1/5 - (1 امتیاز)

آنچه در این مطلب می خوانید ...


 

مرجع صدور مجوزمشخصات مجوز


 

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

اساسنامه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

209 1388/11/21 بند (1) ماده (6)

قانون وظایف و اختیارت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

230 1382/09/19 بند (ز) ماده (3)

اصول حاکم بر پروانه اپراتورهای مجازي تلفن همراه (MVNO)-مصوبه شماره 2 جلسه 210 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات

1226 1393/12/17 بند (4) ماده (3)

اصلاحیه برخی از مفاد اصول حاکم بر پروانه اپراتورهای مجازي تلفن همراه (MVNO)-مصوبه شماره 1 جلسه 218 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات

1227 1394/05/11 تبصره 2 بند 3-4-1

اصلاحیه برخی از مفاد اصول حاکم بر پروانه اپراتورهای مجازي تلفن همراه (MVNO)-مصوبه شماره 1 جلسه 239 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات

1230 1395/05/03 کل مصوبه

قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

1211 1389/12/11 ماده 7
فرآیند صدور
فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
درخواست متقاضی 10030
فرم تكميل شده مشخصات فردی مديرعامل و اعضاي هيئت مديره در دو نسخه 100495
فرم تكميل شده مشخصات شركت 100496
فرم تكميل شده سهامداران شركت به تعداد سهامداران 100497
ارائه قرارداد عمده فروشی منعقده حداقل با یکی از اپراتورهای میزبان 100498
تصاویر برابر اصل شده تمام صفحات اساسنامه 1001129
ضمانت نامه بانکی حسن انجام تعهدات (پس از درخواست سازمان) 1001135
اقرارنامه به صورت محضری از دارنده موافقت اصولی 77777
تصویر برابر اصل شده کارت پایان خدمت مدیرعامل واعضای هیئت مدیره؛ 10011700
تصویر برابر اصل شده کارت ملی مدیرعامل واعضای هیئت مدیره؛ 10011701
تصویر برابر اصل کلیه صفحات شناسنامه شخص حقیقی یا مدیرعامل و صاحبان امضاء اشخاص حقوقی 10011702
تصویر برابر اصل شده روزنامه رسمی حاوی آگهی اولیه ثبت شرکت و نیز آگهی آخرین تغییرات در سهامداران و 10011704
چهار قطعه عکس رنگی ۴×۳ مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره؛ 10011707
گواهی عدم سوء پیشینه مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره مربوط به سه ماهه اخیر؛ 10011708
آدرس دقیق شرکت به همراه کدپستی و شماره تلفن و فاکس جهت انجام مکاتبات 10011700800
تصویر برابر اصل شده روزنامه رسمی آگهي آخرین تغییرات در سهامداران و اعضای هیئت مدیره؛ 10011990
اصل فيش بانکي پرداخت مبلغ حق الامتياز 1212111111

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

اصول حاکم بر پروانه اپراتورهای مجازي تلفن همراه (MVNO)-مصوبه شماره 2 جلسه 210 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات

1226 1393/12/17 زیربند 3-1-1 و 3-1-2 از بند 3-1

اصول حاکم بر پروانه اپراتورهای مجازي تلفن همراه (MVNO)-مصوبه شماره 2 جلسه 210 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات

1226 1393/12/17 بند 3-2

اصول حاکم بر پروانه اپراتورهای مجازي تلفن همراه (MVNO)-مصوبه شماره 2 جلسه 210 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات

1226 1393/12/17 بند 3-4-1

اصول حاکم بر پروانه اپراتورهای مجازي تلفن همراه (MVNO)-مصوبه شماره 2 جلسه 210 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات

1226 1393/12/17 بند 12-1 و 12-2

اصلاحیه برخی از مفاد اصول حاکم بر پروانه اپراتورهای مجازي تلفن همراه (MVNO)-مصوبه شماره 1 جلسه 218 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات

1227 1394/05/11 3-4-1تبصره12-1،2-12

اصلاحیه برخی از مفاد اصول حاکم بر پروانه اپراتورهای مجازي تلفن همراه (MVNO)-مصوبه شماره 1 جلسه 239 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات

1230 1395/05/03 بند 2

تعیین مهلت برای دارندگان موافقت اصولی دریافت پروانه اپراتور مجازی تلفن همراه (MVNO)

1231 1398/03/26 کل مصوبه
استعلام‌های بین دستگاهی
عنوان استعلام کد استعلام دستگاه استعلام‌دهنده مدت زمان پاسخ آدرس وب سایت

استعلام مراجع ذی صلاح

10124 وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات – سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی 60 www.ict.gov.ir


مجوزهای پیش‌نیاز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

اصول حاکم بر پروانه اپراتورهای مجازي تلفن همراه (MVNO)-مصوبه شماره 2 جلسه 210 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات

1226 1393/12/17 2-1-3

اصلاحیه برخی از مفاد اصول حاکم بر پروانه اپراتورهای مجازي تلفن همراه (MVNO)-مصوبه شماره 1 جلسه 239 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات

1230 1395/05/03 بند 2

تعیین مهلت برای دارندگان موافقت اصولی دریافت پروانه اپراتور مجازی تلفن همراه (MVNO)

1231 1398/03/26 کل مصوبه
ضوابط خاص صدور مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

اصلاحیه اصول حاكم بر پروانه فعاليت اپراتورهاي مجازي تلفن همراه- مصوبه شماره 1 جلسه 218کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات

226 1395/04/11 3-2-1وتبصره2 3-4-1

اصول حاکم بر پروانه اپراتورهای مجازي تلفن همراه (MVNO)-مصوبه شماره 2 جلسه 210 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات

1226 1393/12/17 2-3 و 3-4
مدت زمان صدور مجوز اپراتور مجازی تلفن همراه

 روزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

مصوبه جلسه يازدهم هيات مقررات زدايي و تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار در خصوص عناوين و سقف زماني صدور مجوزهاي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات

1198 1395/11/25 بند 2 جدول الف
مدت اعتبار مجوز اپراتور مجازی تلفن همراه

 ماهعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

اصول حاکم بر پروانه اپراتورهای مجازي تلفن همراه (MVNO)-مصوبه شماره 2 جلسه 210 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات

1226 1393/12/17 ماده 5
هزینه صدور مجوزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

اصول حاکم بر پروانه اپراتورهای مجازي تلفن همراه (MVNO)-مصوبه شماره 2 جلسه 210 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات

1226 1393/12/17 ماده 12
نمونه مجوز اپراتور مجازی تلفن همراه صادر شده

فایلی وجود ندارد


فرآیند تمدید مجوز اپراتور مجازی تلفن همراه


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
درخواست متقاضی 10030
فرم تكميل شده مشخصات فردی مديرعامل و اعضاي هيئت مديره در دو نسخه 100495
فرم تكميل شده مشخصات شركت 100496
فرم تكميل شده سهامداران شركت به تعداد سهامداران 100497
تصاویر تمام صفحات شناسنامه (برابر اصل) مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره 1001127
تصویر برابر اصل شده کارت پایان خدمت مدیرعامل واعضای هیئت مدیره؛ 10011700
تصویر برابر اصل شده کارت ملی مدیرعامل واعضای هیئت مدیره؛ 10011701
گواهی عدم سوء پیشینه مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره مربوط به سه ماهه اخیر؛ 10011708
چهار قطعه عكس رنگي 4×3 مديرعامل و اعضاي هيئت مديره، 100119044
تصویر برابر اصل شده روزنامه رسمی آگهی آخرین تغییرات در سهامداران و و اعضای هیئت مدیره؛ 10011999
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

اصول حاکم بر پروانه اپراتورهای مجازي تلفن همراه (MVNO)-مصوبه شماره 2 جلسه 210 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات

1226 1393/12/17 ماده 6
ضوابط خاص تمدید مجوز اپراتور مجازی تلفن همراه


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

اصول حاکم بر پروانه اپراتورهای مجازي تلفن همراه (MVNO)-مصوبه شماره 2 جلسه 210 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات

1226 1393/12/17 ماده 6
مدت زمان تمدید مجوز

 روزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

اصول حاکم بر پروانه اپراتورهای مجازي تلفن همراه (MVNO)-مصوبه شماره 2 جلسه 210 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات

1226 1393/12/17 ماده 6
مدت اعتبار مجوز

 ماههزینه تمدید مجوز اپراتور مجازی تلفن همراه
فرآیند اصلاح مجوز اپراتور مجازی تلفن همراه


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز اپراتور مجازی تلفن همراه
ضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز اپراتور مجازی تلفن همراه

 روز
مدت اعتبار مجوز

 ماههزینه اصلاح مجوز
فرآیند ابطال مجوز اپراتور مجازی تلفن همراه


شرایط قابلیت ابطال مجوز اپراتور مجازی تلفن همراه


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

اصول حاکم بر پروانه اپراتورهای مجازي تلفن همراه (MVNO)-مصوبه شماره 2 جلسه 210 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات

1226 1393/12/17 ماده 16 و پیوست 2
شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز اپراتور مجازی تلفن همراهعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

اصول حاکم بر پروانه اپراتورهای مجازي تلفن همراه (MVNO)-مصوبه شماره 2 جلسه 210 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات

1226 1393/12/17 بند 16-3 مصوبه