به این نوشته چند امتیاز می دهید؟

در این مقاله قصد داریم تا در خصوص مجوز انتشار اوراق اجاره اطلاعات جامع و کاملی را خدمت شما عزیزان ارائه دهیم.

اطلاعاتی مانند مدارک و شرایط لازم برای دریافت این مجوز از نمونه موضوعاتی است که در این مطلب گنجانده شده است.

 

مرجع صدور مجوز انتشار اوراق اجارهمشخصات مجوز

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز انتشار اوراق اجاره
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران

10251 1384/09/01 20 و 22 دانلود
فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز انتشار اوراق اجاره


عنوان مدرک کد مدرک
بیانیة ثبت اوراق اجاره 12602
صورت‌های مالی حسابرسی شدۀ دو سال مالی اخیر بانی یا حسب مورد سال گذشته 12603
گزارش‌ هیئت مدیره بانی برای دورۀ مالی اخیر جهت ارائه به مجمع عمومی 12604
گزارش‌ كارشناس يا كارشناسان منتخب كانون کارشناسان رسمی دادگستری درخصوص دارایی و ارزش آن 12605
گزارش توجیهی تأمین مالی بانی از طریق انتشار اوراق اجاره به همراه گزارش حسابرس بانی درخصوص آن و رع 12607

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل انتشار اوراق اجاره

11160 1390/08/23 مواد 2 و 20 دانلود
استعلام‌های بین دستگاهی

عنوان استعلام کد استعلام دستگاه استعلام‌دهنده مدت زمان پاسخ آدرس وب سایت توضیحات
تاییدیه عدم محدودیت یا منع قانونی انتشار اوراق 10456 قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران – سازمان ثبت اسناد و املاک کشور 0 irsherkat.ssaa.ir


مجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور مجوزمدت زمان صدور مجوز

روزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل ثبت و عرضه عمومی مصوب شورای عالی بورس اوراق بهادار

11159 1385/10/25 ماده 11 دانلود
مدت اعتبار مجوز انتشار اوراق اجارهعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل ثبت و عرضه عمومی مصوب شورای عالی بورس اوراق بهادار

11159 1385/10/25 ماده 17 دانلود
هزینه صدور مجوز


عنوان هزینه مبلغ
کارمزد ثبت اوراق بدهی 110000000 ریال

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

مصوبه شورای عالی بورس و اوراق بهادار تهران

11158 1396/05/03 بند2 دانلود
نمونه مجوز انتشار اوراق اجاره صادر شده

فایلی وجود ندارد
فرآیند تمدید مجوز انتشار اوراق اجاره


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز انتشار اوراق اجارهفایلی وجود نداردضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز انتشار اوراق اجارههزینه تمدید مجوزفرآیند اصلاح مجوز انتشار اوراق اجاره


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز انتشار اوراق اجارهفایلی وجود نداردضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز

روز
مدت اعتبار مجوزهزینه اصلاح مجوز انتشار اوراق اجاره
فرآیند ابطال مجوز انتشار اوراق اجاره


فایلی وجود ندارد


شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل ثبت و عرضه عمومی مصوب شورای عالی بورس اوراق بهادار

11159 1385/10/25 تبصره ماده 11 دانلود
شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوزفایلی وجود ندارد


صدور
مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز انتشار اوراق اجاره
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران

10251 1384/09/01 20 و 22 دانلود
فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز انتشار اوراق اجاره


عنوان مدرک کد مدرک
بیانیة ثبت اوراق اجاره 12602
صورت‌های مالی حسابرسی شدۀ دو سال مالی اخیر بانی یا حسب مورد سال گذشته 12603
گزارش‌ هیئت مدیره بانی برای دورۀ مالی اخیر جهت ارائه به مجمع عمومی 12604
گزارش‌ كارشناس يا كارشناسان منتخب كانون کارشناسان رسمی دادگستری درخصوص دارایی و ارزش آن 12605
گزارش توجیهی تأمین مالی بانی از طریق انتشار اوراق اجاره به همراه گزارش حسابرس بانی درخصوص آن و رع 12607

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل انتشار اوراق اجاره

11160 1390/08/23 مواد 2 و 20 دانلود
استعلام‌های بین دستگاهی

عنوان استعلام کد استعلام دستگاه استعلام‌دهنده مدت زمان پاسخ آدرس وب سایت توضیحات
تاییدیه عدم محدودیت یا منع قانونی انتشار اوراق 10456 قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران – سازمان ثبت اسناد و املاک کشور 0 irsherkat.ssaa.ir


مجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور مجوزمدت زمان صدور مجوز

روزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل ثبت و عرضه عمومی مصوب شورای عالی بورس اوراق بهادار

11159 1385/10/25 ماده 11 دانلود
مدت اعتبار مجوز انتشار اوراق اجارهعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل ثبت و عرضه عمومی مصوب شورای عالی بورس اوراق بهادار

11159 1385/10/25 ماده 17 دانلود
هزینه صدور مجوز


عنوان هزینه مبلغ
کارمزد ثبت اوراق بدهی 110000000 ریال

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

مصوبه شورای عالی بورس و اوراق بهادار تهران

11158 1396/05/03 بند2 دانلود
نمونه مجوز انتشار اوراق اجاره صادر شده

فایلی وجود ندارد
تمدید
فرآیند تمدید مجوز انتشار اوراق اجاره


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز انتشار اوراق اجارهفایلی وجود نداردضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز انتشار اوراق اجارههزینه تمدید مجوزاصلاح
فرآیند اصلاح مجوز انتشار اوراق اجاره


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز انتشار اوراق اجارهفایلی وجود نداردضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز

روز
مدت اعتبار مجوزهزینه اصلاح مجوز انتشار اوراق اجاره
ابطال
فرآیند ابطال مجوز انتشار اوراق اجاره


فایلی وجود ندارد


شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل ثبت و عرضه عمومی مصوب شورای عالی بورس اوراق بهادار

11159 1385/10/25 تبصره ماده 11 دانلود
شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوزفایلی وجود ندارد