مجوز بازارچه موقت صنایع دستی

در این مقاله قصد داریم تا هر آنچه در زمینه دریافت مجوز بازارچه موقت صنایع دستی نیاز دارید به شما ارائه دهیم. اطلاعاتی چون قوانین و مقررات مربوط به این مجوز و مدارک و شرایط لازم برای دریافت آن در این مقاله قرار داده شده است.

 

مرجع صدور مجوزمشخصات مجوز


مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز بازارچه موقت صنایع دستی
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

تصویب نامه در خصوص واگذاری اختیارات دستگاه های اجرایی به واحد های استانی مربوط در استان ها

338 1394/06/11 بند ج مورد 6
فرآیند صدور مجوز
شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
تصویر اساسنامه 10012
تصویر آگهی روزنامه رسمی 10028
درخواست متقاضی 10030
ارائه اسناد 100244
طرح توجیهی 100272
سابقه فعالیت 100301
صدور مجوز برگزاری بازارچه های موقت صنایع دستی 100307
ارایه اسناد مثبته درخصوص قرارداد اجاره فضای بازارچه موقت 100309
عملکرد مجری توسط ادارات کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان 100310
مجری حق واگذاری اجرای بازارچه موقت به هیچ شخص حقیقی و حقوقی دیگر را ندارد. 100311
دارا بودن توان ساماندهی و اجرای بازارچه موقت 100312
شناخت نسبی از وضعیت تولیدی و بازرگانی صنایع دستی 100313
اقرار شرکت به عدم شمول قانون منع مداخله کارمندان دولت در معاملات دولتی 100315
بیمه نمودن کالاهای بازارچه و انجام بیمه بی نام (حداقل به تعداد 2 نفر) 100316
داشتن استطاعت مالی کافی 100317
ارائه تضمین مناسب به شرکت کنندگان توسط مجری جهت حفظ حقوق مشارکت کنندگان در بازارچه معادل ارزش ریالی 100318


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

دستورالعمل صدور مجوز و برگزاری بازارچه های موقت عرضه و فروش صنایع دستی

344 1395/12/16 ماده 3
استعلام‌های بین دستگاهیمجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

دستورالعمل صدور مجوز و برگزاری بازارچه های موقت عرضه و فروش صنایع دستی

344 1395/12/16 ماده 3
مدت زمان صدور مجوز

روزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

مصوبه جلسه هجدهم هیات مقررات زدایی به شماره 80/22663

1030 1396/09/21 بند 13صنایع دستی
مدت اعتبار مجوز

ماه
هزینه صدور مجوز بازارچه موقت صنایع دستی
نمونه مجوز بازارچه موقت صنایع دستی صادر شده

فایلی وجود ندارد


فرآیند تمدید مجوز بازارچه موقت صنایع دستی


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز
ضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه تمدید مجوز
فرآیند اصلاح مجوز بازارچه موقت صنایع دستی


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز
ضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه اصلاح مجوز
فرآیند ابطال مجوز بازارچه موقت صنایع دستی


شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

دستورالعمل صدور مجوز و برگزاری بازارچه های موقت عرضه و فروش صنایع دستی

344 1395/12/16 ماده 6 تبصره 5 و7
شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوزصدور
مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز بازارچه موقت صنایع دستی
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

تصویب نامه در خصوص واگذاری اختیارات دستگاه های اجرایی به واحد های استانی مربوط در استان ها

338 1394/06/11 بند ج مورد 6
فرآیند صدور مجوز
شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
تصویر اساسنامه 10012
تصویر آگهی روزنامه رسمی 10028
درخواست متقاضی 10030
ارائه اسناد 100244
طرح توجیهی 100272
سابقه فعالیت 100301
صدور مجوز برگزاری بازارچه های موقت صنایع دستی 100307
ارایه اسناد مثبته درخصوص قرارداد اجاره فضای بازارچه موقت 100309
عملکرد مجری توسط ادارات کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان 100310
مجری حق واگذاری اجرای بازارچه موقت به هیچ شخص حقیقی و حقوقی دیگر را ندارد. 100311
دارا بودن توان ساماندهی و اجرای بازارچه موقت 100312
شناخت نسبی از وضعیت تولیدی و بازرگانی صنایع دستی 100313
اقرار شرکت به عدم شمول قانون منع مداخله کارمندان دولت در معاملات دولتی 100315
بیمه نمودن کالاهای بازارچه و انجام بیمه بی نام (حداقل به تعداد 2 نفر) 100316
داشتن استطاعت مالی کافی 100317
ارائه تضمین مناسب به شرکت کنندگان توسط مجری جهت حفظ حقوق مشارکت کنندگان در بازارچه معادل ارزش ریالی 100318


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

دستورالعمل صدور مجوز و برگزاری بازارچه های موقت عرضه و فروش صنایع دستی

344 1395/12/16 ماده 3
استعلام‌های بین دستگاهیمجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

دستورالعمل صدور مجوز و برگزاری بازارچه های موقت عرضه و فروش صنایع دستی

344 1395/12/16 ماده 3
مدت زمان صدور مجوز

روزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

مصوبه جلسه هجدهم هیات مقررات زدایی به شماره 80/22663

1030 1396/09/21 بند 13صنایع دستی
مدت اعتبار مجوز

ماه
هزینه صدور مجوز بازارچه موقت صنایع دستی
نمونه مجوز بازارچه موقت صنایع دستی صادر شده

فایلی وجود ندارد


تمدید
فرآیند تمدید مجوز بازارچه موقت صنایع دستی


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز
ضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه تمدید مجوز
اصلاح
فرآیند اصلاح مجوز بازارچه موقت صنایع دستی


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز
ضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه اصلاح مجوز
ابطال
فرآیند ابطال مجوز بازارچه موقت صنایع دستی


شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

دستورالعمل صدور مجوز و برگزاری بازارچه های موقت عرضه و فروش صنایع دستی

344 1395/12/16 ماده 6 تبصره 5 و7
شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز