به این نوشته چند امتیاز می دهید؟

 

در این مقاله قصد داریم تا نحوه دریافت مجوز احداث واحدهای اوراق کشتی را خدمت شما عزیزان ارائه دهیم.

اطلاعاتی مانند مدارک و شرایط لازم برای دریافت این مجوز از نمونه موضوعاتی است که در این مطلب گنجانده شده است.

 

مرجع صدور مجوز احداث واحدهای اوراق کشتیمشخصات مجوز


مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز احداث واحدهای اوراق کشتی
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آیین نامه اجرایی قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا

10068 1379/06/28 ماده 3 دانلود

قانون حفاظت از دریاها و رودخانه های قابل کشتیرانی در مقابل آلودگی به مواد نفتی

10133 1389/05/27 تبصره 3- ماده 5 دانلود

قانون توزیع عادلانه آب

10132 1361/12/16 ماده 46 دانلود

قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا

10137 1374/02/03 تبصره 3 ماده 13 دانلود

قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا

10137 1374/02/03 ماده 35 دانلود

قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا

10137 1374/02/03 ماده 12 دانلود

آیین نامه جلوگیری از آلودگی آب

10212 1364/09/24 ماده 2-14-15-16-17 دانلود

قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست

11746 1353/03/28 بند ب ماده 6 دانلود

قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست

11746 1353/03/28 مواد7-9-11 دانلود

قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست

11746 1353/03/28 ماده 1 دانلود

مقررات و ضوابط استقرار واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی

11670 1397/07/09 ضوابط رده 6 دانلود
فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز احداث واحدهای اوراق کشتی


عنوان مدرک کد مدرک
طرح مديريت مواد زائد (تهیه شده بر اساس چارچوب مورد نظر سازمان بنادر و دریانوردی) 12164
قرار داد آتش نشانی 13190
طرح اقتضایی مبارزه با آلودگی های نفتی 13191

فایلی وجود ندارداستعلام‌های بین دستگاهیمجوزهای پیش‌نیاز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

مقررات و ضوابط استقرار واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی

11670 1397/07/09 ضوابط رده 6 دانلود
ضوابط خاص صدور مجوزمدت زمان صدور مجوز

روزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

مصوبه 14 هیات مقررات زدایی

11686 1396/02/18 61 دانلود
مدت اعتبار مجوز
هزینه صدور مجوز
نمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد


فرآیند تمدید مجوز احداث واحدهای اوراق کشتی


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوزفایلی وجود نداردضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید مجوز

روزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

مصوبه 14 هیات مقررات زدایی

11686 1396/02/18 61 دانلود
مدت اعتبار مجوزهزینه تمدید مجوز
فرآیند اصلاح مجوز احداث واحدهای اوراق کشتی


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز

ضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز

روز
مدت اعتبار مجوزهزینه اصلاح مجوزفرآیند ابطال مجوز احداث واحدهای اوراق کشتی


فایلی وجود ندارد


شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست

11746 1353/03/28 بند ج ماده 6 دانلود

قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست

11746 1353/03/28 مواد 7-9-11 دانلود
شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوزفایلی وجود ندارد