5/5 - (1 امتیاز)

 

در این مقاله قصد داریم تا درباره مجوز تاسیس مراکز پزشکی هسته ای و پرتودرمانی اطلاعات جامع و کاملی را به شما عزیزان ارائه دهیم.

اطلاعاتی مانند مدارک و شرایط لازم برای صدور، تمدید و ابطال مجوز از نمونه موضوعاتی است که در این مقاله گنجانده شده است.

 

مرجع صدور مجوز تاسیس مراکز پزشکی هسته ای و پرتودرمانیمشخصات مجوز


مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز تاسیس مراکز پزشکی هسته ای
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

قانون حفاظت در برابر اشعه

573 1368/01/20 3
فرآیند صدور مجوز تاسیس مراکز پزشکی هسته ای
شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز تاسیس مراکز پزشکی هسته ایعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

ضوابط دریافت مجوز کار با اشعه در مراکز پرتو درمانی

141 1387/05/11 بند 5

ضوابط دریافت مجوز کار با اشعه در مراکز پزشکی هسته ای

142 1387/05/01 بند 5
استعلام‌های بین دستگاهیمجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

ضوابط دریافت مجوز کار با اشعه در مراکز پرتو درمانی

141 1387/05/11 بند 5

ضوابط دریافت مجوز کار با اشعه در مراکز پزشکی هسته ای

142 1387/05/01 بند 5
مدت زمان صدور مجوز تاسیس مراکز پزشکی هسته ای

روزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

روش اجرایی بررسی و ارزیابی درخواست صدور مجوز

1473 1384/07/23 جدول استانداردصفحه7
مدت اعتبار مجوز تاسیس مراکز پزشکی هسته ای

ماهعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

ضوابط دریافت مجوز کار با اشعه در مراکز پرتو درمانی

141 1387/05/11 بند 5-4

ضوابط دریافت مجوز کار با اشعه در مراکز پزشکی هسته ای

142 1387/05/01 بند 7
هزینه صدور مجوز تاسیس مراکز پزشکی هسته ای


عنوان هزینه مبلغ
تعرفه ارائه خدمات فنی و آزمایشگاهی 12000000 ریال

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

قانون بودجه سال 1397 کل کشور – ماده واحده و جداول کلان منابع و مصارف بودجه

791 1396/12/20 جدول شماره16-ردیف 43
نمونه مجوز تاسیس مراکز پزشکی هسته ای صادر شده

فرآیند تمدید مجوز اخداث مراکز پزشکی هسته ای و پرتودرمانی


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز تاسیس مراکز پزشکی هسته ایعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

ضوابط دریافت مجوز کار با اشعه در مراکز پرتو درمانی

141 1387/05/11 بند 5

ضوابط دریافت مجوز کار با اشعه در مراکز پزشکی هسته ای

142 1387/05/01 بند 5
ضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید مجوز

روزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

روش اجرایی بررسی و ارزیابی درخواست صدور مجوز

1473 1384/07/23 جدول استانداردصفحه7
مدت اعتبار مجوز تاسیس مراکز پزشکی هسته ای

ماههزینه تمدید مجوز تاسیس مراکز پزشکی هسته ای


عنوان هزینه مبلغ
تعرفه ارائه خدمات فنی و آزمایشگاهی 12000000 ریال

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

قانون بودجه سال 1397 کل کشور – ماده واحده و جداول کلان منابع و مصارف بودجه

791 1396/12/20 جدول شماره16-ردیف 43
فرآیند اصلاح مجوز تاسیس مراکز پزشکی هسته ای و پرتودرمانی


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز تاسیس مراکز پزشکی هسته ایعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

ضوابط دریافت مجوز کار با اشعه در مراکز پرتو درمانی

141 1387/05/11 بند 5

ضوابط دریافت مجوز کار با اشعه در مراکز پزشکی هسته ای

142 1387/05/01 بند 5
ضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز تاسیس مراکز پزشکی هسته ای

روزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

روش اجرایی بررسی و ارزیابی درخواست صدور مجوز

1473 1384/07/23 جدول استانداردصفحه7
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه اصلاح مجوز تاسیس مراکز پزشکی هسته ای و پرتودرمانی


عنوان هزینه مبلغ
تعرفه ارائه خدمات فنی و آزمایشگاهی 1000000 ریال

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

قانون بودجه سال 1397 کل کشور – ماده واحده و جداول کلان منابع و مصارف بودجه

791 1396/12/20 جدول شماره16-ردیف 43
فرآیند ابطال مجوز تاسیس مراکز پزشکی هسته ای و پرتودرمانی


شرایط قابلیت ابطال مجوزشرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز