5/5 - (2 امتیاز)

طرح اصلاح قانون اتاق بازرگانی


در این مقاله قصد داریم تا متن طرح اصلاح قانون اتاق بازرگانی که به امضای نمایندگان مجلس رسیده ارائه دهیم.

یکی از اهداف طرح اصلاح قانون اتاق بازرگانی ، سالم سازی فضای کسب و کار و جلوگیری از رانت های مرئی و نامرئی کارگزاران، صدور کارت بازرگانی و کارت عضویت برای کارکنان دولت و موسسات وابسته به دولت مطلقا ممنوع گردیده است.


متن طرح اصلاح قانون اتاق بازرگانی


ماده 1 – بمنظور ایجاد یک پایگاه قابل اتکا برای بخش خصوصی و کمک به فراهم آوردن موجبات رشد و توسعه اقتصاد کشور، تبادل افکار و

بیان آراء و عقاید مدیران صنعتی، معدنی، کشاورزی و بازرگانی، بموجب وظایف و اختیارات این قانون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی جمهوری اسلامی ایران تاسیس می شود.

ماده 2 – اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی جمهوری اسلامی ایران موسسه ای عمومی غیر دولتی است که دارای شخصیت حقوقی

و استقلال مالی بوده و در سه سطح شهرستانی (اتاقهای شهرستانها)، استانی (اتاق های استانها) و ملی (اتاق ایران) فعالیت میکند.

ماده 3 طرح اصلاح قانون اتاق بازرگانی – مرکز اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی جمهوری اسلامی ایران که در این قانون «اتاق ایران» نامیده می شود، در تهران می باشد.

ماده 4 طرح اصلاح قانون اتاق بازرگانی –حوزه فعالیت اتاق های استان ها و شهرستان ها محدود به حدود تعیین شده در قانون تقسیمات کشوری است

و هرکدام از این اتاق ها دارای شخصیت حقوقی بوده و در امور اداری و مالی خود براساس مقررات مربوطه مستقل می باشند.

تبصره 1 – تاسیس اتاق جدید در هرکدام از شهرستانها منوط به داشتن حداقل یکصد و پنجاه عضو حقیقی و یا حقوقی است که حداقل نیمی از آنها 6 سال سابقه عضویت در اتاق یکی از شهرستانها را داشته باشند.

لازم به ذکر است که یک شخص همزمان نمی تواند عضو اتاق دو شهرستان باشد.


شرایط اعضای اتاق بازرگانی


اعضای اتاق باید واجد شرایط ذیل باشند:

الف- شخص حقوقی: شخص دارای فعالیت اقتصادی که در قالب یکی از اشکال شرکت های تجاری بجز از نوع شرکت تعاونی، ثبت شده باشد و سه سال اظهارنامه مالیاتی تکمیل و ارسال کرده باشد.

ب- شخص حقیقی: شخص فعال در حوزه های اقتصادی که اهلیت، خوشنامی و کارمند دولت نبودن وی را دو نفر از دارندگان کارت بازرگانی معتبر عضو اتاق محل تقاضا با حداقل 10 سال سابقه عضویت پیوسته در یک یا چند اتاق شهرستان را کتبا تائید کرده باشند.

تبصره 2 – تهران مانند سایر شهرستانها دارای اتاق مستقل بوده و حوزه فعالیت و شرح وظایف و محدوده اختیارات اتاق آن با اتاق بقیه شهرستانها یکسان است.

تبصره 3 – بودجه سالیانه اتاق ایران، اتاقهای استان ها و شهرستان ها در اواخر سال مالی قبل و اصلاحیه و متمم بودجه در طول همان

سال مالی در قالب دستورالعمل های ابلاغی شورای عالی نظارت توسط هیئت رئیسه اتاق ایران، اتاق استان و اتاق شهرستان تهیه و

توسط هیات نمایندگان اتاق ذیربط تصویب و توسط هیات رئیسه آن اتاق ابلاغ می گردد.

نحوه و میزان کمک مالی اتاق ایران به اتاق های استانها و شهرستانها در قالب دستورالعملهای ابلاغی شورای عالی نظارت، منوط به تصویب هیات رییسه اتاق ایران است.

برای رعایت عدالت، شفافیت و پاسخگویی، بودجه سطوح مختلف اتاق در سایتهای سه سطح اتاقها اطلاع رسانی میشود.

