به این نوشته چند امتیاز می دهید؟

مجوز اپراتورهای ماهواره ای

در این مقاله قصد داریم تا هر آنچه در زمینه دریافت مجوز اپراتورهای ماهواره ای ( مجوز SAP ) نیاز دارید به شما ارائه دهیم. اطلاعاتی چون قوانین و مقررات مربوط به دریافت مجوز و مدارک و شرایط لازم برای دریافت آن در این مقاله قرار داده شده است.

 

مرجع صدور مجوزمشخصات مجوز


مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز اپراتورهای ماهواره ای
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

اساسنامه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

2091388/11/21ماده 6 بند 1

آیین نامه اجرایی مربوط به وظایف و طرز کار کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات

2221383/12/24آیین نامه

قانون وظایف و اختیارت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

2301382/09/196

قانون وظایف و اختیارت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

2301382/09/19ماده 3

مصوبه شماره 3 جلسه شماره 150 مورخ 1391/07/16 کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات

2461391/07/30مصوبه

مصوبه شماره 2 جلسه شماره 205 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات

1091393/10/07مصوبه
فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرککد مدرک
تصویر کارت ملی10001
تصویر شناسنامه10002
عکس پرسنلی10007
تصویر آگهی تاسیس10010
تصویر آگهی آخرین تغییرات شرکت10011
تصویر اساسنامه10012
تصویر گواهی عدم سوءپیشینه کیفری10024
تصویر آگهی روزنامه رسمی10028
فرم تكميل شده مشخصات فردی مديرعامل و اعضاي هيئت مديره در دو نسخه100495
فرم تكميل شده مشخصات شركت100496
فرم تكميل شده سهامداران شركت به تعداد سهامداران100497استعلام‌های بین دستگاهی

عنوان استعلامکد استعلامدستگاه استعلام‌دهندهمدت زمان پاسخآدرس وب سایت

تاییدیه مراجع ذی صلاح

10136وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات – سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی60www.ict.gov.ir


مجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور مجوز اپراتورهای ماهواره ای ( مجوز SAP )مدت زمان صدور مجوز

 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

مصوبه جلسه یازدهم هیات مقررات زدایی در رابطه با مجوزهای وزارت ارتباطات شماره 80/12141

13521395/11/2633
مدت اعتبار مجوز

 ماهعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

مصوبه شماره 3 جلسه شماره 150 مورخ 1391/07/16 کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات

2461391/07/30ماده 5 بند 1
هزینه صدور مجوز


عنوان هزینهمبلغ
مبلغ حق امتیار15000000000 ریال
مبلغ تضمین شده بابت هر سال1800000000 ریال

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

آيين نامه قيمت گذاري طيف امواج راديويي

2241389/12/22ماده 14

قانون وظایف و اختیارت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

2301382/09/193

مصوبه شماره 3 جلسه شماره 150 مورخ 1391/07/16 کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات

2461391/07/30بند 1 ماده 6

مصوبه شماره 2 جلسه شماره 205 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات

1091393/10/072

مصوبه شماره 1 جلسه شماره 174 مورخ 92/6/31 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات

9131392/06/011
نمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد


فرآیند تمدید مجوز اپراتورهای ماهواره ای ( مجوز SAP )


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز


عنوان مدرککد مدرک
تصویر گواهی عدم سوءپیشینه کیفری10024
درخواست متقاضی10030
گزارش عملکرد100212
فرم تكميل شده مشخصات فردی مديرعامل و اعضاي هيئت مديره در دو نسخه100495
فرم تكميل شده سهامداران شركت به تعداد سهامداران100497
ارائه تسویه حساب100847
تغییرات شرکت در روزنامه رسمیروزنامه
تصاویر کارت ملی مدیر عامل و اعضا هیئت مدیره1001118
تصاویر تمام صفحات شناسنامه (برابر اصل) مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره1001127
دو قطعه عکس پرسنلی 4*3 مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره1001134

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

مصوبه شماره 3 جلسه شماره 150 مورخ 1391/07/16 کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات

2461391/07/30ماده(5)
ضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید مجوز اپراتورهای ماهواره ای

 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

مصوبه شماره 3 جلسه شماره 150 مورخ 1391/07/16 کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات

2461391/07/30بند 2 ماده 5

مصوبه شماره 3 جلسه شماره 271 مورخ 96/11/5 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات

10201398/09/24بند 1

مصوبه شماره 1 جلسه شماره 290 مورخ 98/3/26 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات

10431398/09/24مصوبه 

مصوبه شماره 1 جلسه شماره 110 مورخ 90/2/11 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات

9231390/02/11مصوبه 
مدت اعتبار مجوز

 ماههزینه تمدید مجوز اپراتورهای ماهواره ای
فرآیند اصلاح مجوز اپراتورهای ماهواره ای ( مجوز SAP )


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز
ضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز

 روز
مدت اعتبار مجوز

 ماههزینه اصلاح مجوز اپراتورهای ماهواره ای
فرآیند ابطال مجوز اپراتورهای ماهواره ای ( مجوز SAP )


شرایط قابلیت ابطال مجوز اپراتورهای ماهواره ای


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

مصوبه شماره 3 جلسه شماره 150 مورخ 1391/07/16 کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات

2461391/07/30ناده 12
شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز SAP