نحوه احراز و لغو تاییدیه صلاحیت حرفه‌ای مدیران موسسات اعتباری

11922 1398/11/15 4،5،6،7،9،25 دانلود
استعلام‌های بین دستگاهی

عنوان استعلام کد استعلام دستگاه استعلام‌دهنده مدت زمان پاسخ آدرس وب سایت توضیحات

عدم سوء پیشینه کیفری

10097 نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران – فرماندهی نیروی انتظامی 0 http://epolice.ir

استعلام مدرک تحصیلی از دانشگاهها و موسسات آموزش عالی

10148 وزارت آموزش و پرورش – دانشگاه فرهنگیان 10 www.msrt.ir

تایید اطلاعات هویتی شخص حقیقی

10005 سازمان ثبت احوال کشور – اداره ثبت احوال 0 http://www.sabteahval.ir

تایید مدارک ثبتی

10011 قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران – سازمان ثبت اسناد و املاک کشور 0 http://ssaa.ir

سابقه بیمه

10082 سازمان تامین اجتماعی – اداره کل تامین اجتماعی 0 satam.aro.gov.ir

استعلام سابقه کار و فعالیت از سازمان تأمین اجتماعی

10149 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی – سازمان تامین اجتماعی 0 www.tamin.ir

استعلام صلاحیت فردی داوطلب

10331 وزارت اطلاعات – اداره کل تعیین صلاحیت و اسناد وزارت اطلاعات 0 www.vaja.ir

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آیین نامه نحوه تاسیس و اداره موسسات اعتباری غیر دولتی (تصویب نامه شماره 130671/ت48436هـ مورخ 1393/11/04)

10312 1393/10/28 51 دانلود

دستورالعمل نحوه احراز و لغو تاییدیه صلاحیت حرفه ای مدیران موسسات اعتباری

11922 1398/11/15 4،5،9 دانلود
مجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آیین نامه نحوه تاسیس و اداره موسسات اعتباری غیر دولتی (تصویب نامه شماره 130671/ت48436هـ مورخ 1393/11/04)

10312 1393/10/28 92 و 107 دانلود

دستورالعمل نحوه احراز و لغو تاییدیه صلاحیت حرفه ای مدیران موسسات اعتباری

11922 1398/11/15 33 الی 40 دانلود

دستورالعمل نحوه احراز و لغو تاییدیه صلاحیت حرفه ای مدیران موسسات اعتباری

11922 1398/11/15 25 الی 32 دانلود
مدت زمان صدور مجوز

روز
مدت اعتبار مجوزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل نحوه احراز و لغو تاییدیه صلاحیت حرفه ای مدیران موسسات اعتباری

11922 1398/11/15 ماده 30 دانلود

دستورالعمل نحوه احراز و لغو تاییدیه صلاحیت حرفه ای مدیران موسسات اعتباری

11922 1398/11/15 ماده 29 دانلود
هزینه صدور مجوز
نمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد


تمدید
فرآیند تمدید مجوز


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوزفایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آیین نامه نحوه تاسیس و اداره موسسات اعتباری غیر دولتی (تصویب نامه شماره 130671/ت48436هـ مورخ 1393/11/04)

10312 1393/10/28 52،59،51 دانلود

دستورالعمل نحوه احراز و لغو تاییدیه صلاحیت حرفه‌ای مدیران موسسات اعتباری

11922 1398/11/15 ماده 29 دانلود
ضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید مجوز

روز
مدت اعتبار مجوزهزینه تمدید مجوز
اصلاح
فرآیند اصلاح تاییدیه صلاحیت حرفه ای مدیران موسسات اعتباری


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوزفایلی وجود نداردضوابط خاص اصلاح تاییدیه صلاحیت حرفه ای مدیران موسسات اعتباریمدت زمان اصلاح مجوز
مدت اعتبار مجوزهزینه اصلاح مجوزابطال
فرآیند ابطال


فایلی وجود ندارد


شرایط قابلیت ابطال


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آیین نامه نحوه تاسیس و اداره موسسات اعتباری غیر دولتی (تصویب نامه شماره 130671/ت48436هـ مورخ 1393/11/04)

10312 1393/10/28 ماده 53 و 95 دانلود

دستورالعمل نحوه احراز و لغو تاییدیه صلاحیت حرفه‌ای مدیران موسسات اعتباری

11922 1398/11/15 ماده 41 دانلود

دستورالعمل نحوه احراز و لغو تاییدیه صلاحیت حرفه‌ای مدیران موسسات اعتباری

11922 1398/11/15 ماده 42،43،44 دانلود

دستورالعمل نحوه احراز و لغو تاییدیه صلاحیت حرفه ای مدیران موسسات اعتباری

11922 1398/11/15 45 دانلود
شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوزفایلی وجود ندارد