3.4/5 - (8 امتیاز)

مجوز بهره برداری علامت تجاری

آنچه در این مطلب می خوانید ...

در این مقاله قصد داریم تا هر آنچه در زمینه دریافت مجوز بهره برداری علامت تجاری نیاز دارید به شما ارائه دهیم. اطلاعاتی چون قوانین و مقررات مربوط به دریافت و مدارک و شرایط لازم برای دریافت آن در این مقاله قرار داده شده است.

 

مرجع صدور مجوزمشخصات مجوز


مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز بهره برداری علامت تجاری
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علایم تجاری

1271 1387/11/01 141 الی 143

آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علایم تجاری

1271 1387/11/01 146 و 138

قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علایم تجاری

1272 1386/11/23 40 و 50
فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
پرداخت هزینه های قانونی 1001834
درخواست مالک علامت 1001857
مدرک قانونی مبنی بر اعطای اجازه بهره برداری 1001858

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علایم تجاری

1271 1387/11/01 143
استعلام‌های بین دستگاهیمجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علایم تجاری

1271 1387/11/01 138

آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علایم تجاری

1271 1387/11/01 تبصره 2 ماده 143
مدت زمان صدور مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز بهره برداری علامت تجاری

ماهعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علایم تجاری

1271 1387/11/01 141

آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علایم تجاری

1271 1387/11/01 144
هزینه صدور مجوز


عنوان هزینه مبلغ
هزینه به ازای هر طبقه برای اشخاص حقیقی 100000 ریال
هزینه به ازای هر طبقه برای اشخاص حقوقی 200000 ریال
هزینه هر طبقه اضافی برای اشخاص حقیقی 50000 ریال
هزینه هر طبقه اضافی برای اشخاص حقوقی 100000 ریال

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علایم تجاری

1271 1387/11/01 جدول شماره 3 هزینه

جدول هزینه های مربوط به علامت تجاری

1538 1399/02/21
نمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد


فرآیند تمدید مجوز بهره برداری علامت تجاری


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز
ضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه تمدید مجوز
فرآیند اصلاح مجوز بهره برداری علامت تجاری


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز
ضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه اصلاح مجوز
فرآیند ابطال مجوز بهره برداری علامت تجاری


شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علایم تجاری

1271 1387/11/01 تبصره 2 ماده 143

آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علایم تجاری

1271 1387/11/01 144-145

آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علایم تجاری

1271 1387/11/01 147 الی 149

قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علایم تجاری

1272 1386/11/23 41 و 43
شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
پرداخت هزینه های قانونی 1001834
اصل یا رونوشت مصدق کلیه اسناد و مدارک مثبت ادعای ابطال 1001842
رسید مربوط به پرداخت ودیعه تسلیم دادخواست ابطال به دادگاه 1001843
اصل گواهینامه معتبر علامت 1001859
اقرارنامه رسمی به امضای مالک 1001860

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علایم تجاری

1271 1387/11/01 144 و 145

آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علایم تجاری

1271 1387/11/01 تبصره 2 ماده 143

آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علایم تجاری

1271 1387/11/01 147 الی 149