در این مقاله قصد داریم تا هر آنچه در زمینه دریافت مجوز آموزشگاه آزاد سینمایی نیاز دارید به شما ارائه دهیم. اطلاعاتی چون قوانین و مقررات مربوط به دریافت و مدارک و شرایط لازم برای دریافت آن در این مقاله قرار داده شده است.

 

مرجع صدور مجوزمشخصات مجوز
(افراد حقیقی، حقوقی، شرکت ها و سازمانها)


مطالعه بیشتر :

راهنمای ثبت برند برای آموزشگاه آزاد سینمایی

مجوز آموزشگاه آزاد سینمایی
مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز آموزشگاه آزاد سینمایی
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

آیین نامه تاسیس آموزشگاه آزاد سینمایی

1375/06/27 کل
فرآیند صدور مجوز

پروانه یکساله در سال اول تاسیس آموزشگاه برای حداکثر دو رشته مبتنی بر شرایط و درخواست متقاضی و پس از تایید شورای آموزشی صادر خواهد شد.

صدور پروانه فعالیت برای بیش از دو رشته در صورت دارا بودن شرایط و توان آموزشی لازم از سوی متقاضی پس از برگزاری دوره آموزشی امکان پذیر خواهد بود.

با توجه به تحولات فنی و تکنیکی روزافزون در حیطه سینما در صورتی که از سوی متقاضیان و آموزشگاهها رشته‌های جدیدی درخواست کرد که در فهرست ذکر شده وجود نداشته باشد، رشته های جدید و نحوه اجرای آن باید در شورای آموزشی به تصویب برسد.

فرآیند صدور مجوز
شرایط لازم برای صدور مجوز آموزشگاه آزاد سینمایی

شرایط متقاضی دریافت مجوز آموزشگاه آزاد سینمایی

ماده ۱۰ : شرایط عمومی مدیر مسئول و آموزش

الف – اعتقاد به مبانی دین مبین اسلام و یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

ب – تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران

ج – ارائه کارت پایان خدمت وظیفه عمومی و یا معافیت دائم نظام وظیفه عمومی (مخصوص آقایان)

د- توانمندی انجام فعالیت متناسب با رشته مورد درخواست به تشخیص شورای آموزشی دفتر مطالعات و دارا بودن حداقل ۳۰ سال سن و نداشتن سوء پیشینه کیفری

ز- عدم اعتیاد به مواد مخدر

ماده ۱۱: شرایط اختصاصی مدیر مسئول و آموزش :

علاوه بر دارا بودن کلیه شرایط عمومی (موضوع مفاد ماده ۱۰) باید واجد یکی از شرایط ذیل باشد:

الف- دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی در یکی از رشته های سینمایی مرتبط با رشته مورد درخواست

ب – دارا بودن حداقل درجه ۳ هنری در رشته مورد درخواست از شورای ارزشیابی هنرمندان کشور

ج- داشتن حداقل ۱۰ سال سابقه کار حرفه ای و آموزشی حسب نوع رشته مورد در خواست که به تایید دفتر مطالعات و دانش سینمایی رسیده باشد.

ماده ۱۲ : در صورتی که درخواست کننده شخص حقوقی باشد و شرایط مندرج در ماده ۱۱ را نداشته باشد، موظف به معرفی مدیر آموزشی می باشد که شرایط ذکر شده در ماده ۱۰ و ۱۱ این آیین نامه را داشته باشد.

مدارک لازم برای صدور مجوز آموزشگاه آزاد سینمایی

فایلی وجود ندارد


استعلام‌های بین دستگاهیمجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور مجوزمدت زمان صدور مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز
هزینه صدور مجوز آموزشگاه آزاد سینمایی
نمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد


فرآیند تمدید مجوز آموزشگاه آزاد سینمایی


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز آموزشگاه سینمایی

پروانه فعالیت صادره قابل انتقال نبوده و اعتبارآن ازتاریخ صدور به مدت دوسال می باشد.

صاحب پروانه فعالیت مکلف است پروانه مربوطه را در محل مناسب در معرض دید مراجعین نصب ودر صورت تمایل به ادامه فعالیت باید حداقل یک ماه از پایان مهلت مقرر برای تمدید مجوز آموزشگاه سینمایی اقدام نماید .
ضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه تمدید مجوز آموزشگاه آزاد سینماییفرآیند اصلاح مجوز آموزشگاه آزاد سینمایی


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز
ضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه اصلاح مجوز آموزشگاه آزاد سینمایی
فرآیند ابطال مجوز آموزشگاه آزاد سینمایی

شرایط قابلیت ابطال مجوزشرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز

چنانچه صاحب شخص حقوقی باشد و فوت یا مهجور گردد :

پروانه فعالیت تا معرفی مدیریت جدید موقتاً از درجه اعتبار ساقط گردیده و اعضای هیات مدیره یا مؤسس مکلف می باشند حداکثر ظرف مدت 15 روز مجمع عمومی فوق العاده تشکیل داده و برابر صورتجلسه مجمع، مدیری را که دارای شرایط این آئین نامه باشد به مرکز گسترش و آموزش نیروی انسانی معرفی نمایند.

