5/5 - (1 امتیاز)

مجوز تاسیس صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی


در این مقاله قصد داریم تا نحوه دریافت مجوز تاسیس صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی را به طور کامل و جامع خدمت شما عزیزان ارائه دهیم.

اطلاعاتی مانند مدارک و شرایط لازم برای دریافت این مجوز از نمونه موضوعاتی است که در این مطلب گنجانده شده است.

شرایط لازم برای صدور مجوز تاسیس صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی

ردیف شرایط توضیحات پیوست
1 تکمیل فرم تقاضای موافقت اصولی
2 تکمیل پرسشنامه گروه مدیران سرمایه‌گذاری
3 معرفی اشخاص حقوقی به عنوان ارکان اداره‌کننده و اجرایی( مدیر) و ارکان نظارتی( متولی و حسابرس)
4 ممنوعیت انجام هرگونه مشارکت بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و اشخاص حقوقی تابعی که بانک‌ها بیش از پنجاه‌درصد سهام آن‌ها را دارند و یا در تعیین هیئت‌مدیره آن‌ها مؤثرند، در تأسیس صندوق‌های سرمایه‌گذاری بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی (بند ب ماده 14 قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران)
5 معرفی نهاد مالی ثبت شده نزد سازمان از نوع شرکت‌های تأمین سرمایه، مشاور سرمایه‌گذاری، سبدگردان و مادر (هلدینگ)، سرمایه گذاری و کارگزاری به عنوان مدیر صندوق‌ سرمایه‌گذاری. ابلاغیه شماره (12020114)(پیوست 1)
6 داشتن شخصیت حقوقی برای متولی صندوق سرمایه‌گذاری
7 انتخاب متولی صندوق سرمایه‌گذاری بر اساس معیارهای ذکر شده در مواد 2، 3 ،4 و 8 دستورالعمل نحوه انتخاب و فعالیت متولی در صندوق‌های سرمایه‌گذاری(پیوست 2)
8 انتخاب حسابرس صندوق از میان حسابرسان رتبه اول و دوم معتمد سازمان (فهرست حسابرسان معتمد سازمان و گروه‌بندی آن‌ها در تارنمای سازمان بورس به آدرس www.seo.ir موجود است)
9 حداقل سرمایه لازم برای تأسیس صندوق‌ سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی 20 میلیارد ریال
10 واریز حداقل سرمایه معادل ارزش واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق (20 میلیارد ریال)
11 معرفی حداقل یک شخص حقیقی به عنوان اعضای گروه مدیران سرمایه گذاری؛ حداقل دارای گواهینامه معامله گری بازار سرمایه با 3 سال سابقه کار مرتبط یا دارای گواهینامه تحلیل گری با 2 سال سابقه کار مرتبط یا دارای گواهینامه مدیریت سبد اوراق بهادار و یا گواهینامه ارزشیابی اوراق بهادار با 1 سال سابقه کار مرتبط (ابلاغیه به شماره 12020200)؛ (پیوست 3)
12 افتتاح شماره‌حساب به نام صندوق توسط مدیر که به تایید متولی صندوق رسیده است
13 ارائه فرم قبولی سمت ارکان و مدیران سرمایه‌گذاری صندوق مطابق با نمونه استاندارد موجود در تارنمای سازمان * شرایط و مدارک لازم برای دریافت تاییدیه باید در درگاه تخصصی صادر کننده این مجوز صریح و دقیق قید شود.
14 ارائه آخرین صورت‌های مالی حسابرسی شده ارکان و مؤسسین صندوق
15 ارائه تایید نام صندوق سرمایه‌گذاری از طرف مرجع ثبت شرکت‌ها
16 ارائه دعوت‌نامه مجمع مؤسس به منظور حضور نماینده سازمان بورس
17 ارائه معرفی نامه نمایندگان حاضر در مجمع که از طرف مؤسسین حقوقی و ارکان صندوق تعیین می¬شوند
18 ارائه معرفی‌نامه نمایندگان ارکان صندوق برای انجام امور محوله در صندوق سرمایه‌گذاری که از اعضای هیئت‌مدیره ارکان صندوق هستند
19 ارائه صورت‌جلسه مجمع مؤسس مطابق با نمونه استاندارد سازمان بورس موجود در تارنمای سازمان بورس که مطابق با اساسنامه صندوق سرمایه‌گذاری برگزارشده است.

* شرایط و مدارک لازم برای دریافت تاییدیه باید در درگاه تخصصی صادر کننده این مجوز صریح و دقیق قید شود.

20 ارائه صورت‌جلسه هیئت‌مدیره رکن مدیر صندوق در خصوص تعیین صاحبان امضای مجاز صندوق وفق اساسنامه صندوق
21 دارا بودن اساسنامه ممهور به مهر ارکان و مؤسسین و هیئت‌رئیسه مجمع مؤسس صندوق (مطابق با نمونه مورد تائید سازمان موجود در تارنمای سازمان که به تائید سازمان رسیده است)

* شرایط و مدارک لازم برای دریافت تاییدیه باید در درگاه تخصصی صادر کننده این مجوز صریح و دقیق قید شود.

22 دارا بودن امید نامه ممهور به مهر ارکان و مؤسسین و هیئت‌رئیسه مجمع مؤسس (مطابق با نمونه مورد تائید سازمان موجود در تارنمای سازمان موجود که به تائید سازمان رسیده است)

* شرایط و مدارک لازم برای دریافت تاییدیه باید در درگاه تخصصی صادر کننده این مجوز صریح و دقیق قید شود

23 دارا بودن نرم‌افزار و تارنمای مورد تائید سازمان بورس
24 تکمیل فرم رویه صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری مطابق با نمونه استاندارد سازمان بورس که به مهر و امضای مدیر صندوق رسیده است (پیوست 6)

مدارک لازم برای صدور مجوز تاسیس صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی

ردیف مدارک توضیحات
1 فرم تقاضای موافقت اصولی مورد تائید سازمان
2 پرسشنامه گروه مدیران سرمایه‌گذاری
3 مدارک حرفه‌ای(گواهینامه اصول بازار سرمایه، معامله‌گری اوراق بهادار، تحلیل گری بازار سرمایه، مدیریت سبد اوراق بهادار و ارزشیابی اوراق بهادار) مدیران سرمایه گذاری
4 تأییدیه بانک در خصوص واریز مؤسسین در قبال صدور واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق مطابق با نمونه استاندارد موجود در تارنمای سازمان بورس
5 مدارک تحصیلی اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل (چنانچه مشخصات هویتی اعضای هیات مدیره یا مدیره عامل شرکت/ کنسرسیوم اخذ کننده موافقت اصولی با اعضای هیات مدیره یا مدیر عامل شرکت متقاضی اخذ مجوز فعالیت یکی نباشد)
6 تصویر سوابق شغلی اعم از بیمه‌ای و غیربیمه‌ای مؤسسین/سهامداران حقیقی شرکت
7 تأییدیه شماره‌حساب‌های صندوق که توسط مدیر صندوق افتتاح شده است و به تائید متولی صندوق رسیده است
8 فرم قبولی سمت ارکان و مدیران سرمایه‌گذاری
9 تایید نام صندوق سرمایه‌گذاری از طرف مرجع ثبت شرکت‌ها
10 دعوت‌نامه مجمع مؤسس به منظور حضور نماینده سازمان بورس
11 معرفینامه نمایندگان حاضر در مجمع
12 معرفی‌نامه نمایندگان ارکان صندوق
13 صورتجلسه مجمع عمومی موسس
14 صورتجلسه هیات مدیره
15 دو نسخه اساسنامه ممهور به مهر ارکان و مؤسسین و هیئت‌رئیسه مجمع مؤسس
16 دو نسخه امیدنامه ممهور به مهر ارکان و مؤسسین و هیئت‌رئیسه مجمع مؤسس
17 قرارداد نرم‌افزار و تارنمای مورداستفاده صندوق در ارتباط با نرم‌افزار مورد تائید سازمان بورس
18 تصویر شناسنامه (نمایندگان ارکان برای انجام امور محوله، اشخاص حاضر در مجمع مؤسس، صاحبان امضای مجاز و گروه مدیران سرمایه‌گذاری)
19 تصویر کارت ملی (نمایندگان ارکان برای انجام امور محوله، اشخاص حاضر در مجمع مؤسس، صاحبان امضای مجاز و گروه مدیران سرمایه‌گذاری)
20 تصویر روزنامه رسمی آگهی تأسیس و صاحبان امضای مجاز ارکان و مؤسسین حقوقی
21 گواهینامه آموزشی مورد تائید شرکت نرم‌افزاری (مربوط به نماینده رکن مدیر جهت انجام امور نرم‌افزاری صندوق)
22 فرم تکمیل شده رویه صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری
23 آخرین صورت‌های مالی حسابرسی شده ارکان و مؤسسین صندوق

