مجوز انتشار اوراق بیمه اتکایی

 

در این مقاله قصد داریم تا درباره مجوز انتشار اوراق بیمه اتکایی را به طور کامل و جامع خدمت شما عزیزان ارائه دهیم. اطلاعاتی مانند مدارک و شرایط لازم برای انتشار اوراق بیمه اتکایی از نمونه موضوعاتی است که در این مطلب گنجانده شده است.

مرجع صدور مجوز انتشار اوراق بیمه اتکاییمشخصات مجوز

مطالعه بیشتر :

پذیرش شرکت ها در بورس

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز انتشار اوراق بیمه اتکایی
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران

539 1384/09/01 20 و 22 دانلود
فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز انتشار اوراق بیمه اتکایی


عنوان مدرک کد مدرک
بیانیة ثبت اوراق بیمه اتکایی 0101110100011101110101
مصوبه رکن ذي‌صلاح باني 01001010101010110101011
اساسنامه باني در صورتی که نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت نرسیده باشد 00111000101010101010
صورت‌های مالی حسابرسی شدۀ دو سال مالی اخیر بانی یا حسب مورد سال گذشته 0011100100101000101
گزارش حسابرس معتمد سازمان در خصوص صورت های مالی سال مالی گذشتة بانی 000000000000011111110101010

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

دستورالعمل انتشار اوراق بیمه اتکایی

1240 1390/08/23 مواد 4 و 1 و 35 دانلود
استعلام‌های بین دستگاهیمجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور مجوزمدت زمان صدور مجوز

روزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

دستورالعمل ثبت و عرضه عمومی مصوب شورای عالی بورس اوراق بهادار

1258 1385/10/25 ماده 11 دانلود
مدت اعتبار مجوز

ماهعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

دستورالعمل ثبت و عرضه عمومی مصوب شورای عالی بورس اوراق بهادار

1258 1385/10/25 ماده 17 دانلود
هزینه صدور مجوز


عنوان هزینه مبلغ
کارمزد ثبت اوراق بدهی 110000000 ریال

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

مصوبه شورای عالی بورس و اوراق بهادار تهران

1259 1396/05/03 بند2 دانلود
نمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد


فرآیند تمدید مجوز انتشار اوراق بیمه اتکایی


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز
ضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز انتشار اوراق بیمه اتکایی

ماههزینه تمدید مجوز
فرآیند مجوز انتشار اوراق بیمه اتکایی


شرایط و مدارک لازم برای مجوز
ضوابط خاص مجوزمدت زمان مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز انتشار اوراق بیمه اتکایی

ماههزینه مجوز
فرآیند ابطال مجوز انتشار اوراق بیمه اتکایی


شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

دستورالعمل ثبت و عرضه عمومی مصوب شورای عالی بورس اوراق بهادار

1258 1385/10/25 تبصره ماده 11 دانلود
شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز
صدور
مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز انتشار اوراق بیمه اتکایی
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران

539 1384/09/01 20 و 22 دانلود
فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز انتشار اوراق بیمه اتکایی


عنوان مدرک کد مدرک
بیانیة ثبت اوراق بیمه اتکایی 0101110100011101110101
مصوبه رکن ذي‌صلاح باني 01001010101010110101011
اساسنامه باني در صورتی که نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت نرسیده باشد 00111000101010101010
صورت‌های مالی حسابرسی شدۀ دو سال مالی اخیر بانی یا حسب مورد سال گذشته 0011100100101000101
گزارش حسابرس معتمد سازمان در خصوص صورت های مالی سال مالی گذشتة بانی 000000000000011111110101010

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

دستورالعمل انتشار اوراق بیمه اتکایی

1240 1390/08/23 مواد 4 و 1 و 35 دانلود
استعلام‌های بین دستگاهیمجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور مجوزمدت زمان صدور مجوز

روزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

دستورالعمل ثبت و عرضه عمومی مصوب شورای عالی بورس اوراق بهادار

1258 1385/10/25 ماده 11 دانلود
مدت اعتبار مجوز

ماهعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

دستورالعمل ثبت و عرضه عمومی مصوب شورای عالی بورس اوراق بهادار

1258 1385/10/25 ماده 17 دانلود
هزینه صدور مجوز


عنوان هزینه مبلغ
کارمزد ثبت اوراق بدهی 110000000 ریال

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

مصوبه شورای عالی بورس و اوراق بهادار تهران

1259 1396/05/03 بند2 دانلود
نمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد


تمدید
فرآیند تمدید مجوز انتشار اوراق بیمه اتکایی


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز
ضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز انتشار اوراق بیمه اتکایی

ماههزینه تمدید مجوز
اصلاح
فرآیند مجوز انتشار اوراق بیمه اتکایی


شرایط و مدارک لازم برای مجوز
ضوابط خاص مجوزمدت زمان مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز انتشار اوراق بیمه اتکایی

ماههزینه مجوز
ابطال
فرآیند ابطال مجوز انتشار اوراق بیمه اتکایی


شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

دستورالعمل ثبت و عرضه عمومی مصوب شورای عالی بورس اوراق بهادار

1258 1385/10/25 تبصره ماده 11 دانلود
شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز