2.5/5 - (4 امتیاز)

 

در این مقاله قصد داریم تا درباره دریافت مجوز برگزاری نمایشگاه اطلاعات جامع و کاملی را خدمت شما عزیزان ارائه دهیم. اطلاعاتی مانند شرایط و مدارک لازم برای دریافت مجوز از نمونه موضوعاتی است که در این مطلب گنجانده شده است.

 

مرجع صدور مجوز برگزاری نمایشگاهمشخصات مجوز


مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز برگزاری نمایشگاه
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

اساسنامه سازمان توسعه تجارت ایران

517 1383/06/14 4 دانلود
فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
موافقت سازمان صمت استان mimt.gov

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

اساسنامه سازمان توسعه تجارت ایران

517 1383/06/14 ماده 4 دانلود
استعلام‌های بین دستگاهیمجوزهای پیش‌نیاز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

بر اساس رویه داخلی دستگاه

tpo – 1 1399/03/19 متن فایلی وجود ندارد
ضوابط خاص صدور مجوزمدت زمان صدور مجوز

روزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

بر اساس رویه داخلی دستگاه

tpo – 1 1399/03/19 متن فایلی وجود ندارد
مدت اعتبار مجوز

ماهعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

بر اساس رویه داخلی دستگاه

tpo – 1 1399/03/19 متن فایلی وجود ندارد
هزینه صدور مجوز
نمونه مجوز صادر شده

دانلود
فرآیند تمدید مجوز برگزاری نمایشگاه


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز
ضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز برگزاری نمایشگاه

ماههزینه تمدید مجوز
فرآیند اصلاح مجوز برگزاری نمایشگاه


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز
ضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز برگزاری نمایشگاه

ماههزینه اصلاح مجوز
فرآیند ابطال مجوز برگزاری نمایشگاه


شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

بر اساس رویه داخلی دستگاه

tpo – 1 1399/03/19 متن فایلی وجود ندارد
شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز