مجوز بازارچه دائمی صنایع دستی

در این مقاله قصد داریم تا هر آنچه در زمینه دریافت مجوز بازارچه دائمی صنایع دستی نیاز دارید به شما ارائه دهیم. اطلاعاتی چون قوانین و مقررات مربوط به دریافت و مدارک و شرایط لازم برای دریافت آن در این مقاله قرار داده شده است.

 

مرجع صدور مجوز بازارچه دائمی صنایع دستی







مشخصات مجوز






مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز بازارچه دائمی صنایع دستی
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

قانون تأسیس سازمان صنایع دستی ایران

354 1383/01/26 ماده واحده دانلود فایل
فرآیند صدور مجوز




فایلی وجود ندارد



عنوان مدرک
تصویر کارت ملی
تصویر شناسنامه
تصویر کارت نظام وظیفه
تصویر سند مالکیت
تصویر اساسنامه
تصویر گواهی عدم سوءپیشینه کیفری
تصویر آگهی روزنامه رسمی
تابعیت ایرانی
اعتقاد به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان شناخته در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

تصویب نامه در خصوص واگذاری اختیارات دستگاه های اجرایی به واحد های استانی مربوط در استان ها

338 1394/06/11 بندج مورد 6 دانلود فایل

دستورالعمل بازارچه دائمی صنایع دستی

1045 1395/01/01 صفحه 44 دانلود فایل

دستورالعمل بازارچه دائمی صنایع دستی

1045 1395/01/01 فصل5ص57 دانلود فایل
مجوزهای پیش‌نیاز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

دستورالعمل بازارچه دائمی صنایع دستی

1045 1395/01/01 ص 13 دانلود فایل

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

تصویب نامه در خصوص واگذاری اختیارات دستگاه های اجرایی به واحد های استانی مربوط در استان ها

338 1394/06/11 بند ج مورد 6 دانلود فایل
مدت زمان صدور مجوز

 روز



عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

مصوبه جلسه هجدهم هیات مقررات زدایی به شماره 80/22663

1030 1396/09/21 مورد 12 صنایع دستی دانلود فایل
مدت اعتبار مجوز بازارچه دائمی صنایع دستی

 ماه