تبصره : در صورت عدم معرفی مدیر جدید در زمان مقرر ، پروانه فعالیت صادره از درجه اعتبار ساقط می گرددصدور
مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز آموزشگاه آزاد سینمایی
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

آیین نامه تاسیس آموزشگاه آزاد سینمایی

1375/06/27 کل
فرآیند صدور مجوز

پروانه یکساله در سال اول تاسیس آموزشگاه برای حداکثر دو رشته مبتنی بر شرایط و درخواست متقاضی و پس از تایید شورای آموزشی صادر خواهد شد.

صدور پروانه فعالیت برای بیش از دو رشته در صورت دارا بودن شرایط و توان آموزشی لازم از سوی متقاضی پس از برگزاری دوره آموزشی امکان پذیر خواهد بود.

با توجه به تحولات فنی و تکنیکی روزافزون در حیطه سینما در صورتی که از سوی متقاضیان و آموزشگاهها رشته‌های جدیدی درخواست کرد که در فهرست ذکر شده وجود نداشته باشد، رشته های جدید و نحوه اجرای آن باید در شورای آموزشی به تصویب برسد.

فرآیند صدور مجوز
شرایط لازم برای صدور مجوز آموزشگاه آزاد سینمایی

شرایط متقاضی دریافت مجوز آموزشگاه آزاد سینمایی

ماده ۱۰ : شرایط عمومی مدیر مسئول و آموزش

الف – اعتقاد به مبانی دین مبین اسلام و یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

ب – تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران

ج – ارائه کارت پایان خدمت وظیفه عمومی و یا معافیت دائم نظام وظیفه عمومی (مخصوص آقایان)

د- توانمندی انجام فعالیت متناسب با رشته مورد درخواست به تشخیص شورای آموزشی دفتر مطالعات و دارا بودن حداقل ۳۰ سال سن و نداشتن سوء پیشینه کیفری

ز- عدم اعتیاد به مواد مخدر

ماده ۱۱: شرایط اختصاصی مدیر مسئول و آموزش :

علاوه بر دارا بودن کلیه شرایط عمومی (موضوع مفاد ماده ۱۰) باید واجد یکی از شرایط ذیل باشد:

الف- دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی در یکی از رشته های سینمایی مرتبط با رشته مورد درخواست

ب – دارا بودن حداقل درجه ۳ هنری در رشته مورد درخواست از شورای ارزشیابی هنرمندان کشور

ج- داشتن حداقل ۱۰ سال سابقه کار حرفه ای و آموزشی حسب نوع رشته مورد در خواست که به تایید دفتر مطالعات و دانش سینمایی رسیده باشد.

ماده ۱۲ : در صورتی که درخواست کننده شخص حقوقی باشد و شرایط مندرج در ماده ۱۱ را نداشته باشد، موظف به معرفی مدیر آموزشی می باشد که شرایط ذکر شده در ماده ۱۰ و ۱۱ این آیین نامه را داشته باشد.

مدارک لازم برای صدور مجوز آموزشگاه آزاد سینمایی

فایلی وجود ندارد


استعلام‌های بین دستگاهیمجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور مجوزمدت زمان صدور مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز
هزینه صدور مجوز آموزشگاه آزاد سینمایی
نمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد


تمدید
فرآیند تمدید مجوز آموزشگاه آزاد سینمایی


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز آموزشگاه سینمایی

پروانه فعالیت صادره قابل انتقال نبوده و اعتبارآن ازتاریخ صدور به مدت دوسال می باشد.

صاحب پروانه فعالیت مکلف است پروانه مربوطه را در محل مناسب در معرض دید مراجعین نصب ودر صورت تمایل به ادامه فعالیت باید حداقل یک ماه از پایان مهلت مقرر برای تمدید مجوز آموزشگاه سینمایی اقدام نماید .
ضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه تمدید مجوز آموزشگاه آزاد سینماییاصلاح
فرآیند اصلاح مجوز آموزشگاه آزاد سینمایی


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز
ضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه اصلاح مجوز آموزشگاه آزاد سینمایی
ابطال
فرآیند ابطال مجوز آموزشگاه آزاد سینمایی

شرایط قابلیت ابطال مجوزشرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز

چنانچه صاحب شخص حقوقی باشد و فوت یا مهجور گردد :

پروانه فعالیت تا معرفی مدیریت جدید موقتاً از درجه اعتبار ساقط گردیده و اعضای هیات مدیره یا مؤسس مکلف می باشند حداکثر ظرف مدت 15 روز مجمع عمومی فوق العاده تشکیل داده و برابر صورتجلسه مجمع، مدیری را که دارای شرایط این آئین نامه باشد به مرکز گسترش و آموزش نیروی انسانی معرفی نمایند.

تبصره : در صورت عدم معرفی مدیر جدید در زمان مقرر ، پروانه فعالیت صادره از درجه اعتبار ساقط می گردد