در این مقاله قصد داریم تا درباره چگونگی دریافت مجوز تاسیس صندوق سرمایه گذاری جسورانه ( مجوز تاسیس صندوق جسورانه ) اطلاعات جامع و کاملی را به شما عزیزان ارائه دهیم. اطلاعاتی مانند مدارک و شرایط لازم برای دریافت این مجوز از نمونه موضوعاتی است که در این مطلب گنجانده شده است.

 

مرجع صدور مجوز تاسیس صندوق سرمایه گذاری جسورانهمشخصات مجوز

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز تاسیس صندوق سرمایه گذاری جسورانه
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران

5391384/09/01ماده 7 بند 6

قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی

8881398/08/22ماده 2
فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرککد مدرک
معرفی نامه10068
صورتجلسه هیات مدیره100060
صورتجلسه مجمع موسس1001870
مستندات نرم افزار های مورد استفاده1005014
فرم تقاضای موافقت اصولی1005030
پرسشنامه مدیران سرمایه گذاری1005031
تاییدیه نام شرکت1005032
دعوتنامه مجمع عمومی موسس به منظور حضور نماینده سازمان بورس1005033
تاییدیه شماره حساب از بانک1005034
تاییدیه بانک1005035
کپی شناسنامه و کارت ملی1005036
قبولی سمت کلیه ارکان1005037
فرم قبولی سمت1005038
کپی روزنامه رسمی1005040
گواهینامه آموزشی1005041
صورت های مالی حسابرسی شده1005042
تقاضانامه ثبت صندوق1005043
رویه پذیره نویسی، صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری1005044


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

ابلاغیه شرایط تصدی سمت رکن مدیر انواع صندوق های سرمایه گذاری

10050301397/08/15بند 1

ابلاغیه دستورالعمل نحوه انتخاب و فعالیت متولی در صندوق های سرمایه گذاری

10050321398/12/27بند 1

ابلاغیه دستورالعمل طبقه بندی موسسات حسابرسی و نحوه تعیین حسابرس در نهادهای مالی بورس ها و کانون ها

10050331392/02/18بند 1

ابلاغیه شرایط لازم برای اعضای گروه مدیران سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری

10050361391/10/25بند 1

ابلاغیه اعلام حداقل شرایط صدور مجوز فعالیت و تمدید مجوز صندوق های سرمایه گذاری در اوراق بهادار

10050461394/12/24بند 1 – 4

ابلاغیه نمونه اساسنامه و امیدنامه صندوق سرمایه گذاری جسورانه

10050491394/12/11بند 1

ابلاغیه دستورالعمل تاسیس صندوق های سرمایه گذاری جسورانه و خصوصی و نمونه اساسنامه صندوق های سرمایه گذاری خصوصی

10050521397/08/20بند 1
استعلام‌های بین دستگاهیمجوزهای پیش‌نیاز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

ابلاغیه شرایط تصدی سمت رکن مدیر انواع صندوق های سرمایه گذاری

10050301397/08/15بند 1
ضوابط خاص صدور مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

اساسنامه صندوق سرمایه گذاری جسورانه

10050511394/12/11بند 1

ابلاغیه دستورالعمل تاسیس صندوق های سرمایه گذاری جسورانه و خصوصی و نمونه اساسنامه صندوق های سرمایه گذاری خصوصی

10050521397/08/20بند 1
مدت زمان صدور مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماهعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

ابلاغیه دستورالعمل تاسیس صندوق های سرمایه گذاری جسورانه و خصوصی و نمونه اساسنامه صندوق های سرمایه گذاری خصوصی

10050521397/08/20بند 1
هزینه صدور مجوز
نمونه مجوز صادر شده


فرآیند تمدید مجوز تاسیس صندوق سرمایه گذاری جسورانه


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز
ضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید مجوز تاسیس صندوق جسورانه

روز
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه تمدید مجوز
فرآیند اصلاح مجوز تاسیس صندوق سرمایه گذاری جسورانه


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز
ضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز تاسیس صندوق جسورانه

روز
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه اصلاح مجوز
فرآیند ابطال مجوز تاسیس صندوق سرمایه گذاری جسورانه


شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

اساسنامه صندوق سرمایه گذاری جسورانه

10050511394/12/11ماده 46
شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوزصدور
مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز تاسیس صندوق سرمایه گذاری جسورانه
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران

5391384/09/01ماده 7 بند 6

قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی

8881398/08/22ماده 2
فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرککد مدرک
معرفی نامه10068
صورتجلسه هیات مدیره100060
صورتجلسه مجمع موسس1001870
مستندات نرم افزار های مورد استفاده1005014
فرم تقاضای موافقت اصولی1005030
پرسشنامه مدیران سرمایه گذاری1005031
تاییدیه نام شرکت1005032
دعوتنامه مجمع عمومی موسس به منظور حضور نماینده سازمان بورس1005033
تاییدیه شماره حساب از بانک1005034
تاییدیه بانک1005035
کپی شناسنامه و کارت ملی1005036
قبولی سمت کلیه ارکان1005037
فرم قبولی سمت1005038
کپی روزنامه رسمی1005040
گواهینامه آموزشی1005041
صورت های مالی حسابرسی شده1005042
تقاضانامه ثبت صندوق1005043
رویه پذیره نویسی، صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری1005044


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

ابلاغیه شرایط تصدی سمت رکن مدیر انواع صندوق های سرمایه گذاری

10050301397/08/15بند 1

ابلاغیه دستورالعمل نحوه انتخاب و فعالیت متولی در صندوق های سرمایه گذاری

10050321398/12/27بند 1

ابلاغیه دستورالعمل طبقه بندی موسسات حسابرسی و نحوه تعیین حسابرس در نهادهای مالی بورس ها و کانون ها

10050331392/02/18بند 1

ابلاغیه شرایط لازم برای اعضای گروه مدیران سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری

10050361391/10/25بند 1

ابلاغیه اعلام حداقل شرایط صدور مجوز فعالیت و تمدید مجوز صندوق های سرمایه گذاری در اوراق بهادار

10050461394/12/24بند 1 – 4

ابلاغیه نمونه اساسنامه و امیدنامه صندوق سرمایه گذاری جسورانه

10050491394/12/11بند 1

ابلاغیه دستورالعمل تاسیس صندوق های سرمایه گذاری جسورانه و خصوصی و نمونه اساسنامه صندوق های سرمایه گذاری خصوصی

10050521397/08/20بند 1
استعلام‌های بین دستگاهیمجوزهای پیش‌نیاز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

ابلاغیه شرایط تصدی سمت رکن مدیر انواع صندوق های سرمایه گذاری

10050301397/08/15بند 1
ضوابط خاص صدور مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

اساسنامه صندوق سرمایه گذاری جسورانه

10050511394/12/11بند 1

ابلاغیه دستورالعمل تاسیس صندوق های سرمایه گذاری جسورانه و خصوصی و نمونه اساسنامه صندوق های سرمایه گذاری خصوصی

10050521397/08/20بند 1
مدت زمان صدور مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماهعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

ابلاغیه دستورالعمل تاسیس صندوق های سرمایه گذاری جسورانه و خصوصی و نمونه اساسنامه صندوق های سرمایه گذاری خصوصی

10050521397/08/20بند 1
هزینه صدور مجوز
نمونه مجوز صادر شده


تمدید
فرآیند تمدید مجوز تاسیس صندوق سرمایه گذاری جسورانه


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز
ضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید مجوز تاسیس صندوق جسورانه

روز
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه تمدید مجوز
اصلاح
فرآیند اصلاح مجوز تاسیس صندوق سرمایه گذاری جسورانه


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز
ضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز تاسیس صندوق جسورانه

روز
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه اصلاح مجوز
ابطال
فرآیند ابطال مجوز تاسیس صندوق سرمایه گذاری جسورانه


شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

اساسنامه صندوق سرمایه گذاری جسورانه

10050511394/12/11ماده 46
شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز