در این مقاله قصد داریم تا نحوه عضویت در اتاق تعاون را به طور کامل و جامع خدمت شما عزیزان ارائه دهیم. شرایط و مدارک لازم برای عضویت در اتاق تعاون یکی از نمونه موضوعاتی است که در این موضوع به آن اشاره شده است.

 

مرجع صدور کارت عضویت در اتاق تعاونمشخصات مجوز


مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ کارت عضویت در اتاق تعاون
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بااصلاحات 1393

11218 1393/03/05 ماده 57-بند16  دانلود
فرآیند صدور کارت عضویت در اتاق تعاون
فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای صدور کارت عضویت در اتاق تعاون


عنوان مدرک کد مدرک

تصویر کارت ملی

10001

تصویر شناسنامه

10002

عکس پرسنلی

10007

تصویر فیش بانکی

10013

صورتجلسه مجمع عمومی

10433

اساسنامه ، آگهی تاسیس، آگهی ثبت شرکت و آگهی آخرین تغییرات انجام شده روزنامه رسمی

11504

دانلود


استعلام‌های بین دستگاهیمجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران با اصلاحات 1393

11218 1393/03/05 ماده۵۷-بند16 دانلود
مدت زمان صدور مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز
هزینه صدور مجوزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران با اصلاحات 1393

11218 1393/03/05 ماده 64 – بند1 دانلود
نمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد
فرآیند تمدید کارت عضویت در اتاق تعاون


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز


عنوان مدرک کد مدرک

تصویر کارت ملی

10001

تصویر شناسنامه

10002

عکس پرسنلی

10007

تصویر فیش بانکی

10013

آخرین تغییرات شرکت در روزنامه رسمی

11057

فایلی وجود نداردضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید مجوز

روز
مدت اعتبار مجوزهزینه تمدید مجوز
فرآیند اصلاح کارت عضویت در اتاق تعاون


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوزفایلی وجود نداردضوابط خاص اصلاح کارت عضویت در اتاق تعاونمدت زمان اصلاح مجوز

روز
مدت اعتبار مجوزهزینه اصلاح مجوزفرآیند ابطال کارت عضویت در اتاق تعاون


فایلی وجود ندارد


شرایط قابلیت ابطال مجوزشرایط و مدارک لازم برای لغو کارت عضویت در اتاق تعاونفایلی وجود نداردصدور
مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ کارت عضویت در اتاق تعاون
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بااصلاحات 1393

11218 1393/03/05 ماده 57-بند16  دانلود
فرآیند صدور کارت عضویت در اتاق تعاون
فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای صدور کارت عضویت در اتاق تعاون


عنوان مدرک کد مدرک

تصویر کارت ملی

10001

تصویر شناسنامه

10002

عکس پرسنلی

10007

تصویر فیش بانکی

10013

صورتجلسه مجمع عمومی

10433

اساسنامه ، آگهی تاسیس، آگهی ثبت شرکت و آگهی آخرین تغییرات انجام شده روزنامه رسمی

11504

دانلود


استعلام‌های بین دستگاهیمجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران با اصلاحات 1393

11218 1393/03/05 ماده۵۷-بند16 دانلود
مدت زمان صدور مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز
هزینه صدور مجوزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران با اصلاحات 1393

11218 1393/03/05 ماده 64 – بند1 دانلود
نمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد
تمدید
فرآیند تمدید کارت عضویت در اتاق تعاون


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز


عنوان مدرک کد مدرک

تصویر کارت ملی

10001

تصویر شناسنامه

10002

عکس پرسنلی

10007

تصویر فیش بانکی

10013

آخرین تغییرات شرکت در روزنامه رسمی

11057

فایلی وجود نداردضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید مجوز

روز
مدت اعتبار مجوزهزینه تمدید مجوز
اصلاح
فرآیند اصلاح کارت عضویت در اتاق تعاون


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوزفایلی وجود نداردضوابط خاص اصلاح کارت عضویت در اتاق تعاونمدت زمان اصلاح مجوز

روز
مدت اعتبار مجوزهزینه اصلاح مجوزابطال
فرآیند ابطال کارت عضویت در اتاق تعاون


فایلی وجود ندارد


شرایط قابلیت ابطال مجوزشرایط و مدارک لازم برای لغو کارت عضویت در اتاق تعاونفایلی وجود ندارد