5/5 - (3 امتیاز)

 

در این مقاله قصد داریم تا نحوه دریافت تشخیص صلاحیت شرکت نگهداری از تاسیسات آب را خدمت شما عزیزان ارائه دهیم. اطلاعاتی مانند مدارک و شرایط لازم برای دریافت این مجوز از نمونه موضوعاتی است که در این مطلب گنجانده شده است.

 

مرجع صدور صلاحیت شرکت نگهداری از تاسیسات آبمشخصات مجوز

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ تشخیص صلاحیت شرکت نگهداری از تاسیسات آب
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

قانون سازمان برق ایران

10012 1397/09/13 تبصره 2 ماده 6 دانلود

قانون برگزاری مناقصات

12138 1383/11/03 – بند 3 آیین نامه اجرایی بند الف ماده 26 فایلی وجود ندارد
فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای صدور تشخیص صلاحیت شرکت نگهداری از تاسیسات آب


عنوان مدرک کد مدرک
تصویر کارت ملی 10001
تصویر شناسنامه 10002
تصویر مدرک تحصیلی 10004
عکس پرسنلی 10007
تصویر آگهی تاسیس 10010
تصویر اساسنامه 10012
تصویر آگهی روزنامه رسمی 10028
تصویر حکم کارگزینی 10037
ارائه آخرين مستندات مربوط به پرداخت حق بیمه شاغلین 10292
نامه حسن انجام کار مربوط به هر یک از پروژه های انجام یافته 10486
اظهارنامه 10544
ابلاغ انجام کار 10744
مشخصات قرارداد 10805
آگهی تغییرات موسسه در روزنامه رسمی کشور 11846
ارائه تعهدنامه محضری 12497
صورتجلسه شروع بهره برداری تجاری 13178

دانلود دانلود دانلود

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آیین نامه تشخیص صلاحیت شرکت های بهره برداری و نگهداری (راهبر) تاسیسات آب بازنگری دوم

12281 1398/08/28 کل متن دانلود

آیین نامه تشخیص صلاحیت شرکت های بهره برداری و نگهداری تاسیسات فاضلاب (بازنگری دوم)

12282 1399/04/04 کل متن دانلود
استعلام‌های بین دستگاهیمجوزهای پیش‌نیاز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آیین نامه تشخیص صلاحیت شرکت های بهره برداری و نگهداری (راهبر) تاسیسات آب بازنگری دوم

12281 1398/08/28 بند5-5 دانلود

آیین نامه تشخیص صلاحیت شرکت های بهره برداری و نگهداری (راهبر) تاسیسات آب بازنگری دوم

12281 1398/08/28 جداول 2 دانلود

آیین نامه تشخیص صلاحیت شرکت های بهره برداری و نگهداری تاسیسات فاضلاب (بازنگری دوم)

12282 1399/04/04 3-4-5 دانلود

آیین نامه تشخیص صلاحیت شرکت های بهره برداری و نگهداری تاسیسات فاضلاب (بازنگری دوم)

12282 1399/04/04 جدول 4 دانلود
ضوابط خاص صدور مجوزمدت زمان صدور مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز
هزینه صدور مجوز
نمونه تشخیص صلاحیت شرکت نگهداری از تاسیسات آب صادر شده

دانلود
فرآیند تمدید تشخیص صلاحیت شرکت نگهداری از تاسیسات آب


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوزدانلود دانلود دانلود

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آیین نامه تشخیص صلاحیت شرکت های بهره برداری و نگهداری (راهبر) تاسیسات آب بازنگری دوم

12281 1398/08/28 کل متن دانلود

آیین نامه تشخیص صلاحیت شرکت های بهره برداری و نگهداری (راهبر) تاسیسات آب بازنگری دوم

12281 1398/08/28 کل متن دانلود

آیین نامه تشخیص صلاحیت شرکت های بهره برداری و نگهداری (راهبر) تاسیسات آب بازنگری دوم

12281 1398/08/28 کل متن دانلود

آیین نامه تشخیص صلاحیت شرکت های بهره برداری و نگهداری تاسیسات فاضلاب (بازنگری دوم)

12282 1399/04/04 کل متن دانلود

آیین نامه تشخیص صلاحیت شرکت های بهره برداری و نگهداری تاسیسات فاضلاب (بازنگری دوم)

12282 1399/04/04 کل متن دانلود

آیین نامه تشخیص صلاحیت شرکت های بهره برداری و نگهداری تاسیسات فاضلاب (بازنگری دوم)

12282 1399/04/04 کل متن دانلود
ضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید تشخیص صلاحیت شرکت نگهداری از تاسیسات آب

روزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آیین نامه تشخیص صلاحیت شرکت های بهره برداری و نگهداری (راهبر) تاسیسات آب بازنگری دوم

12281 1398/08/28 تمامی متن دانلود

آیین نامه تشخیص صلاحیت شرکت های بهره برداری و نگهداری تاسیسات فاضلاب (بازنگری دوم)

12282 1399/04/04 تمامی متن دانلود
مدت اعتبار مجوزهزینه تمدید مجوز
فرآیند اصلاح تشخیص صلاحیت شرکت نگهداری از تاسیسات آب


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح تشخیص صلاحیت شرکت نگهداری از تاسیسات آبدانلود دانلود دانلود

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آیین نامه تشخیص صلاحیت شرکت های بهره برداری و نگهداری (راهبر) تاسیسات آب بازنگری دوم

12281 1398/08/28 کل متن دانلود
ضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز

روزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آیین نامه تشخیص صلاحیت شرکت های بهره برداری و نگهداری (راهبر) تاسیسات آب بازنگری دوم

12281 1398/08/28 تمامی متن دانلود

آیین نامه تشخیص صلاحیت شرکت های بهره برداری و نگهداری تاسیسات فاضلاب (بازنگری دوم)

12282 1399/04/04 تمامی متن دانلود
مدت اعتبار مجوزهزینه اصلاح مجوز
فرآیند ابطال تشخیص صلاحیت شرکت نگهداری از تاسیسات آب


فایلی وجود ندارد


شرایط قابلیت ابطال مجوزشرایط و مدارک لازم برای لغو مجوزدانلود دانلود دانلود

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آیین نامه تشخیص صلاحیت شرکت های بهره برداری و نگهداری (راهبر) تاسیسات آب بازنگری دوم

12281 1398/08/28 کل متن دانلود

آیین نامه تشخیص صلاحیت شرکت های بهره برداری و نگهداری تاسیسات فاضلاب (بازنگری دوم)

12282 1399/04/04 کل متن دانلود