به این نوشته چند امتیاز می دهید؟

در این مقاله قصد داریم تا هر آنچه در زمینه دریافت مجوز تاسیس نمایندگی بانک خارجی در ایراناست به شما ارائه دهیم. اطلاعاتی چون قوانین و مقررات مربوط به دریافت مجوز و مدارک و شرایط لازم برای دریافت آن در این مقاله قرار داده شده است.

 

مرجع صدور مجوز تاسیس نمایندگی بانک خارجی در ایرانمشخصات مجوز


مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز تاسیس نمایندگی بانک خارجی در ایران
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

قانون پولی و بانکی کشور

1201351/04/18بند (ب) ماده (11)

قانون پولی و بانکی کشور

1201351/04/18بند (و) ماده (30)

دستورالعمل مجوز تاسیس نمایندگی بانک خارجی در ایران

9021397/07/24همه موارد
فرآیند صدور مجوزدستورالعمل مجوز تاسیس نمایندگی بانک خارجی در ایران


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرککد مدرک
سایر مدارک به تشخیص بانک مرکزی11111
تصویر اساسنامه بانک خارجي ممهور به مهر تأييد مرجع نظارتي12320
صورتهاي مالي حسابرسي شده سه سال اخير12321
تصوير برابر با اصل مجوز فعاليت12322
نام تجاري دفتر نمايندگي مورد تقاضا12323
موافقت مکتوب مرجع نظارتي با افتتاح دفتر نمايندگي مورد تقاضا در ايران12324
تأییديه مکتوب مرجع نظارتي درخصوص تعهد همکاري12325
تاییدیه نهایی پلیس پیشگیری12689
مشخصات مدیران پیشنهادی12339
تعیین محل فعالیت12240
مشخصات بانک خارجی12244
مدارک احراز صلاحیت مدیران دفتر نمایندگی بانک خارجی در ایران100055

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

دستورالعمل مجوز تاسیس نمایندگی بانک خارجی در ایران

9021397/07/24مواد 61 الی 63
استعلام‌های بین دستگاهی
عنوان استعلامکد استعلامدستگاه استعلام‌دهندهمدت زمان پاسخآدرس وب سایت
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری10090سازمان ثبت اسناد و املاک کشور – اداره کل ثبت شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری0www.sherkat.ssaa.ir
عدم سوء پیشینه10078نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران – فرماندهی نیروی انتظامی0http://epolice.ir
تایید اطلاعات هویتی10001وزارت کشور – سازمان ثبت احوال کشور0http://www.sabteahval.ir
سابقه بیمه10027سازمان تامین اجتماعی – اداره کل تامین اجتماعی0satam.aro.gov.ir

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

دستورالعمل مجوز تاسیس نمایندگی بانک خارجی در ایران

9021397/07/24فصل ششم
مجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

دستورالعمل مجوز تاسیس نمایندگی بانک خارجی در ایران

9021397/07/24فصل یک و شش
مدت زمان صدور مجوز

روز


مجوز تاسیس نمایندگی بانک خارجی در ایران


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
مجوز تاسیس نمایندگی بانک خارجی در ایران9021397/07/24مواد (64) تا (66)
مدت اعتبار مجوز

ماهعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
مجوز تاسیس نمایندگی بانک خارجی در ایران9021397/07/24تبصره ذیل ماده (67)
هزینه صدور مجوز تاسیس نمایندگی بانک خارجی در ایران
نمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد
فرآیند تمدید مجوز تاسیس نمایندگی بانک خارجی در ایران


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز


عنوان مدرککد مدرک
تقاضای موسسین با ذکر دلایل توجیهی1001182


ضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه تمدید مجوزفرآیند اصلاح مجوز تاسیس نمایندگی بانک خارجی در ایران


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز


عنوان مدرککد مدرک
سایر مدارک به تشخیص بانک مرکزی11111
آخرین مدارک و مستندات اصلاح شده1000176

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

دستورالعمل مجوز تاسیس نمایندگی بانک خارجی در ایران

9021397/07/24فصل 6
ضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه اصلاح مجوز
فرآیند ابطال مجوز تاسیس نمایندگی بانک خارجی در ایران


شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

دستورالعمل مجوز تاسیس نمایندگی بانک خارجی در ایران

9021397/07/24ماده 73
شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز
صدور
مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز تاسیس نمایندگی بانک خارجی در ایران
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

قانون پولی و بانکی کشور

1201351/04/18بند (ب) ماده (11)

قانون پولی و بانکی کشور

1201351/04/18بند (و) ماده (30)

دستورالعمل مجوز تاسیس نمایندگی بانک خارجی در ایران

9021397/07/24همه موارد
فرآیند صدور مجوزدستورالعمل مجوز تاسیس نمایندگی بانک خارجی در ایران


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرککد مدرک
سایر مدارک به تشخیص بانک مرکزی11111
تصویر اساسنامه بانک خارجي ممهور به مهر تأييد مرجع نظارتي12320
صورتهاي مالي حسابرسي شده سه سال اخير12321
تصوير برابر با اصل مجوز فعاليت12322
نام تجاري دفتر نمايندگي مورد تقاضا12323
موافقت مکتوب مرجع نظارتي با افتتاح دفتر نمايندگي مورد تقاضا در ايران12324
تأییديه مکتوب مرجع نظارتي درخصوص تعهد همکاري12325
تاییدیه نهایی پلیس پیشگیری12689
مشخصات مدیران پیشنهادی12339
تعیین محل فعالیت12240
مشخصات بانک خارجی12244
مدارک احراز صلاحیت مدیران دفتر نمایندگی بانک خارجی در ایران100055

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

دستورالعمل مجوز تاسیس نمایندگی بانک خارجی در ایران

9021397/07/24مواد 61 الی 63
استعلام‌های بین دستگاهی
عنوان استعلامکد استعلامدستگاه استعلام‌دهندهمدت زمان پاسخآدرس وب سایت
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری10090سازمان ثبت اسناد و املاک کشور – اداره کل ثبت شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری0www.sherkat.ssaa.ir
عدم سوء پیشینه10078نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران – فرماندهی نیروی انتظامی0http://epolice.ir
تایید اطلاعات هویتی10001وزارت کشور – سازمان ثبت احوال کشور0http://www.sabteahval.ir
سابقه بیمه10027سازمان تامین اجتماعی – اداره کل تامین اجتماعی0satam.aro.gov.ir

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

دستورالعمل مجوز تاسیس نمایندگی بانک خارجی در ایران

9021397/07/24فصل ششم
مجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

دستورالعمل مجوز تاسیس نمایندگی بانک خارجی در ایران

9021397/07/24فصل یک و شش
مدت زمان صدور مجوز

روز


مجوز تاسیس نمایندگی بانک خارجی در ایران


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
مجوز تاسیس نمایندگی بانک خارجی در ایران9021397/07/24مواد (64) تا (66)
مدت اعتبار مجوز

ماهعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
مجوز تاسیس نمایندگی بانک خارجی در ایران9021397/07/24تبصره ذیل ماده (67)
هزینه صدور مجوز تاسیس نمایندگی بانک خارجی در ایران
نمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد
تمدید
فرآیند تمدید مجوز تاسیس نمایندگی بانک خارجی در ایران


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز


عنوان مدرککد مدرک
تقاضای موسسین با ذکر دلایل توجیهی1001182


ضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه تمدید مجوزاصلاح
فرآیند اصلاح مجوز تاسیس نمایندگی بانک خارجی در ایران


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز


عنوان مدرککد مدرک
سایر مدارک به تشخیص بانک مرکزی11111
آخرین مدارک و مستندات اصلاح شده1000176

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

دستورالعمل مجوز تاسیس نمایندگی بانک خارجی در ایران

9021397/07/24فصل 6
ضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه اصلاح مجوز
ابطال
فرآیند ابطال مجوز تاسیس نمایندگی بانک خارجی در ایران


شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

دستورالعمل مجوز تاسیس نمایندگی بانک خارجی در ایران

9021397/07/24ماده 73
شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز