به این نوشته چند امتیاز می دهید؟

پروانه صلاحیت و تایید مشاور خدمات ایمنی

آنچه در این مطلب می خوانید ...

در این مقاله قصد داریم تا شرایط اخذ پروانه صلاحیت و تایید مشاور خدمات ایمنی را به تفصیل برای شما عزیزان ارائه دهیم. اطلاعاتی مانند قوانین و مدارک لازم برای اخذ پروانه صلاحیت از جمله مواردی است که در این مطلب آورده شده است.

 

مرجع صدور مجوزمشخصات مجوز


مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ پروانه صلاحیت و تایید مشاور خدمات ایمنی
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

آیین نامه مشاوران و خدمات دهندگان حفاظت فنی و ایمنی مصوب شورای عالی حفاظت فنی

483 1398/09/17 ماده 3
فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرک کد مدرک

تصویر کارت ملی

10001

تصویر شناسنامه

10002

تصویر کارت نظام وظیفه

10003

تصویر مدرک تحصیلی

10004

عکس پرسنلی

10007

تصویر گواهی عدم سوءپیشینه کیفری

10024

تصویر مفاصاحساب بیمه تامین اجتماعی

10038

تصویر مفاصاحساب مالیاتی

10039

سابقه فعالیت

100301

آخرین تغییرات شرکت در روزنامه رسمی

روزنامه

اساسنامه اعضای حقوقی هیات موسس

22222

يك نسخه از اجاره نامه و يا سند مالكيت محل استقرار

12251

اقرارنامه محضری مبنی بر عدم رابطه استخدامی با دستگاه های دولتی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری

55000253-27

بیمه نامه مسئولیت مدنی

505-2-5

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

آیین نامه مشاوران و خدمات دهندگان حفاظت فنی و ایمنی مصوب شورای عالی حفاظت فنی

483 1398/09/17 17

آیین نامه مشاوران و خدمات دهندگان حفاظت فنی و ایمنی مصوب شورای عالی حفاظت فنی

483 1398/09/17 22
استعلام‌های بین دستگاهی

عنوان استعلام کد استعلام دستگاه استعلام‌دهنده مدت زمان پاسخ آدرس وب سایت

مفاصا حساب بیمه تامین اجتماعی

10045 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی – سازمان تامین اجتماعی 0 tamin.ir

عدم سوء پیشینه

10078 نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران – فرماندهی نیروی انتظامی 0 http://epolice.ir

مفاصا حساب مالیاتی

10108 سازمان امورمالیاتی کشور – اداره کل امور مالیاتی 0 www.tax.gov.ir

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

قانون کار جمهوری اسلامی ایران

429 1369/08/29 ماده 85
مجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

آیین نامه مشاوران و خدمات دهندگان حفاظت فنی و ایمنی مصوب شورای عالی حفاظت فنی

483 1398/09/17 ماده 36
مدت زمان صدور مجوز

 روزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

مصوبه مقررات زدایی

1051 1396/08/09 ردیف 7
مدت اعتبار مجوز

 ماهعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

آیین نامه مشاوران و خدمات دهندگان حفاظت فنی و ایمنی مصوب شورای عالی حفاظت فنی

483 1398/09/17 ماده 23
هزینه صدور مجوز


عنوان هزینه مبلغ

هزینه احراز صلاحیت اشخاص حقیقی متقاضی کارشناس فنی مجاز

1500000 ریال

هزینه احراز صلاحیت اشخاص حقوقی متقاضی مشاوره و خدمات دهنده حفاظت فنی و ایمنی

10000000 ریال

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

درآمدهای حاصل از خدمات آموزشی و فرهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در قانون بودجه 98 کشور

12404 1398/07/08 ردیف 47 جدول 16
نمونه مجوز صادر شده


فرآیند تمدید پروانه صلاحیت و تایید مشاور خدمات ایمنی


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز


عنوان مدرک کد مدرک

تصویر مفاصاحساب بیمه تامین اجتماعی

10038

تصویر مفاصاحساب مالیاتی

10039

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

قانون مالیات هاي مستقیم

550 1366/12/03 ماده 186

قانون تامین اجتماعی

25 1354/04/03 ماده 37
ضوابط خاص تمدید مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

آیین نامه مشاوران و خدمات دهندگان حفاظت فنی و ایمنی مصوب شورای عالی حفاظت فنی

483 1398/09/17 ماده 23
مدت زمان تمدید مجوز

 روزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

آیین نامه مشاوران و خدمات دهندگان حفاظت فنی و ایمنی مصوب شورای عالی حفاظت فنی

483 1398/09/17 ماده 23
مدت اعتبار مجوز

 ماههزینه تمدید پروانه صلاحیت و تایید مشاور خدمات ایمنی


عنوان هزینه مبلغ

هزینه تمدید صلاحیت اشخاص حقوقی متقاضی مشاوره و خدمات دهنده حفاظت فنی و ایمنی

10000000 ریال

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

درآمدهای حاصل از خدمات آموزشی و فرهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در قانون بودجه 98 کشور

12404 1398/07/08 ردیف 47 جدول 16
فرآیند اصلاح پروانه صلاحیت و تایید مشاور خدمات ایمنی


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز
ضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز

 روز
مدت اعتبار مجوز

 ماههزینه اصلاح مجوز
فرآیند ابطال پروانه صلاحیت و تایید مشاور خدمات ایمنی


شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

آیین نامه مشاوران و خدمات دهندگان حفاظت فنی و ایمنی مصوب شورای عالی حفاظت فنی

483 1398/09/17 مواد 13 و 14
شرایط و مدارک لازم برای لغو پروانه صلاحیت و تایید مشاور خدمات ایمنیعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

آیین نامه مشاوران و خدمات دهندگان حفاظت فنی و ایمنی مصوب شورای عالی حفاظت فنی

483 1398/09/17 مواد 13 و 14