3/5 - (2 امتیاز)

آنچه در این مطلب می خوانید ...

 

مرجع صدور مجوزهای آبزی پروریمشخصات مجوزهای آبزی پروری


 

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوزهای آبزی پروری
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی

569 1389/04/23 مفاد قانون

قانون حفاظت و بهره‌برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران

571 1374/06/14 مفاد قانون

آیین نامه اجرایی حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران

455 1378/02/05 مفاد آیین نامه

قانون تمرکز وظايف و اختيارات مربوط به بخش کشاورزي در وزارت جهاد کشاورزي

1004 1391/12/12 مفاد قانون
فرآیند صدور مجوز
شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوزهای آبزی پروری


عنوان مدرک کد مدرک
تصویر اساسنامه 10012
تصویر آگهی روزنامه رسمی 10028
درخواست کتبی 100977

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی

569 1389/04/23 ماده 2

آیین نامه اجرایی حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران

455 1378/02/05 مفاد آیین نامه

قانون تمرکز وظايف و اختيارات مربوط به بخش کشاورزي در وزارت جهاد کشاورزي

1004 1391/12/12 مفاد قانون  
استعلام‌های بین دستگاهیمجوزهای پیش‌نیاز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی

569 1389/04/23 دستورالعمل ماده 2
ضوابط خاص صدور مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی

569 1389/04/23 ماده 2

قانون حفاظت و بهره‌برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران

571 1374/06/14 قانون

آیین نامه اجرایی حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران

455 1378/02/05 آیین نامه
مدت زمان صدور مجوز

 روزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی

569 1389/04/23 دستورالعمل ماده 2
مدت اعتبار مجوز

 ماهعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی

569 1389/04/23 دستورالعمل ماده 2

قانون نظام جامع دامپروری كشور

586 1388/05/07 قانون
هزینه صدور مجوزهای آبزی پروری


عنوان هزینه مبلغ
بازدید کارشناس 750000 ریال
صدور مجوز 250000 ریال

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی

569 1389/04/23 تبصره 3 ماده 2

قانون تمرکز وظايف و اختيارات مربوط به بخش کشاورزي در وزارت جهاد کشاورزي

1004 1391/12/12 مفاد قانون
نمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد


فرآیند تمدید مجوزهای آبزی پروری


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز
ضوابط خاص تمدید مجوزهای آبزی پروریمدت زمان تمدید مجوز

 روز
مدت اعتبار مجوز

 ماههزینه تمدید مجوز
فرآیند اصلاح مجوزهای آبزی پروری


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
طرح توجیهی 100272
ارائه فرم بازدید کارشناسی تکمیل شده 100381
تکمیل فرم درخواست 100753

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی

569 1389/04/23 دستورالعمل ماده 2
ضوابط خاص اصلاح مجوزهای آبزی پروری


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی

569 1389/04/23 دستورالعمل ماده 2
مدت زمان اصلاح مجوز

 روزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی

569 1389/04/23 دستورالعمل ماده 2
مدت اعتبار مجوز

 ماههزینه اصلاح مجوزهای آبزی پروری


عنوان هزینه مبلغ
بازدید کارشناسی 750000 ریال
صدور مجوز 250000 ریال

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی

569 1389/04/23 دستورالعمل ماده 2
فرآیند ابطال مجوزهای آبزی پروری


شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی

569 1389/04/23 قانون
شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوزهای آبزی پروری


عنوان مدرک کد مدرک
تکمیل فرم درخواست 100753

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی

569 1389/04/23 قانون