به این نوشته چند امتیاز می دهید؟

مالیات کسب و کار مجازی


در این مقاله قصد داریم تا درباره مالیات کسب و کار مجازی اطلاعات جامع و کاملی را به شما عزیزان ارائه دهیم. چنانچه صاحب کسب و کار مجازی یا اینترنتی هستید بایستی بدانید که شما نیز مانند تمامی مشاغل مشمول مالیات هستید.

مالیات کسب و کار مجازی ( اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی ) همانند سایر فعالان اقتصادی مشمول قوانین مالیاتی مربوط می باشند و فارغ از محل فعالیت، می بایست تکالیف زیر را به انجام برسانند. در غیر این صورت مشمول جرایم قانونی مقرر خواهند شد.

مطالعه بیشتر :

مجوز کسب و کار مجازی


تکالیف صاحبان کسب و کار مجازی


صاحبان مشاغل مكلفند ظرف چهار ماه از تاریخ شروع فعالیت، مراتب را کتبا به اداره امور مالیاتی محل شغل خود اعلام و نسبت به تشکیل پرونده برای مالیات کسب و کار مجازی اقدام نمایند.

اشخاص حقوقی پس از تاسیس، مکلفند دفترچه ثبت نام اشخاص حقوقی را از اداره کل امور مالیاتی مربوطه دریافت نمایند و نسبت به تشکیل پرونده برای مالیات کسب و کار مجازی (دریافت شماره واحد مالیاتی و شماره کلاسه پرونده) و پرداخت حق تمبر اقدام نمایند.

٢- از طریق مراجعه به درگاه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی به نشانی www.tax.gov.ir نسبت به ثبت نام الکترونیکی و دریافت کد اقتصادی اقدام نمایند.

۳- در اجرای ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم، کلیه اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون که حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور موظف به ثبت نام در نظام مالیاتی برای مالیات کسب و کار مجازی می شوند، مکلفند برای انجام معاملات خود، صورتحساب صادر و شماره اقتصادی خود و طرف معامله را در صورتحساب ها، قراردادها و سایر اسناد مشابه درج نمایند.

۴- اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع قانون مالیاتهای مستقیم باید در موارد فروش کالا و یا ارائه خدمات صورتحساب نوع اول با نوع دوم حسب مورد به شرح زير صادر و نگهداری نمایند.

۱) صورتحساب نوع اول باید به صورت دستی با شماره سریال چاپی و یا ماشینی با شماره سریال ماشینی (حسب مورد) با درج تاریخ، صادر گردد و حداقل در بر گیرنده اطلاعات هویتی، شامل نام، نام خانوادگی با نام شخص حقوقی، کد اقتصادی، تشانی کامل و کدپستی فروشنده و خریدار و مشخصات کالا یا خدمات ارائه شده، مقدار و مبلغ آن باشد.

۲) صورتحساب نوع دوم صرفا در موارد استفاده از سامانه صندوق فروش (صندوق ماشینی ) مکانیزه فروش، صادر می شود و باید دارای شماره سریال ماشینی، تاریخ و حداقل در بر گیرنده اطلاعات هویتی، شامل نام، نام خانوادگی با نام شخص حقوقی، شماره اقتصادی، نشانی کامل و کدپستی فروشنده و مشخصات کالا یا خدمات ارائه شده، مقدار و مبلغ آن باشد.


مالیات کسب وکار مجازی ؛ مالیات بر ارزش افزوده


د- کلیه اشخاص حقوقی، صاحبان مشاغل گروه اول موضوع ماده ۲ آئین نامه اجرایی ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم و صاحبان مشاغل مشمول مالیات بر ارزش افزوده که از آنها فراخوان بعمل آمده است، مکلفند فهرست معاملات خود را مطابق اقلام اطلاعاتی درخواستی از طریق لینک « صورت معاملات فصلی الکترونیکی » در سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی به نشانی www.tax.gov.ir تهیه کنند.

و حداکثر در مقاطع سه ماهه (فصلی) و تا یک ماه و نیم پس از پایان هر فصل به صورت الکترونیکی به سامانه معاملات ارسال و یا به صورت لوح فشرده در قالب اطلاعات درخواستی به اداره امور مالیاتی ذیربط ارائه نمایند.

مودیانی که از صورتحساب نوع اول و دوم برای فروش کالا با ارائه خدمات خود به مصرف کننده نهایی استفاده می نمایند، می توانند اطلاعات این قبیل صورتحسابها را به صورت مجموع ارسال نمایند.

در خصوص معاملاتی که تا میزان ۵ حدنصاب معاملات کوچک موضوع تبصره (1) ماده (3) قانون برگزاری مناقصات می باشند، مشمولین صدر این بند (بندہ) می توانند فهرست معاملات مذکور را به صورت مجموع ارسال نمایند .


مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی برای مالیات کسب و کار مجازی


۶- تمامی مودیان، اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی می باشند. اشخاص حقیقی تا پایان خرداد ماه سال بعد و اشخاص حقوقی حداکثر ظرف چهار ماه پس از پایان سال مالی.

اظهار نامه مالیاتی اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل گروه اول ماده ۲ آئین نامه اجرایی ماده ۵ قانون مالیاتهای مستقیم شامل ترازنامه و صورت حساب سود و زیان طبق نمونه ای است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می شود صاحبان مشاغل گروههای دوم و سوم اشخاص حقیقی نیز باید اظهارنامه مالیاتی خود را طبق نمونه تهیه شده سازمان امور مالیاتی کشور تنظیم و تسلیم نمایند.

اظهارنامه مالیاتی باید از طریق مراجعه به سامانه عملیات الکترونیکی مالیاتی به نشانی www.tax.gov.ir تسليم اداره امور مالیاتی ذیربط گردد.

– فهرست حقوق کارکنان خود را تا پایان ماه بعد، از طریق لینک “فهرست مالیات حقوق الکترونیکی” در درگاه عملیات الکترونیکی به مودیان مالیاتی به نشانی www.tax.gov.ir به اداره امور مالیاتی ذیربط ارسال و مالیات متعلقه را حسب مورد پرداخت نمایند.

مودیان مالیاتی مکلفند، دفاتر، صورت در آمد و هزینه ماهانه، خلاصه درآمد و هزینه سالانه و اسناد و مدارک حسب مورد نگهداری و حسب درخواست کتبی ماموران مالیاتی ذی ربط برای رسیدگی به آنها ارائه نمایند.


مالیات بر ارزش افزوده ؛ مالیات کسب و کار مجازی


و مودیانی که بر مبنای فراخوان های هفتگانه، مشمول مالیات بر ارزش افزوده محسوب می شوند، مکلفند :

  • در واحد مالیاتی مربوط تشکیل پرونده برای مالیات کسب و کار مجازی دهند.
  • بر اساس فراخوانهای هفت گانه در نظام مالیات بر ارزش افزوده به نشانی www.evat.ir ثبت نام نمایند.
  • نسبت به صدور صورتحساب و وصول مالیات و عوارض ارزش افزوده از کالاهای مشمول اقدام نمایند.
  • ظرف مدت ۱۵ روز پس از پایان هر دوره مالیاتی اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده را تسلیم و مالیات و عوارض ارزش افزوده را پرداخت نمایند.
  • دفاتر و اسناد و مدارک خود را حداقل به مدت ۱۰ سال نگهداری نمایند.