به این نوشته چند امتیاز می دهید؟

آنچه در این مطلب می خوانید ...

در این مقاله قصد داریم تا در خصوص اطلاعات جامع و کاملی را خدمت شما عزیزان ارائه دهیم.

اطلاعاتی مانند مدارک و شرایط لازم برای دریافت این مجوز از نمونه موضوعاتی است که در این مطلب گنجانده شده است.

 

مرجع صدور مجوزمشخصات مجوز


مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز انسکتاریوم گیاه پزشکی
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

قانون حفظ نباتات

10085 1346/02/12 ماده 17 دانلود

آئین نامه اجرایی قانون حفظ نباتات

10086 1385/01/20 ماده 31 دانلود

دستورالعمل نظام صدورمجوز و پروانه واحدهاي گياهپزشكي

10986 1393/06/24 ماده 2 دانلود
فرآیند صدور مجوز
دانلود
شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
معرفی مسئول فنی واجد شرایط 11290
تکمیل فرم درخواست توسط متقاضی 11391
بازدید کارشناسی از محل 11501
ارائه طرح توجیهی و فنی 11520
تعهد محضری عدم اشتغال در دستگاههای دولتی و موسساات عمومی متقاضی یا صاحبان امضاء 11574
تصویر سند مالکیت یا اجاره نامه 11594
آگهی ثبت شرکت و آخرین تغییرات آن در روزنامه رسمی (برای متقاضی حقوقی) یا ارائه مدارک شناسایی فردی 11999
تصویر کارت ملی و شناسنامه.(مجوز بهره برداری) 12683
تصویر کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم(برای آقایان).(بهره بردار) 12688

دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آئین نامه اجرائی قانون حفظ نباتات

10086 1385/01/20 ماده 31 دانلود

دستورالعمل نظام صدورمجوز و پروانه واحدهاي گياهپزشكي

10986 1393/06/24 ماده10 دانلود
استعلام‌های بین دستگاهیمجوزهای پیش‌نیاز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل نظام صدورمجوز و پروانه واحدهاي گياهپزشكي

10986 1393/06/24 ماده 10 دانلود
ضوابط خاص صدور مجوزمدت زمان صدور مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز
هزینه صدور مجوز انسکتاریوم گیاه پزشکی


عنوان هزینه مبلغ
صدور مجوز بهره برداری 1000000 ریال

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل نظام صدورمجوز و پروانه واحدهاي گياهپزشكي

10986 1393/06/24 ماده 27 دانلود

دستورالعمل نظام صدورمجوز و پروانه واحدهاي گياهپزشكي

10986 1393/06/24 ماده 28 دانلود

دستورالعمل نظام صدورمجوز و پروانه واحدهاي گياهپزشكي

10986 1393/06/24 ماده 29 دانلود
نمونه مجوز انسکتاریوم گیاه پزشکی صادر شده

دانلود
فرآیند تمدید مجوز انسکتاریوم گیاه پزشکی


دانلود
شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوزدانلود دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آئین نامه اجرائی قانون حفظ نباتات

10086 1385/01/20 ماده 31 دانلود

دستورالعمل نظام صدورمجوز و پروانه واحدهاي گياهپزشكي

10986 1393/06/24 ماده10 دانلود
ضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید مجوز انسکتاریوم گیاه پزشکی

روز
مدت اعتبار مجوزهزینه تمدید مجوز انسکتاریوم گیاه پزشکی


عنوان هزینه مبلغ
صدور مجوز بهره برداری 1000000 ریال

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل نظام صدورمجوز و پروانه واحدهاي گياهپزشكي

10986 1393/06/24 ماده 27 دانلود

دستورالعمل نظام صدورمجوز و پروانه واحدهاي گياهپزشكي

10986 1393/06/24 ماده 28 دانلود

دستورالعمل نظام صدورمجوز و پروانه واحدهاي گياهپزشكي

10986 1393/06/24 ماده 29 دانلود
فرآیند اصلاح مجوز انسکتاریوم گیاه پزشکی


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز انسکتاریوم گیاه پزشکی


عنوان مدرک کد مدرک
جواز تاسیس 10252
تکمیل فرم درخواست 10756
پروانه بهره برداری 12241
گزارش بازدید کارشناسی تایید شده مبنی بر رعایت استاندارد و تجهیزات 12302


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل نظام صدورمجوز و پروانه واحدهاي گياهپزشكي

10986 1393/06/24 ماده 10 دانلود

دستورالعمل نظام صدورمجوز و پروانه واحدهاي گياهپزشكي

10986 1393/06/24 ماده 19 دانلود

دستورالعمل نظام صدورمجوز و پروانه واحدهاي گياهپزشكي

10986 1393/06/24 ماده20 دانلود

دستورالعمل نظام صدورمجوز و پروانه واحدهاي گياهپزشكي

10986 1393/06/24 ماده21 دانلود

دستورالعمل نظام صدورمجوز و پروانه واحدهاي گياهپزشكي

10986 1393/06/24 ماده22 دانلود

دستورالعمل نظام صدورمجوز و پروانه واحدهاي گياهپزشكي

10986 1393/06/24 ماده23 دانلود

دستورالعمل نظام صدورمجوز و پروانه واحدهاي گياهپزشكي

10986 1393/06/24 ماده24 دانلود

دستورالعمل نظام صدورمجوز و پروانه واحدهاي گياهپزشكي

10986 1393/06/24 ماده25 دانلود

دستورالعمل نظام صدورمجوز و پروانه واحدهاي گياهپزشكي

10986 1393/06/24 ماده26 دانلود
ضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز انسکتاریوم گیاه پزشکی

روزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل نظام صدورمجوز و پروانه واحدهاي گياهپزشكي

10986 1393/06/24 ماده 12 دانلود
مدت اعتبار مجوزهزینه اصلاح مجوز انسکتاریوم گیاه پزشکی


عنوان هزینه مبلغ
اصلاح مجوز 1000000 ریال

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل نظام صدورمجوز و پروانه واحدهاي گياهپزشكي

10986 1393/06/24 ماده 27 دانلود

دستورالعمل نظام صدورمجوز و پروانه واحدهاي گياهپزشكي

10986 1393/06/24 ماده 28 دانلود

دستورالعمل نظام صدورمجوز و پروانه واحدهاي گياهپزشكي

10986 1393/06/24 ماده 29 دانلود
فرآیند ابطال مجوز انسکتاریوم گیاه پزشکی


فایلی وجود ندارد


شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل نظام صدورمجوز و پروانه واحدهاي گياهپزشكي

10986 1393/06/24 ماده 31 دانلود

دستورالعمل نظام صدورمجوز و پروانه واحدهاي گياهپزشكي

10986 1393/06/24 ماده 32 دانلود
شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
گزارش نظارتی 11189
آراء و احکام قطعی هياتهاي انتظامي و مراجع ذیصلاح قضائی 11190
ارائه درخواست کتبی 11224

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل نظام صدورمجوز و پروانه واحدهاي گياهپزشكي

10986 1393/06/24 ماده 14 دانلود