تبصره 4 –اتاق شهرستان مرکز استان و اتاق استان در یک محل استقرار دارند و این دو اتاق به وسیله یک هیات رئیسه مشترک اداره خواهند شد.

تبصره 5 –اقامتگاه قانونی اعضای حقوقی اتاق شهرستان، محل انجام امور مهم ایشان مانند محل استقرار کارگاه و یا کارخانه، صرفنظر از محل دفتر مرکزی آنهاست.

حوزه مالیاتی تمام اعضای اتاق شهرستان نیز، همان حوزه ی مستقر در اقامتگاه قانونی آنهاست.

همه اتاقهای شهرستانها مکلفند که پرونده ی عضویت اعضا را به اتاق محل اقامتگاه قانونی آنها منتقل نمایند و تمامی ادارات امور مالیاتی نیز موظفند که اطلاعات دریافتی در مورد مودیان مالیاتی عضو هر اتاق شهرستان را به حوزه مالیاتی شان ارسال نمایند.


شرایط داوطلبین عضویت در هیات نمایندگان اتاقهای بازرگانی


تبصره 6 – شرایط داوطلبین عضویت در هیات نمایندگان اتاقهای بازرگانی به شرح زیر است:

الف) داشتن حداقل 10 سال سابقه عضویت پیوسته و یا غیرپیوسته ولی غیر همزمان در اتاق یک یا چند شهرستان.

ب) نداشتن محکومیت موثر کیفری.

ج) داشتن یکی از مدارک و مستندات زیر:

1- داشتن حداقل 5 پروانه صادراتی و یا وارداتی (حداقل معادل 20 هزار یورو به ازاء هر پروانه)، یا پروانه کارگزاری گمرکی، یا پروانه اشتغال به کار حمل و نقل خارجی، یا داشتن پروانه شرکت حمل و نقل خارجی هوائی، زمینی و دریایی و یا پروانه کسب معتبر بازرگانی برای متقاضیان بخش بازرگانی

2 -داشتن پروانه بهره‌برداری معتبر تولیدی همراه با واحد تولیدی فعال برای داوطلبین بخش صنعت از وزارتخانه های ذیربط

3 -داشتن پروانه بهره‌برداری معتبر معدنی همراه با معدن فعال به اعتبار پرداخت بهره مالکانه دولتی برای داوطلبین بخش معدن

4 -داشتن پروانه بهره‌برداری معتبر از وزارت جهاد کشاورزی برای داوطلبین بخش کشاورزی

5 -داشتن پروانه فعالیت در حوزه های دانش بنیان و فناوری اطلاعات از دستگاههای ذیربط اتاق ایران موظف است نام واجدین شرایط این

تبصره را تا سه ماه پیش از انجام انتخابات استخراج و اعلام نماید، به گونه ای که در بازه زمانی ثبت نام، امکان ثبت نام برای داوطلبین واجد شرایط در انتخابات فراهم گردد.

احراز دیگر شرایط ثبت نام توسط هیات نظارت استانی و با بررسی مدارک معتبر به عمل خواهد آمد.

حضور داوطلب به هنگام ثبت نام الزامی است.

تبصره 7 – اعضای اتاق های شهرستانها به شرط داشتن مجموعا 6 سال سابقه عضویت غیر همزمان در اتاق یک یا چند شهرستان امکان رای دادن را دارند.

اتاق ایران موظف است که اسامی رای دهندگان واجد شرط فوق را تا سه ماه قبل از روز رای گیری استخراج و اعلام و سیستمهای

رای گیری را به شکلی ساماندهی کند که غیر واجدین شرط بالا امکان رای دادن را نداشته باشند.

حضور شخص رای دهنده به همراه کارت عضویت و یا کارت بازرگانی به همراه کارت ملّی در روز رای‌گیری الزامی است.

تبصره 8 – صدور کارت عضویت برای کارکنان دولت و موسسات وابسته به دولت مطلقا ممنوع میباشد.

عضو اتاق نباید کارمند دولت در هر شکل و عنوانی اعم از رسمی و پیمانی و قراردادی و یا مامور به خدمت باشد.

در صورت کشف کارمندی دولت برای هر عضو اتاق، کارت عضویت وی باطل و کارت عضویت معرفین وی برای مدت 5 سال تعلیق خواهد شد.

تبصره 9 – دبیرکل اتاق ایران و دبیران اجرایی تمام اتاقها هم نبایستی کارمند رسمی یا پیمانی یا قراردادی دولت و یا از بازنشستگان دولت باشند.


وظایف و اختیارات اتاق ایران


ماده 5 طرح اصلاح قانون اتاق بازرگانی – وظایف و اختیارات اتاق ایران عبارتست از:

الف – ایجاد هماهنگی و همکاری بین بازرگانان و صاحبان صنایع، معادن و کشاورزی در اجرای قوانین مربوطه و مقررات جاری مملکتی.

ب – ارائه نظر مشورتی در مورد مسائل اقتصادی کشور اعم از بازرگانی، صنعتی و معدنی و مانند آن به قوای سهگانه.

ج – همکاری با دستگاه های اجرایی و سایر مراجع ذیربط به منظور اجرای قوانین و مقررات مربوط به اتاق

د- ارتباط با اتاق سایر کشورها و تشکیل اتاق ها و کمیته های مشترک با آنها براساس سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی ایران.

هـ- تشکیل نمایشگاه های تخصصی و بازرگانی داخلی و خارجی با کسب مجوز از وزارت صمت و شرکت در سمینارها و کنفرانسهای

مربوط به فعالیت های بازرگانی، صنعتی، معدنی و کشاورزی اتاق در چارچوب سیاستهای نظام جمهوری اسلامی ایران.

و- تاسیس مرکز شناسایی بازار کالاهای صادراتی ایران در خارج از کشور و تشویق و کمک به موسسات مربوطه جهت شرکت در نمایشگاه های بازرگانی داخلی و خارجی.

ز- تشویق و حمایت از سرمایه گذاری داخلی در امور تولیدی بالاخص تولید کالاهای صادراتی که دارای مزیت نسبی باشند.

ح- بررسی و حکمیت در مورد مسائل بازرگانی داخلی و خارجی اعضا و سایر متقاضیان از طریق تشکیل مرکز داوری اتاق ایران که اساسنامه آن توسط دستگاه قضایی تهیه و به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده باشد.

ط- ایجاد و اداره مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی بمنظور انجام وظائف و فعالیت های اتاق.

ی- صدور کارت عضویت در اتاق طبق مفاد این قانون جهت تکمیل مدارک صدور کارت بازرگانی.

ک- تشکیل اتحادیه های صادراتی و وارداتی و سندیکاهای تولیدی در زمینه فعالیت های بازرگانی، صنعتی، معدنی و خدماتی طبق مقررات مربوط.

ل- دائر کردن دوره های کاربردی در رشته های مختلف بازرگانی، صنعتی، معدنی و خدماتی متناسب با احتیاجات کشور.

م- تهیه، صدور، تفریغ و تایید اسنادی که طبق مقررات بین المللی بعهده اتاق ایران می باشد، با هماهنگی وزارت صمت.

ن- تشکیل اتاق های مشترک با کشورهای دوست با هماهنگی وزارت صمت و امور خارجه که ضوابط آن حداکثر سه ماه پس از ابلاغ این قانون توسط شورای عالی نظارت تصویب و ابلاغ می شود.


ارکان اتاق بازرگانی


ماده 6 طرح اصلاح قانون اتاق بازرگانی – ارکان اتاق ایران عبارتست از:

الف- شورای عالی نظارت

ب- هیات نمایندگان

ج- هیات رییسه

ماده 7 طرح اصلاح قانون اتاق بازرگانی:

الف- ارکان اتاق استانها عبارتست از:

1 -هیات نمایندگان

2 -هیات رئیسه

ب- ارکان اتاق شهرستانها عبارتست از:

1 -هیات نمایندگان

2 -هیات رییسه


اعضای تشکیل دهنده شورای عالی نظارت بر اتاق ایران


ماده 8 طرح اصلاح قانون اتاق بازرگانی – شورای عالی نظارت بر اتاق ایران از اشخاص زیر تشکیل می شود:

وزراء صمت، امور اقتصادی و دارایی، جهادکشاورزی و معاون ارزی بانک مرکزی، یکی از اعضای غیر عضو هیات نمایندگان

(با سابقه 12 سال عضویت در هیات نمایندگان) به انتخاب داوطلبین واجد شرایط، معاون ذیربط قوه قضائیه، رییس سازمان

بازرسی کل کشور و دو نماینده مجلس به پیشنهاد هیئت رئیسه مجلس و تصویب مجلس شورای اسلامی. ریاست شورای عالی نظارت با وزیر صمت می باشد.

در صورت تعلل وزیر صمت، جلسات شورای عالی در موعد قانونی به ریاست معاونت قوه قضائیه تشکیل میگردد. مصوبات این جلسات لازم الاجراست.

تبصره 1 –دبیرخانه شورای عالی نظارت در وزارت صمت مستقر و کل هزینه های دبیرخانه توسط اتاق ایران پرداخت می شود.

تبصره 2 –دبیر از بین افراد با سابقه حداقل 12 سال عضویت در هیات نمایندگان اتاق با شرط اشتغال تمام وقت توسط وزیر صمت انتخاب می شود که بدون داشتن حق رای در جلسات شرکت می کند.


وظایف شورای عالی نظارت


ماده 9 طرح اصلاح قانون اتاق بازرگانی – وظایف شورای عالی نظارت عبارتست از:

الف- بررسی و تصویب کلیه آیین نامه ها، دستورالعملها و شیوه نامه ها براساس فرآیند تعریف شده در تبصره 2 این ماده.

ب- سیاست گذاری و تعیین خط مشی های کلی اتاق ها و نظارت عالی بر اجرای صحیح آنها در قالب قوانین و مقررات مربوطه

ج- رسیدگی به پیشنهادات و شکایات اتاق ها و اعضای هیات نمایندگان در خصوص کیفیت فعالیت و نحوه بهبود امور آنها

د- انحلال اتاق ها طبق ماده 10

هـ- تعیین هیات رییسه موقت حداکثر به مدت 3 ماه برای اتاق هایی که قادر به انجام وظایف خود نبوده با اعلام تاریخ انتخابات جدید.

و- استماع گزارش عملکرد و اخذ تصمیم درباره نظرات ارائه شده توسط اتاق ایران.

ز- رسیدگی به شکایات واصله در خصوص انتخابات اعضای هیات نمایندگان و هیات رئیسه اتاقها

تبصره 1 –جلسات شورای عالی نظارت حداقل یک بار در ماه تشکیل میشود.

نحوه تشکیل جلسات و رسمیت یافتن آنها طی آیین نامه ای خواهد بود که به تصویب شورای عالی نظارت می رسد.

مصوبات شورا به اتاق ایران ابلاغ و حداکثر ظرف مدت ده روز از طریق رئیس اتاق ایران به اطلاع اعضا هیئت نمایندگان اتاق در سراسر کشور میرسد.

تبصره 2 –از تاریخ تصویب این قانون، کلیه آئین نامه ها، شیوه نامه ها و دستورالعملهای مورد نیاز توسط هیئت هفت نفره ای متشکل

از افراد مطلع و با سابقه حداقل 10 سال عضویت در هیئت نمایندگان اتاق ایران که به انتخاب هیئت نمایندگان تعیین میشوند،

تدوین و به هیئت رئیسه اتاق ایران ارائه و ظرف مدت دو هفته از آن طریق جهت تصویب نهائی به شورایعالی نظارت ارسال میگردد.

ماده 10 طرح اصلاح قانون اتاق بازرگانی – اتاقها به دلایل ذیل با اعلام شورایعالی نظارت به صورت موقت یا دائم تعطیل و یا منحل می شوند:

– از دست دادن حد نصاب اعضای اتاق

– عدم شرکت اعضاء در نامزد شدن و قبول مسئولیت در اتاق

تبصره 1-

الف) درصورت تعطیلی موقت هر اتاق، شورای نظارت موظف است حداکثر ظرف سه ماه اشکالات موجود را برطرف و زمینه راه اندازی آن اتاق را فراهم نماید.

ب- در صورت استعفا و یا اخراج تعدادی از اعضای هیات رئیسه، نفرات علی البدل با رعایت گروه بندیهای تخصصی برای مدت باقیمانده جایگزین

و در صورت عدم احراز حد نصاب برای تکمیل اعضای باقیمانده انتخابات میاندوره ای در آن اتاق برگزار میشود.

ج- درصورت تعطیل دائم اتاق و یا اعلام انحلال از طرف شورای عالی نظارت، هیاتی مرکب از 3 نفر به انتخاب آن شورا مشخص تا

براساس آیین نامه ای که به تصویب شورا می رسد مطابق قوانین جاری انحلال شرکت ها نسبت به مایملک و تعهدات مالی اتاق مذکور عمل نمایند.

ماده 11 طرح اصلاح قانون اتاق بازرگانی –هیات نمایندگان اتاق ایران از منتخبین اتاقهای استانهای کشور و نمایندگان اتحادیه ها و

سندیکاهای وابسته به اتاق و 7 نفر کارشناس آگاه به مسائل اتاق به انتخاب وزرای صمت، جهاد کشاورزی، امور اقتصاد و دارائی، نفت،

تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ارتباطات و فناوری اطلاعات و کشور و 5 نفر کارشناس آگاه به مسائل اتاق به انتخاب رئیس قوه قضائیه تشکیل می شود.

از کل اعضای هیات نمایندگان اتاق همه استانها و از جمله استان تهران به ازاء هر یک میلیون نفر جمعیت استان (براساس نتایج آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسکن)، سه نفر در اتاق ایران حضور دارند.

تبصره 1 –در اولین جلسه، هیئت نمایندگان اتاق استان مربوطه برای مدت دوسال انتخاب و به اتاق ایران معرفی میشوند و برای مدت باقیمانده نیز در ابتدای نیم سال دوم انتخاب مجدد به عمل خواهد آمد.

تبصره 2 –تعداد اعضای هیات نمایندگان اتاق شهرستانها 15 نفر و تعداد اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران 40 نفر است.

تبصره 3 -از هر اتحادیه و سندیکای وابسته به اتاق ایران یک نفر انتخاب و معرفی می شود.

تبصره 4 –عضویت در هیات نمایندگان اتاق شهرستان، استان و ایران افتخاری است. پرداخت هرگونه وجهی به جز هزینه ماموریت به اعضای هیات رئیسه اتاق ها و یا هیات نمایندگان اتاقها ممنوع است.

استفاده از اعضای هیات نمایندگان و هیات رئیسه در مسئولیتهای اجرایی، آموزشی و پژوهشی اتاقها ممنوع است.

ماده 12 طرح اصلاح قانون اتاق بازرگانی –تعداد هیات نمایندگان اتاق شهرستان تهران و استان تهران به شرح زیر به ترتیب برای مدت 4 و 2 سال انتخاب می شوند:

الف- تعداد اعضای اتاق شهرستان تهران:

چهل نفر از بین اعضاء اتاق تهران که با ترکیب سی و پنج درصد به گروه بازرگانی، سی درصد به گروه صنعت، بیست درصد به گروه معدنی و پانزده درصد به گروه کشاورزی اختصاص خواهد یافت.

ب- تعداد اعضای اتاق استان تهران:

از کل اعضای هیات نمایندگان شهرستانهای استان تهران در هیات نمایندگان اتاق استان تهران 40 نفر حضور دارند که سهم هر شهرستان استان تهران معادل سهم اعضای آن شهرستان از کل اعضای استان تهران تعیین میشود.

ماده 13 طرح اصلاح قانون اتاق بازرگانی –تعداد اعضای هیات نمایندگان اتاقهای سایر شهرستانها بجز تهران به ازاء صد و پنجاه نفر 9 نفر و با افزایش هر صد نفر یک نفر به هیات نمایندگان اضافه می شود.

اعضای هیات نمایندگان شهرستان با رعایت نسبت 35 درصد از بخش بازرگانی، 30 درصد از بخش صنعت و 20 درصد از بخش معدن و 15 درصد از بخش کشاورزی اتاق و با رای اعضا تعیین میشوند.

از کل اعضای هیات نمایندگان شهرستانهای سایر استانها در هیات نمایندگان اتاق استان سایر استانها بجز تهران 15 نفر حضور دارند که سهم هر شهرستان معادل سهم اعضای آن شهرستان از کل اعضای آن استان تعیین میشود.

سهم اعضای هیات نمایندگان اتاق هر شهرستان از کل اعضای هیات نمایندگان اتاق استان، متناسب با سهم اعضای آن شهرستان از کل اعضای استان تعیین می‌شود.

تبصره 1 –در صورت عدم وجود داوطلب از هر بخش اقتصادی، سهمیه آن بخش در انتخاب اعضای هیات نمایندگان اتاقها بین سایر بخشها تقسیم می شود.

به گونه ای که با حذف سهم آن بخش، مجددا سهم بخشهای باقیمانده تعیین می شود.

شرط لازم برای ثبت نام در هر بخش داشتن مدرک ذیربط و یا تخصص در آن حوزه کاری است.

ماده 14 طرح اصلاح قانون اتاق بازرگانی –عضویت در هر اتاق منوط به داشتن کارت عضویت معتبر از اتاق مربوطه خواهد بود .

ماده 15 طرح اصلاح قانون اتاق بازرگانی- انتخابات هیات نمایندگان همه اتاقهای شهرستانها در یک روز انجام می شود. انتخابات هیات رئیسه شهرستانها حداکثر یک ماه بعد و در اولین جلسه هیات نمایندگان شهرستان برگزار می شود.

تاریخ شروع انتخابات و شرایط انتخابات توسط روزنامه های کثیرالانتشار استانی و کشوری به اطلاع اعضای اتاق های مربوط خواهد رسید.

انتخابات هیات رئیسه اتاق ایران یک ماه پس از برگزاری انتخابات هیات نمایندگان شهرستانها، برگزار می شود.

تبصره 1 –اتاق ایران مکلف است سه ماه قبل از پایان هر دوره، انتخابات هیات نمایندگان دوره بعد را برگزار کند. پایان هردوره چهار ساله، آخر مهرماه سال چهارم خواهد بود .

تبصره 2 –برای انجام و نظارت بر انتخابات هیات نمایندگان اتاق تهران و شهرستانها، یک هیئت نظارت مرکزی بر انتخابات هفت نفره شامل :

دو نفر از شورای عالی نظارت با انتخاب خود شورا،

یکی از معاونین وزارت صمت،

یکی از معاونین دیوان محاسبات،

یکی از معاونین قوه قضاییه،

یکی از معاونین وزارت اطلاعات،

یکی از معاونین سازمان بازرسی کل کشور تشکیل می گردد.

برای انجام و نظارت بر انتخابات هیات نمایندگان در تهران و شهرستانها در هر استان هیات نظارت استانی پنج نفره ای متشکل از ؛

مدیرکل صمت استان، مدیرکل اطلاعات استان، یکی از معاونین دادگستری استان، مدیرکل بازرسی استان و مدیرکل دیوان محاسبات استان تشکیل می شود.

هیات مذکور به وسیله آگهی در یکی از جراید رسمی استان اعلام موجودیت و زمان برگزاری انتخابات و شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان را آگهی خواهد کرد.

صلاحیت نامزدها با استعلام از مراجع چهارگانه تعیین میشود.

هیاتهای نظارت مرکزی و استانی در اولین جلسه، از بین خود، یک نفر رئیس جهت هماهنگی در برگزاری جلسات انتخاب می کنند.

روسای هیاتها نیز یک نفر دبیر اجرائی موقت و آشنا به موضوعات اتاق را برای انجام تشریفات قانونی انتخابات اتاق، انتخاب میکنند.

دبیران مذکور در جلسات هیاتها بدون حق رای حضور خواهند یافت و مجری مصوبات هیاتها خواهند بود.

محل استقرار دبیرخانه ی موقت هیاتها در اتاق های بازرگانی ایران و استانهاست و تا یکماه پس از انتخابات و جهت اخذ شکایات احتمالی به فعالیت خود ادامه خواهند داد.

هیاتهای استانی مکلف به اجرای مصوبات ابلاغی از سوی هیات نظارت مرکزی انتخابات هستند .

تبصره 3 –بمنظور ایجاد عدالت و جلوگیری از حاکمیت اقلیت منسجم بر اکثریت متفرق، نظام انتخاباتی حاکم بر انتخابات اعضای هیات نمایندگان و یا هیات رئیسه از نوع تناسبی است

و به هر فهرست از نامزدها، متناسب با سهم رای آنها از کل آراء، کرسی اختصاص داده می شود.

در هر فهرست کرسیها به ترتیب به افراد دارای رای بالاتر اختصاص داده می شود.

کرسی های باقیمانده به نامزدهای منفرد و یا نامزدهای باقیمانده غیر منتخب وابسته به هر فهرست از نامزدها که بیشترین رای را بخود اختصاص داده باشند، تعلق می گیرد.

در صورت خروج هرکدام از منتخبین وابسته به هر فهرست و یا افراد منفرد، فرد جایگزین به ترتیب انتخاب اعضاء در روز شمارش آراء انتخاب و جایگزین می شود.

هر نامزد میتواند بصورت منفرد و یا عضوی از یک فهرست در انتخابات وارد شده و هر رای دهنده مخیر به انتخاب افراد منفرد، تمام و یا برخی از اعضای هر فهرست و یا تلفیقی از افراد منفرد و یا وابسته به هر فهرست خواهد بود.

آیین نامه نحوه برگزاری انتخابات، شمارش آراء و اختصاص کرسی به فهرستها و افراد منفرد توسط شورای عالی نظارت تصویب و ابلاغ میگردد.


وظایف و اختیارات هیات نمایندگان


ماده 16 طرح اصلاح قانون اتاق بازرگانی – وظایف و اختیارات هیات نمایندگان اتاق ایران عبارتست از:

الف- انتخاب و یا عزل هیات رئیسه

ب- بررسی و تصویب بودجه و تفریغ بودجه پس از تایید کمیسیونی که به این منظور در اتاق تشکیل میشود.

ج- بررسی و اظهار نظر نسبت به گزارشات و پیشنهادات

د- تشکیل کمیسیون های مشورتی و اتاقهای مشترک با اتاقهای کشورهای مختلف به تعداد مورد نیاز و نیز انتخاب اعضای آنها از بین خود.

هـ- بررسی و اظهار نظر در مورد آیین نامه ها، شیوه نامه ها و دستورالعملهای اجرایی تهیه شده موضوع این قانون و

ارائه آن به شورای عالی نظارت جهت اتخاذ تصمیم حداکثر بمدت دو ماه پس از تشکیل اتاق ایران و نیز بررسی و اظهار نظر در مورد اصلاحات بعدی آنها با رعایت تبصره 2 ماده15.

ماده 17 –تعداد اعضای هیات رئیسه اتاق شهرستان 3 نفر، اعضای هیات رییسه اتاق استان 5 نفر و اعضای هیات رئیسه اتاق ایران 7 نفر است که برای مدت 2 سال و در اولین جلسه توسط اعضای هیات نمایندگان اتاق شهرستان، استان و یا ایران حسب مورد انتخاب میشوند.

تبصره 1 –عضویت در هیات رئیسه اتاق بیش از چهار دوره دو ساله که جمعا هشت سال میشود، ممنوع است. تعداد دفعات قبلی حتی اگر عضو در بین دوره های قبل استعفا هم داده باشد، در این محاسبه منظور خواهد شد.

تبصره 2 –هیئت رئیسه اتاق مرکز استان و اتاق استان یکی خواهد بود که به وسیله اعضای هیات نمایندگان استان انتخاب میشوند. رئیس اتاق استان از بین اعضای هیات نمایندگان اتاق مرکز استان انتخاب می شود.

انتخاب سایر اعضای هیات رئیسه اتاق استان از بین اعضای هیات نمایندگان سایر اتاقهای شهرستان‌ها به شرط توانائی حضور برای انجام امور اداری اتاق در مرکز استان بلامانع است.

تبصره 3 -در صورت استعفا و یا عزل تمام و یا برخی از اعضای هیات رئیسه، اعضای جدید برای مدت باقیمانده از دوره انتخاب می شوند.

تبصره 4 -رئیس اتاق مکلف به اجرای مصوبات هیات رئیسه می باشد.

ماده 18 –به منظور اداره امور اجرایی اتاق ایران براساس قوانین و مقررات و آیین نامه های مربوطه، رییس اتاق ایران یک نفر را بعنوان دبیرکل

برای اتاق ایران به هیات رییسه پیشنهاد می نماید، که پس از تصویب هیات رییسه، زیر نظر رییس انجام وظیفه نماید.

در استانها و شهرستانها نیز به پیشنهاد رئیس و تصویب هیات رئیسه، یک نفر به عنوان دبیر اجرائی اتاق استان و یا شهرستان انتخاب میشود.

تبصره 1 –عزل دبیرکل اتاق ایران و دبیر اجرایی استانها و شهرستانها با تصویب هیات رییسه همان اتاق خواهد بود.


