به این نوشته چند امتیاز می دهید؟

مجوز اپراتورهای ماهواره ای

آنچه در این مطلب می خوانید ...

در این مقاله قصد داریم تا هر آنچه در زمینه دریافت مجوز اپراتورهای ماهواره ای ( مجوز SAP ) نیاز دارید به شما ارائه دهیم. اطلاعاتی چون قوانین و مقررات مربوط به دریافت مجوز و مدارک و شرایط لازم برای دریافت آن در این مقاله قرار داده شده است.

 

مرجع صدور مجوزمشخصات مجوز


مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز اپراتورهای ماهواره ای
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

اساسنامه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

209 1388/11/21 ماده 6 بند 1

آیین نامه اجرایی مربوط به وظایف و طرز کار کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات

222 1383/12/24 آیین نامه

قانون وظایف و اختیارت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

230 1382/09/19 6

قانون وظایف و اختیارت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

230 1382/09/19 ماده 3

مصوبه شماره 3 جلسه شماره 150 مورخ 1391/07/16 کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات

246 1391/07/30 مصوبه

مصوبه شماره 2 جلسه شماره 205 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات

109 1393/10/07 مصوبه
فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
تصویر کارت ملی 10001
تصویر شناسنامه 10002
عکس پرسنلی 10007
تصویر آگهی تاسیس 10010
تصویر آگهی آخرین تغییرات شرکت 10011
تصویر اساسنامه 10012
تصویر گواهی عدم سوءپیشینه کیفری 10024
تصویر آگهی روزنامه رسمی 10028
فرم تكميل شده مشخصات فردی مديرعامل و اعضاي هيئت مديره در دو نسخه 100495
فرم تكميل شده مشخصات شركت 100496
فرم تكميل شده سهامداران شركت به تعداد سهامداران 100497استعلام‌های بین دستگاهی

عنوان استعلام کد استعلام دستگاه استعلام‌دهنده مدت زمان پاسخ آدرس وب سایت

تاییدیه مراجع ذی صلاح

10136 وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات – سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی 60 www.ict.gov.ir


مجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور مجوز اپراتورهای ماهواره ای ( مجوز SAP )مدت زمان صدور مجوز

 روزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

مصوبه جلسه یازدهم هیات مقررات زدایی در رابطه با مجوزهای وزارت ارتباطات شماره 80/12141

1352 1395/11/26 33
مدت اعتبار مجوز

 ماهعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

مصوبه شماره 3 جلسه شماره 150 مورخ 1391/07/16 کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات

246 1391/07/30 ماده 5 بند 1
هزینه صدور مجوز اپراتورهای ماهواره ای(مجوز SAP)


عنوان هزینه مبلغ
مبلغ حق امتیار 15000000000 ریال
مبلغ تضمین شده بابت هر سال 1800000000 ریال

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

آيين نامه قيمت گذاري طيف امواج راديويي

224 1389/12/22 ماده 14

قانون وظایف و اختیارت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

230 1382/09/19 3

مصوبه شماره 3 جلسه شماره 150 مورخ 1391/07/16 کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات

246 1391/07/30 بند 1 ماده 6

مصوبه شماره 2 جلسه شماره 205 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات

109 1393/10/07 2

مصوبه شماره 1 جلسه شماره 174 مورخ 92/6/31 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات

913 1392/06/01 1
نمونه مجوز اپراتورهای ماهواره ای(مجوز SAP) صادر شده

فایلی وجود ندارد


فرآیند تمدید مجوز اپراتورهای ماهواره ای ( مجوز SAP )


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
تصویر گواهی عدم سوءپیشینه کیفری 10024
درخواست متقاضی 10030
گزارش عملکرد 100212
فرم تكميل شده مشخصات فردی مديرعامل و اعضاي هيئت مديره در دو نسخه 100495
فرم تكميل شده سهامداران شركت به تعداد سهامداران 100497
ارائه تسویه حساب 100847
تغییرات شرکت در روزنامه رسمی روزنامه
تصاویر کارت ملی مدیر عامل و اعضا هیئت مدیره 1001118
تصاویر تمام صفحات شناسنامه (برابر اصل) مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره 1001127
دو قطعه عکس پرسنلی 4*3 مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره 1001134

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

مصوبه شماره 3 جلسه شماره 150 مورخ 1391/07/16 کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات

246 1391/07/30 ماده(5)
ضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید مجوز اپراتورهای ماهواره ای

 روزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

مصوبه شماره 3 جلسه شماره 150 مورخ 1391/07/16 کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات

246 1391/07/30 بند 2 ماده 5

مصوبه شماره 3 جلسه شماره 271 مورخ 96/11/5 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات

1020 1398/09/24 بند 1

مصوبه شماره 1 جلسه شماره 290 مورخ 98/3/26 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات

1043 1398/09/24 مصوبه  

مصوبه شماره 1 جلسه شماره 110 مورخ 90/2/11 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات

923 1390/02/11 مصوبه  
مدت اعتبار مجوز

 ماههزینه تمدید مجوز اپراتورهای ماهواره ای
فرآیند اصلاح مجوز اپراتورهای ماهواره ای ( مجوز SAP )


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز اپراتورهای ماهواره ای(مجوز SAP)
ضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز اپراتورهای ماهواره ای(مجوز SAP)

 روز
مدت اعتبار مجوز

 ماههزینه اصلاح مجوز اپراتورهای ماهواره ای
فرآیند ابطال مجوز اپراتورهای ماهواره ای ( مجوز SAP )


شرایط قابلیت ابطال مجوز اپراتورهای ماهواره ای


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

مصوبه شماره 3 جلسه شماره 150 مورخ 1391/07/16 کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات

246 1391/07/30 ناده 12
شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز SAP