به این نوشته چند امتیاز می دهید؟

در این مقاله قصد داریم تا در خصوص اطلاعات جامع و کاملی را خدمت شما عزیزان ارائه دهیم.

اطلاعاتی مانند مدارک و شرایط لازم برای دریافت این مجوز از نمونه موضوعاتی است که در این مطلب گنجانده شده است.

مرجع صدور مجوزمشخصات مجوز


مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز انبار نگهداری فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

10451 1397/10/15 16 دانلود

قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

10452 1367/03/12 قسمت 13 ماده 1 دانلود

قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ١٣٣۴ الحاقات بعدی

10464 1334/03/29 تبصره 3 ماده 13 دانلود

قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ١٣٣۴ الحاقات بعدی

10464 1334/03/29 تبصره 6 ماده 14 دانلود
فرآیند صدور مجوز
دانلود
شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
تصویر سند مالکیت یا اجاره نامه 11594
فیش پرداخت تعرفه 11679

دانلود

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل اجرایی نحوه صدور و تمدید پروانه تاسیس انبارهای نگهداری فرآورده های طبیعی ، سنتی و مکمل و شیرخشک های رژیمی و غذاهای ویژه وارداتی

11557 1398/11/20 WIN-NTS-MAO-003 دانلود
استعلام‌های بین دستگاهیمجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل اجرایی نحوه صدور و تمدید پروانه تاسیس انبارهای نگهداری فرآورده های طبیعی ، سنتی و مکمل و شیرخشک های رژیمی و غذاهای ویژه وارداتی

11557 1398/11/20 WIN-NTS-MAO-003 دانلود
مدت زمان صدور مجوز

روزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل اجرایی نحوه صدور و تمدید پروانه تاسیس انبارهای نگهداری فرآورده های طبیعی ، سنتی و مکمل و شیرخشک های رژیمی و غذاهای ویژه وارداتی

11557 1398/11/20 WIN-NTS-MAO-003 دانلود
مدت اعتبار مجوزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل اجرایی نحوه صدور و تمدید پروانه تاسیس انبارهای نگهداری فرآورده های طبیعی ، سنتی و مکمل و شیرخشک های رژیمی و غذاهای ویژه وارداتی

11557 1398/11/20 WIN-NTS-MAO-003 دانلود
هزینه صدور مجوز


عنوان هزینه مبلغ
پروانه تاسیس 5660000 ریال

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل اجرایی نحوه صدور و تمدید پروانه تاسیس انبارهای نگهداری فرآورده های طبیعی ، سنتی و مکمل و شیرخشک های رژیمی و غذاهای ویژه وارداتی

11557 1398/11/20 WIN-NTS-MAO-003 دانلود
نمونه مجوز صادر شده

دانلود
فرآیند تمدید مجوز انبار نگهداری فرآورده های طبیعی


دانلود
شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
تصویر سند مالکیت و یا اجاره 11654
فیش پرداخت تعرفه 11679

دانلود

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل اجرایی نحوه صدور و تمدید پروانه تاسیس انبارهای نگهداری فرآورده های طبیعی ، سنتی و مکمل و شیرخشک های رژیمی و غذاهای ویژه وارداتی

11557 1398/11/20 WIN-NTS-MAO-003 دانلود
ضوابط خاص تمدید مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل اجرایی نحوه صدور و تمدید پروانه تاسیس انبارهای نگهداری فرآورده های طبیعی ، سنتی و مکمل و شیرخشک های رژیمی و غذاهای ویژه وارداتی

11557 1398/11/20 WIN-NTS-MAO-003 دانلود
مدت زمان تمدید مجوز

روزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل اجرایی نحوه صدور و تمدید پروانه تاسیس انبارهای نگهداری فرآورده های طبیعی ، سنتی و مکمل و شیرخشک های رژیمی و غذاهای ویژه وارداتی

11557 1398/11/20 WIN-NTS-MAO-003 دانلود
مدت اعتبار مجوز انبار نگهداری فرآورده های طبیعیهزینه تمدید مجوز


عنوان هزینه مبلغ
پروانه تاسیس 5660000 ریال

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل اجرایی نحوه صدور و تمدید پروانه تاسیس انبارهای نگهداری فرآورده های طبیعی ، سنتی و مکمل و شیرخشک های رژیمی و غذاهای ویژه وارداتی

11557 1398/11/20 WIN-NTS-MAO-003 دانلود
فرآیند اصلاح مجوز انبار نگهداری فرآورده های طبیعی


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوزفایلی وجود نداردضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز

روز
مدت اعتبار مجوزهزینه اصلاح مجوزفرآیند ابطال مجوز انبار نگهداری فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل


فایلی وجود ندارد


شرایط قابلیت ابطال مجوزشرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز انبار نگهداری فرآورده های طبیعیفایلی وجود ندارد