استعلامات بین دستگاهی برای صدور مجوز تاسیس صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی

ردیف استعلام مرجع پاسخ درگاه اخد کننده نوع استعلام
1 تصدیق برخط اصالت سابقه بیمه تأمین اجتماعی وزارت کار / سازمان تأمین اجتماعی درگاه ملی مجوزها برخط
2 تصدیق برخط اصالت مدرک تحصیلی وزارت علوم / سازمان دانشجویان درگاه ملی مجوزها برخط
3 تصدیق برخط اصالت مشخصات و شماره حساب بانکی بانک مرکزی / معاونت فن‌آوری درگاه تخصصی برخط
4 استعلام برخط احراز هویت (داشتن شناسنامه و کارت ملی) اشخاص حقیقی ایرانی وزارت کشور / سازمان ثبت احوال پنجره ملی خدمات دولت هوشمند برخط
5 تصدیق برخط اصالت سابقه کار و فعالیت وزارت کار / سازمان تأمین اجتماعی درگاه ملی مجوزها برخط
6 استعلام برخط نشانی و کد پستی وزارت ارتباطات / شرکت پست درگاه ملی مجوزها برخط
7 استعلام برخط احراز هویت کاربران (شاهکار) وزارت ارتباطات / سازمان تنظیم درگاه ملی مجوزها برخط
8 استعلام برخط وضعیت محکومیت مالی قوه قضائیه / مرکز فن‌آوری اطلاعات درگاه ملی مجوزها برخط
9 استعلام برخط احراز هویت (داشتن شناسه ملی) و اساسنامه و اطلاعات عمومی اشخاص حقوقی خصوصی قوه قضائیه / سازمان ثبت اسناد درگاه ملی مجوزها برخط
10 تصدیق برخط اصالت گردش حساب بانک مرکزی / معاونت فن‌آوری درگاه تخصصی برخط

توجه: براساس احکام قانونی، ارسال تمامی استعلامات بین دستگاهی (آب، برق، گاز، محیط زیست، منابع طبیعی و…) و پیگیری و دریافت پاسخ آنها برای هر مجوز کسب وکار، به عهده مرجع اصلی صادرکننده مجوز تاسیس صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی است.

بر این اساس، مرجع اصلی صادرکننده این مجوز، موظف است مدارک احتمالی لازم برای دریافت پاسخ استعلام ها را در درگاه تخصصی خود بطور دقیق و شفاف اعلام و بصورت الکترونیکی از متقاضی دریافت و طی زمان تعیین شده برای صدور این مجوز، پاسخ این استعلام ها را نیز اخذ نماید

زمان لازم برای صدور مجوز تاسیس صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی از زمان تاييد مدارک

30 روز کاری

مدت اعتبار مجوز تاسیس صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی

90روز کاری

هزینه صدور مجوز تاسیس صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی

ردیف عنوان مبلغ (ریال) توضیحات پیوست
1 ۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال کارمزد حق بررسی درخواست تأسیس صندوق سرمایه‌گذاری به میزان 0005/0 سرمایه اظهارشده در تقاضای تأسیس صندوق سرمایه‌گذاری از 100 تا سقف 500 میلیون ریال

شرایط لازم برای تمدید مجوز تاسیس صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی

ردیف شرایط توضیحات پیوست
1 احراز هویت کاربران : تطبیق سامانه شاهکار (شبکه احراز هویت کاربران ارتباطی) بین شماره تلفن همراه مالک و شناسه هویتی صاحب تلفن همراه : کد ملی برای اشخاص حقیقی، شناسه ملی برای اشخاص حقوقی و شماره گذرنامه و یا شماره کارت آمایش برای اتباع خارجی
2 نداشتن سوابق محکومیت های مالی
3 احراز هویت (داشتن شناسه ملی) و استعلام اطلاعات عمومی اشخاص حقوقی خصوصی : شخصیت حقوقی، نزد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تأسیس شده و داشتن اساس‌نامه، آگهی ثبت و آخرین تغییرات اعم از آدرس، فعالیت مرتبط، سرمایه، مدیران و صاحبان امضاء در روزنامه رسمی الزامی‌است.
4 قبول تعهدنامه : راهنمای این مجوز را خوانده و اقرار می‌نمایم؛ شرایط و مدارک لازم را دارم و حداکثر تا 24 ساعت پس از ثبت این درخواست و ارجاع به درگاه تخصصی، همه مدارک لازم را بارگذاری خواهم کرد و در صورت نقص یا عدم بارگذاری آن، صادر کننده مجوز می‌تواند درخواستم را رد نماید.
5 احراز هویت (داشتن شناسنامه و کارت ملی) اتباع حقیقی ایرانی : از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند (My.gov.ir) انجام می شود.

استعلامات بین دستگاهی جهت تمدید مجوز تاسیس صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی

ردیف استعلام مرجع پاسخ درگاه اخد کننده نوع استعلام
1 استعلام برخط احراز هویت (داشتن شناسنامه و کارت ملی) اشخاص حقیقی ایرانی وزارت کشور / سازمان ثبت احوال پنجره ملی خدمات دولت هوشمند برخط
2 استعلام برخط احراز هویت کاربران (شاهکار) وزارت ارتباطات / سازمان تنظیم درگاه ملی مجوزها برخط
3 استعلام برخط وضعیت محکومیت مالی قوه قضائیه / مرکز فن‌آوری اطلاعات درگاه ملی مجوزها برخط
4 استعلام برخط احراز هویت (داشتن شناسه ملی) و اساسنامه و اطلاعات عمومی اشخاص حقوقی خصوصی قوه قضائیه / سازمان ثبت اسناد درگاه ملی مجوزها برخط

 

شرایط لازم برای اصلاح مجوز تاسیس صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی

ردیف شرایط توضیحات پیوست
1 تأییدیه آدرس و کد پستی : در صورت تغییر و جابجایی نشانی و موقعیت مکانی
2 تغییر و جایجایی در کارکنان یا اشخاص ذیربط
3 تغییر در مدیران و صاحبان امضای مجاز
4 تغییر در مفاد اساسنامه
5 کاهش سرمایه
6 تغییر در ترکیب یا میزان سهامداری
7 قبول تعهدنامه : راهنمای این مجوز را خوانده و اقرار می‌نمایم؛ شرایط و مدارک لازم را دارم و حداکثر تا 24 ساعت پس از ثبت این درخواست و ارجاع به درگاه تخصصی، همه مدارک لازم را بارگذاری خواهم کرد و در صورت نقص یا عدم بارگذاری آن، صادر کننده مجوز می‌تواند درخواستم را رد نماید.
8 تغییر و جابجایی نشانی و موقعیت مکانی
9 احراز نشانی و موقعیت مکانی : در صورت تغییر و جابجایی نشانی و موقعیت مکانی
10 احراز هویت (داشتن شناسنامه و کارت ملی) اتباع حقیقی ایرانی : از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند (My.gov.ir) انجام می شود.
11 احراز هویت کاربران : تطبیق سامانه شاهکار (شبکه احراز هویت کاربران ارتباطی) بین شماره تلفن همراه مالک و شناسه هویتی صاحب تلفن همراه : کد ملی برای اشخاص حقیقی، شناسه ملی برای اشخاص حقوقی و شماره گذرنامه و یا شماره کارت آمایش برای اتباع خارجی
12 نداشتن سوابق محکومیت های مالی
13 احراز هویت (داشتن شناسه ملی) و استعلام اطلاعات عمومی اشخاص حقوقی خصوصی : شخصیت حقوقی، نزد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تأسیس شده و داشتن اساسنامه، آگهی ثبت و آخرین تغییرات اعم از آدرس، فعالیت مرتبط، سرمایه، مدیران و صاحبان امضاء در روزنامه رسمی الزامی‌است.
14 تأییدیه آدرس و کد پستی

مدارک لازم برای اصلاح مجوز تاسیس صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی

ردیف مدارک توضیحات
1 تصویر چهره : برای دریافت تصویر چهره نیاز به شماره سریال 10 رقمی پشت کارت ملی (یا شماره قبض دریافتی) می باشد. توجه کنید که رقم دوم شماره سریال، یک حرف انگلیسی بزرگ است.

استعلامات بین دستگاهی جهت اصلاح مجوز تاسیس صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی

ردیف استعلام مرجع پاسخ درگاه اخد کننده نوع استعلام
1 استعلام برخط احراز هویت (داشتن شناسنامه و کارت ملی) اشخاص حقیقی ایرانی وزارت کشور / سازمان ثبت احوال پنجره ملی خدمات دولت هوشمند برخط
2 استعلام برخط نشانی و کد پستی وزارت ارتباطات / شرکت پست درگاه ملی مجوزها برخط
3 استعلام برخط احراز هویت کاربران (شاهکار) وزارت ارتباطات / سازمان تنظیم درگاه ملی مجوزها برخط
4 استعلام برخط وضعیت محکومیت مالی قوه قضائیه / مرکز فن‌آوری اطلاعات درگاه ملی مجوزها برخط
5 استعلام برخط احراز هویت (داشتن شناسه ملی) و اساسنامه و اطلاعات عمومی اشخاص حقوقی خصوصی قوه قضائیه / سازمان ثبت اسناد درگاه ملی مجوزها برخط
6 تأییدیه احراز نشانی و موقعیت مکانی وزارت ارتباطات / شرکت پست درگاه ملی مجوزها غیر برخط و فرآیندی
7 استعلام برخط تصویر چهره وزارت کشور / سازمان ثبت احوال درگاه ملی مجوزها برخط

شرایط لازم برای تعلیق مجوز تاسیس صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی

ردیف شرایط توضیحات پیوست
1 تخلفات و اقدامات مغایر ضوابط : عدول از یکی شرایط مصرح در کاربرگ به تشخیص دستگاه نظارت پسینی تا زمان رفع ایراد
2 تخلفات و اقدامات مغایر ضوابط : مصوبه موردی مجلس شورای اسلامی، شوراهای اسلامی شهر و روستا یا هیات دولت
3 ارتکاب جرم : حکم قطعی مراجع قضایی و انتظامی

شرایط لازم برای ابطال مجوز تاسیس صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی

ردیف شرایط توضیحات پیوست
1 تخلفات و اقدامات مغایر ضوابط : اظهار نادرست درباره داشتن شروط مجوز
2 ارتکاب جرم : حکم قطعی مراجع قضایی و انتظامی
3 از دست دادن هریک از شرایط لازم برای صدور مجوز