در این مقاله قصد داریم تا نحوه دریافت مجوز ثبت صورتجلسه مجامع عمومی شرکت های بیمه را به طور کامل به شما عزیزان توضیح دهیم. از آنجا که ثبت شرکت بیمه ، با مجوز بیمه مرکزی ایران صورت می گیرد، تمامی فعالیت های آن نیز تحت نظارت بیمه مرکزی خواهد بود. بنابراین ثبت تغییرات شرکت بیمه موکول به دریافت موافقت نامه بیمه مرکزی ایران خواهد بود.

در این مطلب به قوانین و مدارک لازم برای دریافت این مجوز از شرکت بیمه مرکزی ایران می پردازیم تا اداره ثبت شرکت ها تغییرات اعمال شده در شرکت بیمه مورد نظر را تایید نماید.

مرجع صدور مجوز ثبت صورتجلسه مجامع عمومی شرکت های بیمه :مشخصات مجوز

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز ثبت صورتجلسه مجامع عمومی شرکت های بیمه
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

اساسنامه شرکت های بیمه

12133 1397/08/06 تبصره 2 ماده 18

قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری

1214 1350/03/30 ماده 37
فرآیند صدور مجوز

شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز ثبت صورتجلسه مجامع عمومی شرکت های بیمه


عنوان مدرک کد مدرک
صورتجلسه مجمع عمومی موسس 1001159
صورتجلسه مجمع عمومی عادی 100005
صورتجلسه مجمع فوق العاده 100006
صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 100007

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

اساسنامه شرکت های بیمه

12133 1397/08/06 تبصره 2 ماده 18

قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری

1214 1350/03/30 ماده 37
استعلام‌های بین دستگاهیمجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور مجوزمدت زمان صدور مجوز

روزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

مصوبه هیئت مقررات زدایی درخصوص مجوزهای بیمه مرکزی

1233 1395/11/26 بند 36 عناوین
مدت اعتبار مجوز

ماه
هزینه صدور مجوز
نمونه مجوز صادر شده

فرآیند تمدید مجوز ثبت صورتجلسه مجامع عمومی شرکت های بیمه


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز
ضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز ثبت صورتجلسه مجامع عمومی شرکت های بیمه

ماههزینه تمدید مجوز
فرآیند اصلاح مجوز ثبت صورتجلسه مجامع عمومی شرکت های بیمه


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز
ضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه اصلاح مجوز
فرآیند ابطال مجوز ثبت صورتجلسه مجامع عمومی شرکت های بیمه


شرایط قابلیت ابطال مجوزشرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز