به این نوشته چند امتیاز می دهید؟

مجوز تاسیس باغ وحش

 

در این مقاله قصد داریم تا درخصوص نحوه دریافت مجوز تاسیس باغ وحش اطلاعات جامع و کاملی را خدمت شما عزیزان ارائه دهیم.

اطلاعاتی مانند مدارک و شرایط لازم برای دریافت این مجوز از نمونه موضوعاتی است که در این مطلب گنجانده شده است.

 

مرجع صدور مجوز تاسیس باغ وحش

سازمان حفاظت محیط زیست کشور

4000188664مشخصات مجوز


12048

پروانه
مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز تاسیس باغ وحش
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

قانون حفاظت و بهسازي محیط زیست

10134 1371/08/24 بند (ه) ماده 6 دانلود

آئین نامه اجرایی قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست

11148 1354/12/03 35 دانلود
فرآیند صدور مجوز تاسیس باغ وحش
فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز تاسیس باغ وحش


عنوان مدرک کد مدرک
درخواست متقاضی 10030
اطلاعات پرسنلی و تجهیزاتی 10409
ارائه تعهدنامه محضری مبني بر رعايت كليه دستورالعمل ها و ضوابط مربوطه 11453
گزارش بازدید کارشناسی تایید شده مبنی بر رعایت استاندارد و تجهیزات 12302

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آئین نامه اجرایی قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست

11148 1354/12/03 35 دانلود

ابلاغ شیوه نامه های تفویض اختیار به استان ها

11668 1397/06/27 5 دانلود

ضوابط و مقررات باغهای وحش

11803 1378/03/30 4-22 دانلود

دستورالعمل تفویض اختیار صدور موافقت اصولی و پروانه ایجاد باغهای وحش و پرندگان

11806 1399/04/17 9 دانلود
استعلام‌های بین دستگاهیمجوزهای پیش‌نیاز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

ابلاغ شیوه نامه های تفویض اختیار به استان ها

11668 1397/06/27 5 دانلود

دستورالعمل تفویض اختیار صدور موافقت اصولی و پروانه ایجاد باغهای وحش و پرندگان

11806 1399/04/17 9 دانلود
ضوابط خاص صدور مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

ضوابط و مقررات مربوط به باغهای وحش

10761 1378/03/30 4-21 دانلود
مدت زمان صدور مجوز

روزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

مصوبه 14 هیات مقررات زدایی

11686 1396/02/18 2 دانلود
مدت اعتبار مجوزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

ضوابط و مقررات باغهای وحش

11803 1378/03/30 5-7 دانلود

ضوابط و مقررات باغهای وحش

11803 1378/03/30 20 دانلود
هزینه صدور مجوز تاسیس باغ وحش
نمونه مجوز تاسیس باغ وحش صادر شده

فایلی وجود ندارد


فرآیند تمدید مجوز تاسیس باغ وحش


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوزفایلی وجود نداردضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید مجوز

روز
مدت اعتبار مجوزهزینه تمدید مجوزفرآیند اصلاح مجوز تاسیس باغ وحش


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوزفایلی وجود نداردضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز

روز
مدت اعتبار مجوزهزینه اصلاح مجوزفرآیند ابطال مجوز تاسیس باغ وحش


فایلی وجود ندارد


شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل ايجاد و مديريت مراكز نگهداري حيات وحش

10097 1391/07/01 ماده 11 دانلود

ضوابط و مقررات باغهای وحش

11803 1378/03/30 20 و 21 دانلود
شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز تاسیس باغ وحشفایلی وجود ندارد


صدور
مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز تاسیس باغ وحش
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

قانون حفاظت و بهسازي محیط زیست

10134 1371/08/24 بند (ه) ماده 6 دانلود

آئین نامه اجرایی قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست

11148 1354/12/03 35 دانلود
فرآیند صدور مجوز تاسیس باغ وحش
فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز تاسیس باغ وحش


عنوان مدرک کد مدرک
درخواست متقاضی 10030
اطلاعات پرسنلی و تجهیزاتی 10409
ارائه تعهدنامه محضری مبني بر رعايت كليه دستورالعمل ها و ضوابط مربوطه 11453
گزارش بازدید کارشناسی تایید شده مبنی بر رعایت استاندارد و تجهیزات 12302

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آئین نامه اجرایی قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست

11148 1354/12/03 35 دانلود

ابلاغ شیوه نامه های تفویض اختیار به استان ها

11668 1397/06/27 5 دانلود

ضوابط و مقررات باغهای وحش

11803 1378/03/30 4-22 دانلود

دستورالعمل تفویض اختیار صدور موافقت اصولی و پروانه ایجاد باغهای وحش و پرندگان

11806 1399/04/17 9 دانلود
استعلام‌های بین دستگاهیمجوزهای پیش‌نیاز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

ابلاغ شیوه نامه های تفویض اختیار به استان ها

11668 1397/06/27 5 دانلود

دستورالعمل تفویض اختیار صدور موافقت اصولی و پروانه ایجاد باغهای وحش و پرندگان

11806 1399/04/17 9 دانلود
ضوابط خاص صدور مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

ضوابط و مقررات مربوط به باغهای وحش

10761 1378/03/30 4-21 دانلود
مدت زمان صدور مجوز

روزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

مصوبه 14 هیات مقررات زدایی

11686 1396/02/18 2 دانلود
مدت اعتبار مجوزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

ضوابط و مقررات باغهای وحش

11803 1378/03/30 5-7 دانلود

ضوابط و مقررات باغهای وحش

11803 1378/03/30 20 دانلود
هزینه صدور مجوز تاسیس باغ وحش
نمونه مجوز تاسیس باغ وحش صادر شده

فایلی وجود ندارد


تمدید
فرآیند تمدید مجوز تاسیس باغ وحش


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوزفایلی وجود نداردضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید مجوز

روز
مدت اعتبار مجوزهزینه تمدید مجوزاصلاح
فرآیند اصلاح مجوز تاسیس باغ وحش


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوزفایلی وجود نداردضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز

روز
مدت اعتبار مجوزهزینه اصلاح مجوزابطال
فرآیند ابطال مجوز تاسیس باغ وحش


فایلی وجود ندارد


شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل ايجاد و مديريت مراكز نگهداري حيات وحش

10097 1391/07/01 ماده 11 دانلود

ضوابط و مقررات باغهای وحش

11803 1378/03/30 20 و 21 دانلود
شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز تاسیس باغ وحشفایلی وجود ندارد