5/5 - (1 امتیاز)

آنچه در این مطلب می خوانید ...

 

در این مقاله قصد داریم تا در خصوص نحوه دریافت

اطلاعاتی مانند مدارک و شرایط لازم برای دریافت این مجوز از نمونه موضوعاتی است که در این مطلب گنجانده شده است.

 

مرجع صدور مجوزمشخصات مجوز


مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز آموزش و آزمون بنیاد ICDL ایران
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آیین نامه اجرایی مراکز بنیاد ICDL ایران

11979 1394/01/01 صفحه 12 تا 14 شماره 1 تا 6 دانلود
فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز آموزش و آزمون بنیاد ICDL ایران


عنوان مدرک کد مدرک
عکس پرسنلی 10007
درخواست متقاضی 10030
فرم تقاضای صدور مجوز تاسیس 10777
فضای لازم برای دریافت مجوز 10789
فرم اطلاعات تکمیلی 10854
فرم اطلاعات فردی 10981
فرم اطلاعات شغلی 10982
كپي آخرين مدرك تحصيلي متقاضي 11052
فهرست امکانات مورد استفاده برای آموزش کار عملی 11430
فیش پرداخت تعرفه 11679
گزارش بازدید کارشناسی تایید شده مبنی بر رعایت استاندارد و تجهیزات 12302
کپی شناسنامه و کارت ملی 12349
کپی روزنامۀ رسمی ارکان مبنی بر معرفی صاحبان امضای مجاز اسناد تعهدآور 12714

دانلود

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آیین نامه اجرایی مراکز بنیاد ICDL ایران

11979 1394/01/01 صفحه 13 شماره 5 دانلود
استعلام‌های بین دستگاهیمجوزهای پیش‌نیاز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آیین نامه اجرایی مراکز بنیاد ICDL ایران

11979 1394/01/01 صفحه 12 شماره 1 دانلود
ضوابط خاص صدور مجوزمدت زمان صدور مجوز آموزش و آزمون بنیاد ICDL ایران

روز
مدت اعتبار مجوزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آیین نامه اجرایی مراکز بنیاد ICDL ایران

11979 1394/01/01 صفحه 14 شماره 2 دانلود
هزینه صدور مجوز آموزش و آزمون بنیاد ICDL ایران


عنوان هزینه مبلغ
صدور مجوز فعالیت مرکز (سه سال) 50000000 ریال

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آیین نامه اجرایی مراکز بنیاد ICDL ایران

11979 1394/01/01 صفحه 13 شماره 5-6 دانلود
نمونه مجوز آموزش و آزمون بنیاد ICDL ایران صادر شده

دانلود
فرآیند تمدید مجوز آموزش و آزمون بنیاد ICDL ایران


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز آموزش و آزمون بنیاد ICDL ایران


عنوان مدرک کد مدرک
ارائه فیش بانکی 12054
، تسویه حساب بدهی 12316

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آیین نامه اجرایی مراکز بنیاد ICDL ایران

11979 1394/01/01 صفحه 8 شماره 11 دانلود
ضوابط خاص تمدید مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آیین نامه اجرایی مراکز بنیاد ICDL ایران

11979 1394/01/01 صفحه 16 شماره 1 تا 7 دانلود
مدت زمان تمدید مجوز آموزش و آزمون بنیاد ICDL ایران

روز
مدت اعتبار مجوزهزینه تمدید مجوز


عنوان هزینه مبلغ
هزینه تمدید 2000000 ریال


فرآیند اصلاح مجوز آموزش و آزمون بنیاد ICDL ایران


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز آموزش و آزمون بنیاد ICDL ایرانفایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آیین نامه اجرایی مراکز بنیاد ICDL ایران

11979 1394/01/01 صفحه 7 شماره 5 دانلود
ضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز

روز
مدت اعتبار مجوزهزینه اصلاح مجوزفرآیند اصلاح مجوز آموزش و آزمون بنیاد ICDL ایران


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز آموزش و آزمون بنیاد ICDL ایرانفایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آیین نامه اجرایی مراکز بنیاد ICDL ایران

11979 1394/01/01 صفحه 7 شماره 5 دانلود
ضوابط خاص اصلاح مجوز آموزش و آزمون بنیاد ICDL ایرانمدت زمان اصلاح مجوز

روز
مدت اعتبار مجوزهزینه اصلاح مجوز