2.5/5 - (2 امتیاز)

در این مقاله قصد داریم تا در خصوص مجوز تاسیس جامع و کاملی را خدمت شما عزیزان ارائه دهیم.

اطلاعاتی مانند مدارک و شرایط لازم برای دریافت این مجوز از نمونه موضوعاتی است که در این مطلب گنجانده شده است.

مرجع صدور مجوزمشخصات مجوز


مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز تاسیس میادین دام ( مجوز تاسیس مراکز جمع آوری شیر )
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

قانون نظام جامع دامپروری کشور – ماده 16

11961 1388/05/21 ماده 16 دانلود

دستورالعمل اجرايي صدور مجوزهاي آزمايشگاه تجزيه خوراک دام،آزمايشگاه تجزيه شير خام،ميادين دام ، مراکز جمع آوري شير و مراکز توليد مواد ژنتيکي – ماده 16 ژنتيکي

11967 1399/06/24 صفحات 5 و 9 دانلود
فرآیند صدور مجوز
دانلود
شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز تاسیس میادین دام ( مجوز تاسیس مراکز جمع آوری شیر )

 


عنوان مدرک کد مدرک
نقشه و جانمايي مکان مورد درخواست 11747

دانلود

 
استعلام‌های بین دستگاهیمجوزهای پیش‌نیاز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل اجرايي صدور مجوزهاي آزمايشگاه تجزيه خوراک دام،آزمايشگاه تجزيه شير خام،ميادين دام ، مراکز جمع آوري شير و مراکز توليد مواد ژنتيکي – ماده 16 ژنتيکي

11967 1399/06/24 صفحه 13 دانلود
ضوابط خاص صدور مجوز تاسیس میادین دام ( مجوز تاسیس مراکز جمع آوری شیر )


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل اجرايي صدور مجوزهاي آزمايشگاه تجزيه خوراک دام،آزمايشگاه تجزيه شير خام،ميادين دام ، مراکز جمع آوري شير و مراکز توليد مواد ژنتيکي – ماده 16 ژنتيکي

11967 1399/06/24 صفحه 9 دانلود
مدت زمان صدور مجوز

  روز
مدت اعتبار مجوز
هزینه صدور مجوز


عنوان هزینه مبلغ
هزینه کارشناسی 3400000 ریال
هزینه صدور پروانه بهداشتی تاسیس بنابر ظرفیت 1900000 ریال
هزینه صدور پروانه بهداشتی تاسیس بنابر ظرفیت 2400000 ریال
هزینه صدور پروانه بهداشتی تاسیس بنابر ظرفیت 2850000 ریال

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل اجرايي صدور مجوزهاي آزمايشگاه تجزيه خوراک دام،آزمايشگاه تجزيه شير خام،ميادين دام ، مراکز جمع آوري شير و مراکز توليد مواد ژنتيکي – ماده 16 ژنتيکي

11967 1399/06/24 صفحه 17 دانلود
نمونه مجوز تاسیس میادین دام ( مجوز تاسیس مراکز جمع آوری شیر ) صادر شده

دانلود
فرآیند تمدید مجوز تاسیس میادین دام ( مجوز تاسیس مراکز جمع آوری شیر )


دانلود
شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز

 دانلود

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل اجرايي صدور مجوزهاي آزمايشگاه تجزيه خوراک دام،آزمايشگاه تجزيه شير خام،ميادين دام ، مراکز جمع آوري شير و مراکز توليد مواد ژنتيکي – ماده 16 ژنتيکي

11967 1399/06/24 صفحات 11 و 12 و 13 دانلود
ضوابط خاص تمدید مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل اجرايي صدور مجوزهاي آزمايشگاه تجزيه خوراک دام،آزمايشگاه تجزيه شير خام،ميادين دام ، مراکز جمع آوري شير و مراکز توليد مواد ژنتيکي – ماده 16 ژنتيکي

11967 1399/06/24 صفحه 9 دانلود
مدت زمان تمدید مجوز تاسیس میادین دام ( مجوز تاسیس مراکز جمع آوری شیر )

  روز
مدت اعتبار مجوزهزینه تمدید مجوز


عنوان هزینه مبلغ
هزینه کارشناسی 3400000 ریال
هزینه صدور پروانه بهداشتی تاسیس بنابر ظرفیت 1900000 ریال
هزینه صدور پروانه بهداشتی تاسیس بنابر ظرفیت 2400000 ریال
هزینه صدور پروانه بهداشتی تاسیس بنابر ظرفیت 2850000 ریال

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل اجرايي صدور مجوزهاي آزمايشگاه تجزيه خوراک دام،آزمايشگاه تجزيه شير خام،ميادين دام ، مراکز جمع آوري شير و مراکز توليد مواد ژنتيکي – ماده 16 ژنتيکي

11967 1399/06/24 صفحه 17 دانلود
فرآیند اصلاح مجوز تاسیس میادین دام ( مجوز تاسیس مراکز جمع آوری شیر )


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز تاسیس میادین دام ( مجوز تاسیس مراکز جمع آوری شیر )

 


عنوان مدرک کد مدرک
نقشه و جانمايي مکان مورد درخواست 11747


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل اجرايي صدور مجوزهاي آزمايشگاه تجزيه خوراک دام،آزمايشگاه تجزيه شير خام،ميادين دام ، مراکز جمع آوري شير و مراکز توليد مواد ژنتيکي – ماده 16 ژنتيکي

11967 1399/06/24 صفحات 12 و 13 دانلود
ضوابط خاص اصلاح مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل اجرايي صدور مجوزهاي آزمايشگاه تجزيه خوراک دام،آزمايشگاه تجزيه شير خام،ميادين دام ، مراکز جمع آوري شير و مراکز توليد مواد ژنتيکي – ماده 16 ژنتيکي

11967 1399/06/24 صفحه 9 دانلود
مدت زمان اصلاح مجوز

روزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

 قانون نظام جامع دامپروری کشور – ماده 16

11961 1388/05/21 ماده 16 دانلود
مدت اعتبار مجوزهزینه اصلاح مجوز


عنوان هزینه مبلغ
هزینه کارشناسی 3400000 ریال
هزینه اصلاح پروانه بهداشتی تاسیس بنابر ظرفیت 1900000 ریال
هزینه اصلاح پروانه بهداشتی تاسیس بنابر ظرفیت 2400000 ریال
هزینه اصلاح پروانه بهداشتی تاسیس بنابر ظرفیت 2850000 ریال

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

 قانون نظام جامع دامپروری کشور – ماده 16

11961 1388/05/21 ماده 16 دانلود

دستورالعمل اجرايي صدور مجوزهاي آزمايشگاه تجزيه خوراک دام،آزمايشگاه تجزيه شير خام،ميادين دام ، مراکز جمع آوري شير و مراکز توليد مواد ژنتيکي – ماده 16 ژنتيکي

11967 1399/06/24 صفحه 17 دانلود
فرآیند ابطال مجوز تاسیس میادین دام ( مجوز تاسیس مراکز جمع آوری شیر )


فایلی وجود ندارد


شرایط قابلیت ابطال مجوز تاسیس میادین دام ( مجوز تاسیس مراکز جمع آوری شیر )


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل اجرايي صدور مجوزهاي آزمايشگاه تجزيه خوراک دام،آزمايشگاه تجزيه شير خام،ميادين دام ، مراکز جمع آوري شير و مراکز توليد مواد ژنتيکي – ماده 16 ژنتيکي

11967 1399/06/24 صفحه 13 دانلود
شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
ارائه درخواست کتبی 11224
اصل پروانه بهداشتی تاسیس 11173
گزارش نظارتی / آرا و احکام هیئت های انتظامی و مراجع قضایی 12868

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل اجرايي صدور مجوزهاي آزمايشگاه تجزيه خوراک دام،آزمايشگاه تجزيه شير خام،ميادين دام ، مراکز جمع آوري شير و مراکز توليد مواد ژنتيکي – ماده 16 ژنتيکي

11967 1399/06/24 صفحه 13 دانلود