به این نوشته چند امتیاز می دهید؟

آنچه در این مطلب می خوانید ...

در این مقاله قصد داریم تا در خصوص ثبت صورتجلسات موسسات اکچوئری رسمی بیمه اطلاعات جامع و کاملی را خدمت شما عزیزان ارائه دهیم.

اطلاعاتی مانند مدارک و شرایط لازم برای دریافت این مجوز از نمونه موضوعاتی است که در این مطلب گنجانده شده است.

 

مرجع صدور مجوز ثبت صورتجلسات موسسات اکچوئری رسمی بیمهمشخصات مجوز

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز ثبت صورتجلسات موسسات اکچوئری رسمی بیمه
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آیین نامه اکچوئر رسمی بیمه (آیین نامه 78) شورای عالی بیمه

10114 1391/09/28 تبصره 2 ماده 4 دانلود
فرآیند صدور مجوز
دانلود
شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
صورتجلسات مجامع عمومی عادی 10833
صورتجلسه مجمع فوق العاده 11244
اساسنامه پیشنهادی 11261

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آیین نامه اکچوئر رسمی بیمه (آیین نامه 78) شورای عالی بیمه

10114 1391/09/28 ماده 4 دانلود
استعلام‌های بین دستگاهیمجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور مجوزمدت زمان صدور مجوز ثبت صورتجلسات موسسات اکچوئری رسمی بیمه

روزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

مصوبه هیئت مقررات زدایی درخصوص مجوزهای بیمه مرکزی

11284 1395/11/26 بند 37 عناوین دانلود
مدت اعتبار مجوز ثبت صورتجلسات موسسات اکچوئری رسمی بیمه
هزینه صدور مجوز
نمونه مجوز ثبت صورتجلسات موسسات اکچوئری رسمی بیمه صادر شده

دانلود
فرآیند تمدید مجوز ثبت صورتجلسات موسسات اکچوئری رسمی بیمه


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوزفایلی وجود نداردضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید مجوز ثبت صورتجلسات موسسات اکچوئری رسمی بیمه

روز
مدت اعتبار مجوزهزینه تمدید مجوز
فرآیند اصلاح مجوز ثبت صورتجلسات موسسات اکچوئری رسمی بیمه


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوزفایلی وجود نداردضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز ثبت صورتجلسات موسسات اکچوئری رسمی بیمه

روز
مدت اعتبار مجوزهزینه اصلاح مجوز
فرآیند ابطال ثبت صورتجلسات موسسات اکچوئری رسمی بیمه


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای ابطال مجوزفایلی وجود نداردضوابط خاص ابطال مجوزمدت زمان ابطال مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز ثبت صورتجلسات موسسات اکچوئری رسمی بیمههزینه ابطال مجوز