به این نوشته چند امتیاز می دهید؟

در این مقاله قصد داریم تا در خصوص ثبت صورتجلسات موسسات ارزیابی خسارت بیمه ای اطلاعات جامع و کاملی را خدمت شما عزیزان ارائه دهیم.

اطلاعاتی مانند مدارک و شرایط لازم برای دریافت این مجوز از نمونه موضوعاتی است که در این مطلب گنجانده شده است.

 

مرجع صدور مجوزمشخصات مجوز

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز صورتجلسات موسسات ارزیابی خسارت بیمه
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آیین نامه تنظیم امور ارزیابی خسارت بیمه ای (آیین نامه 85) شورای عالی بیمه

10119 1392/09/26 تبصره1ماده4 دانلود
فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
صورتجلسه مجمع عمومی عادی 11243
صورتجلسه مجمع فوق العاده 11244
صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 11245
صورتجلسه هیات مدیره 11444

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آیین نامه تنظیم امور ارزیابی خسارت بیمه ای (آیین نامه 85) شورای عالی بیمه

10119 1392/09/26 تبصره 1 ماده 4 دانلود
استعلام‌های بین دستگاهیمجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور مجوزمدت زمان صدور مجوز

روزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

مصوبه هیئت مقررات زدایی درخصوص مجوزهای بیمه مرکزی

11284 1395/11/26 بند 38 عناوین دانلود
مدت اعتبار مجوز
هزینه صدور مجوز صورتجلسات موسسات ارزیابی خسارت بیمه
نمونه مجوز صادر شده

دانلود
فرآیند تمدید ثبت صورتجلسات موسسات ارزیابی خسارت بیمه


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز ثبت صورتجلسات موسسات ارزیابی خسارت بیمه ایفایلی وجود نداردضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید مجوز ثبت صورتجلسات موسسات ارزیابی خسارت بیمه ای

روز
مدت اعتبار مجوز ثبت صورتجلسات موسسات ارزیابی خسارت بیمههزینه تمدید مجوزفرآیند اصلاح ثبت صورتجلسات موسسات ارزیابی خسارت بیمه


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز ثبت صورتجلسات موسسات ارزیابی خسارت بیمه ایفایلی وجود نداردضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز ثبت صورتجلسات موسسات ارزیابی خسارت بیمه ای

روز
مدت اعتبار مجوز ثبت صورتجلسات موسسات ارزیابی خسارت بیمههزینه اصلاح مجوزفرآیند ابطال ثبت صورتجلسات موسسات ارزیابی خسارت بیمه


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای ابطال مجوزفایلی وجود نداردضوابط خاص ابطال مجوزمدت زمان ابطال مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز ثبت صورتجلسات موسسات ارزیابی خسارت بیمههزینه ابطال مجوز