وظایف و اختیارات هیات رییسه اتاق ایران


ماده 19 طرح اصلاح قانون اتاق بازرگانی –وظایف و اختیارات هیات رییسه اتاق ایران عبارتست از:

الف- اجرای مصوبات شورای عالی نظارت و هیات نمایندگان

ب- بررسی و تایید پیشنهادات و گزارشات کمیسیون های اتاق، اتاق های استانی، اتاق های مشترک و تشکلهای مرتبط و گزارش آن به هیات نمایندگان و شورای عالی نظارت حسب مورد.

ج- انتخاب نمایندگان اتاق برای شرکت در مجامع رسمی داخلی یا بین المللی بنا به پیشنهاد کمیسیونهای تخصصی اتاق و تعیین حدود کار و فعالیتهای آنها و تعیین هزینه های مربوطه

د- بررسی و تایید بودجه و تفریغ بودجه سالیانه ارائه شده توسط دبیرکل و ارائه آن به کمیسیون ذیربط و در نهایت ارائه آن به هیات نمایندگان جهت تصویب.

ماده 20 طرح اصلاح قانون اتاق بازرگانی -وظایف و اختیارات هیات رییسه اتاق استانها و شهرستانها بشرح ذیل می باشد:

1 -اتاق استانها:

الف- اجرای مصوبات هیات نمایندگان استان و شورای عالی نظارت

ب- بررسی و تایید پیشنهادات و گزارشات کمیسیونهای استان و ارایه آن به هیات نمایندگان استان

ج- انتخاب نمایندگان اتاق استان برای شرکت در مجامع رسمی داخلی

د- بررسی گزارش بودجه و تفریغ بودجه سالیانه اتاق استان و پیشنهاد آن به هیات نمایندگان استان جهت تصویب.

ح – رسیدگی به شکایات هیئت نمایندگان استان درامور مرتبط و ارائه پاسخ کتبی به آنان

2 -اتاق شهرستانها:

الف- اجرای مصوبات هیات نمایندگان شهرستان و شورای عالی نظارت

ب- بررسی و تایید پیشنهادات و گزارشات کمیسیونها و ارایه آن به هیات نمایندگان شهرستان.

ج- انتخاب نمایندگان اتاق شهرستانها برای شرکت در مجامع رسمی داخلی.

د- بررسی گزارش بودجه و تفریغ بودجه سالیانه و پیشنهاد آن به هیات نمایندگان جهت تصویب.

ح – رسیدگی به شکایات هیئت نمایندگان درامور مرتبط و ارائه پاسخ کتبی به آنان.

تبصره 1 -اداره امور مالی و اداری اتاق از جمله استخدام، انعقاد و تمدید قرارداد کارکنان اتاق از جمله وظایف هیات رئیسه می باشد.

ماده 21 –درآمد اتاق ایران از محل های زیر تامین خواهد شد:

الف- حق عضویت سالانه طبق آیین نامه ای که به پیشنهاد هیات رییسه و به تصویب هیات نمایندگان اتاق خواهد رسید.

ب- از محل اجرای قانون نحوه تامین هزینه های اتاق های بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران مصوب یازدهم آبانماه یکهزار و سیصد و هفتاد و دو مجلس شورای اسلامی.

ماده 22 طرح اصلاح قانون اتاق بازرگانی –درآمد اتاق طبق ضوابطی که به پیشنهاد هیات رییسه به تصویب هیات نمایندگان می رسد به مصرف خواهد رسید.

ماده 23 –در کلیه قوانین و مقرراتی که ذکری از اتاق بازرگانی تهران یا اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران شده باشد، اتاق ایران جانشین آن خواهد بود.

ماده 24طرح اصلاح قانون اتاق بازرگانی  -آیین نامه های اجرایی این قانون در سطح کشور و نیز ضوابط و مقررات کلی ناظر بر وظایف

و اختیارات اتاق شهرستانها یا هیات نمایندگان اتاق ایران و تصمیماتی که به این ترتیب تصویب می شود، برای هیات رییسه و سایر ارکان لازم الاجرا می‌باشد.

ماده 25 طرح اصلاح قانون اتاق بازرگانی-کلیه دارایی‌ها، اموال منقول و غیرمنقول، تعهدات و دیون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن به اتاق ایران منتقل خواهد شد.

ماده 26 –از تاریخ تصویب این قانون، قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران مصوب پانزدهم اسفندماه 1369 با اصلاحات بعدی آن لغو و مدیریت بر اتاقها و انجام و نظارت بر انتخابات جدید اتاقها براساس این قانون انجام خواهد پذیرفت.