مجوز بهره برداری علامت تجاری

در این مقاله قصد داریم تا هر آنچه در زمینه دریافت مجوز بهره برداری علامت تجاری نیاز دارید به شما ارائه دهیم. اطلاعاتی چون قوانین و مقررات مربوط به دریافت و مدارک و شرایط لازم برای دریافت آن در این مقاله قرار داده شده است.

 

مرجع صدور مجوزمشخصات مجوز


مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز بهره برداری علامت تجاری
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علایم تجاری

12711387/11/01141 الی 143

آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علایم تجاری

12711387/11/01146 و 138

قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علایم تجاری

12721386/11/2340 و 50
فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرککد مدرک
پرداخت هزینه های قانونی1001834
درخواست مالک علامت1001857
مدرک قانونی مبنی بر اعطای اجازه بهره برداری1001858

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علایم تجاری

12711387/11/01143
استعلام‌های بین دستگاهیمجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علایم تجاری

12711387/11/01138

آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علایم تجاری

12711387/11/01تبصره 2 ماده 143
مدت زمان صدور مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز بهره برداری علامت تجاری

ماهعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علایم تجاری

12711387/11/01141

آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علایم تجاری

12711387/11/01144
هزینه صدور مجوز


عنوان هزینهمبلغ
هزینه به ازای هر طبقه برای اشخاص حقیقی100000 ریال
هزینه به ازای هر طبقه برای اشخاص حقوقی200000 ریال
هزینه هر طبقه اضافی برای اشخاص حقیقی50000 ریال
هزینه هر طبقه اضافی برای اشخاص حقوقی100000 ریال

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علایم تجاری

12711387/11/01جدول شماره 3 هزینه

جدول هزینه های مربوط به علامت تجاری

15381399/02/21
نمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد


فرآیند تمدید مجوز بهره برداری علامت تجاری


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز
ضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه تمدید مجوز
فرآیند اصلاح مجوز بهره برداری علامت تجاری


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز
ضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه اصلاح مجوز
فرآیند ابطال مجوز بهره برداری علامت تجاری


شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علایم تجاری

12711387/11/01تبصره 2 ماده 143

آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علایم تجاری

12711387/11/01144-145

آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علایم تجاری

12711387/11/01147 الی 149

قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علایم تجاری

12721386/11/2341 و 43
شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز


عنوان مدرککد مدرک
پرداخت هزینه های قانونی1001834
اصل یا رونوشت مصدق کلیه اسناد و مدارک مثبت ادعای ابطال1001842
رسید مربوط به پرداخت ودیعه تسلیم دادخواست ابطال به دادگاه1001843
اصل گواهینامه معتبر علامت1001859
اقرارنامه رسمی به امضای مالک1001860

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علایم تجاری

12711387/11/01144 و 145

آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علایم تجاری

12711387/11/01تبصره 2 ماده 143

آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علایم تجاری

12711387/11/01147 الی 149