به این نوشته چند امتیاز می دهید؟

 

 

مرجع صدور مجوز تاسیس دفاتر ارتباطی

 مشخصاتمجوز
 

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز تاسیس دفاتر ارتباطی
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

 آیین نامه شماره 41 و دستورالعمل اجرایی آن

 10481 1380/12/14  ماده 1 آیین نامه دانلود
فرآیند صدور مجوز
دانلود


شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
گزارش عملکرد 10205
ارائه درخواست کتبی 11224
گزارش توجیهی 11301
تصویر شناسنامه، کارت ملی ، آخرین مدرک تحصیلی و تخصصی متقاضی 11424
مستند مربوط به رتبه شرکت بیمه یا مؤسسه کارگزاری بیمه خارجی در بازار بیمه کشور متبوع 11807
اساسنامه 11888
صورت های مالی حسابرسی شده 12369

دانلود


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

 آیین نامه شماره 41 و دستورالعمل اجرایی آن

10481 1380/12/14 ماده 7 دستورالعمل دانلود
استعلام‌های بین دستگاهی

عنوان استعلام کد استعلام دستگاه استعلام‌دهنده مدت زمان پاسخ آدرس وب سایت توضیحات
گواهی عدم سوء پیشینه 10434 نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران – فرماندهی نیروی انتظامی 0 https://adliran.ir
آگهی تاسیس در روزنامه رسمی کشور جهت جهت اطمینان از مجوزهای قانونی فعالیت و فعال بودن واحد تولیدی 10008 قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران – روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران 0 http://www.rrk.ir


مجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آیین نامه شماره 41 و دستورالعمل اجرایی آن

10481 1380/12/14 1 تا 6 دانلود
مدت زمان صدور مجوز تاسیس دفاتر ارتباطیعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

مصوبه هیئت مقررات زدایی درخصوص مجوزهای بیمه مرکزی

11284 1395/11/26 بند 1 عناوین دانلود
مدت اعتبار مجوزهزینه صدور مجوز
نمونه صادر شده

دانلود


فرآیند تمدید مجوز تاسیس دفاتر ارتباطی


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوزفایلی وجود نداردضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید مجوز

روز
مدت اعتبار مجوزهزینه تمدید مجوز
فرآیند ابطال مجوز تاسیس دفاتر ارتباطی


فایلی وجود ندارد


شرایط قابلیت ابطال مجوز تاسیس دفاتر ارتباطی


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آیین نامه شماره 41 و دستورالعمل اجرایی آن

10481 1380/12/14 5

آیین نامه شماره 41 و دستورالعمل اجرایی آن

10481 1380/12/14 5 -11-12 دستورالعمل
شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز تاسیس دفاتر ارتباطی


عنوان مدرک کد مدرک
گزارش نظارتی 11189

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آیین نامه شماره 41 و دستورالعمل اجرایی آن

10481 1380/12/14 5
آیین نامه شماره 41 و دستورالعمل اجرایی آن 10481 1380/12/14 5 -11-12 دستورالعمل
فرآیند ابطال مجوز تاسیس دفاتر ارتباطی


فایلی وجود ندارد


شرایط قابلیت ابطال مجوز تاسیس دفاتر ارتباطی


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آیین نامه شماره 41 و دستورالعمل اجرایی آن

10481 1380/12/14 5 دانلود

آیین نامه شماره 41 و دستورالعمل اجرایی آن

10481 1380/12/14 5 -11-12 دستورالعمل دانلود
شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز تاسیس دفاتر ارتباطی


عنوان مدرک کد مدرک
گزارش نظارتی 11189

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آیین نامه شماره 41 و دستورالعمل اجرایی آن

10481 1380/12/14 5 دانلود

آیین نامه شماره 41 و دستورالعمل اجرایی آن

10481 1380/12/14 5 -11-12 دستورالعمل دانلود
صدور
مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز تاسیس دفاتر ارتباطی
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

 آیین نامه شماره 41 و دستورالعمل اجرایی آن

 10481 1380/12/14  ماده 1 آیین نامه دانلود
فرآیند صدور مجوز
دانلود


شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
گزارش عملکرد 10205
ارائه درخواست کتبی 11224
گزارش توجیهی 11301
تصویر شناسنامه، کارت ملی ، آخرین مدرک تحصیلی و تخصصی متقاضی 11424
مستند مربوط به رتبه شرکت بیمه یا مؤسسه کارگزاری بیمه خارجی در بازار بیمه کشور متبوع 11807
اساسنامه 11888
صورت های مالی حسابرسی شده 12369

دانلود


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

 آیین نامه شماره 41 و دستورالعمل اجرایی آن

10481 1380/12/14 ماده 7 دستورالعمل دانلود
استعلام‌های بین دستگاهی

عنوان استعلام کد استعلام دستگاه استعلام‌دهنده مدت زمان پاسخ آدرس وب سایت توضیحات
گواهی عدم سوء پیشینه 10434 نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران – فرماندهی نیروی انتظامی 0 https://adliran.ir
آگهی تاسیس در روزنامه رسمی کشور جهت جهت اطمینان از مجوزهای قانونی فعالیت و فعال بودن واحد تولیدی 10008 قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران – روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران 0 http://www.rrk.ir


مجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آیین نامه شماره 41 و دستورالعمل اجرایی آن

10481 1380/12/14 1 تا 6 دانلود
مدت زمان صدور مجوز تاسیس دفاتر ارتباطیعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

مصوبه هیئت مقررات زدایی درخصوص مجوزهای بیمه مرکزی

11284 1395/11/26 بند 1 عناوین دانلود
مدت اعتبار مجوزهزینه صدور مجوز
نمونه صادر شده

دانلود


تمدید
فرآیند تمدید مجوز تاسیس دفاتر ارتباطی


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوزفایلی وجود نداردضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید مجوز

روز
مدت اعتبار مجوزهزینه تمدید مجوز
اصلاح
فرآیند ابطال مجوز تاسیس دفاتر ارتباطی


فایلی وجود ندارد


شرایط قابلیت ابطال مجوز تاسیس دفاتر ارتباطی


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آیین نامه شماره 41 و دستورالعمل اجرایی آن

10481 1380/12/14 5

آیین نامه شماره 41 و دستورالعمل اجرایی آن

10481 1380/12/14 5 -11-12 دستورالعمل
شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز تاسیس دفاتر ارتباطی


عنوان مدرک کد مدرک
گزارش نظارتی 11189

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آیین نامه شماره 41 و دستورالعمل اجرایی آن

10481 1380/12/14 5
آیین نامه شماره 41 و دستورالعمل اجرایی آن 10481 1380/12/14 5 -11-12 دستورالعمل
ابطال
فرآیند ابطال مجوز تاسیس دفاتر ارتباطی


فایلی وجود ندارد


شرایط قابلیت ابطال مجوز تاسیس دفاتر ارتباطی


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آیین نامه شماره 41 و دستورالعمل اجرایی آن

10481 1380/12/14 5 دانلود

آیین نامه شماره 41 و دستورالعمل اجرایی آن

10481 1380/12/14 5 -11-12 دستورالعمل دانلود
شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز تاسیس دفاتر ارتباطی


عنوان مدرک کد مدرک
گزارش نظارتی 11189

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آیین نامه شماره 41 و دستورالعمل اجرایی آن

10481 1380/12/14 5 دانلود

آیین نامه شماره 41 و دستورالعمل اجرایی آن

10481 1380/12/14 5 -11-12 دستورالعمل دانلود