به این نوشته چند امتیاز می دهید؟

مجوز تاسیس گروه خدمات بازار سرمایه :

آنچه در این مطلب می خوانید ...


در این مقاله قصد داریم تا درباره نحوه دریافت مجوز تاسیس گروه خدمات بازار سرمایه اطلاعات جامع و کاملی را به شما عزیزان ارائه دهیم. قوانین شرکت گروه خدمات بازار سرمایه و مدارک لازم برای دریافت مجوز از نمونه موضوعاتی است که در این مطلب گنجانده شده است.

به همین منظور دستورالعمل صدور مجور تاسیس گروه خدمات بازار سرمایه را که توسط سازمان بورس و اوراق بهادار تهیه شده را دراین مطلب قرار داده ایم.


دستورالعمل تاسیس گروه خدمات بازار سرمایه :


در اجراي بند (2) ماده‌ (7) قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران مصوب آذر ماه 1384، اين دستورالعمل به‌منظور تعيين چگونگي تاسیس و فعالیت «گروه خدمات بازار سرمايه» كه از مصاديق شركت های هلدينگ (مادر) موضوع بند (22) مادۀ (1) قانون مذكور محسوب مي‌شود.

در دستورالعمل شناسايي و ثبت نهادهاي مالي فعال در بازار اوراق بهادار نزد سازمان مصوب مورخ 1390/08/21 هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار تعريف شده است، به شرح ذيل به تصويب هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار رسيد.


تعاریف و اصطلاحات مربوط به مجوز تاسیس گروه خدمات بازار سرمایه :


الف) آيين‌نامه اجرايي قانون بازار اوراق بهادار: منظور آيين‌نامۀ اجرايي قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1386/04/03 هيئت وزيران است.

ب) شخص وابسته: شخص وابسته به هر شخص حقيقي و حقوقي به شرح زير است:

1. شخص وابسته به هر شخص حقيقي عبارت است از همسر و اقرباء نسبي درجۀ اول از طبقۀ اول آن شخص و هر شخص حقوقي كه تحت نفوذ قابل ملاحظه، كنترل يا كنترل مشترك شخص حقيقي مورد نظر باشد.

2. شخص وابسته به هر شخص حقوقي عبارت است از شخص وابسته به واحد تجاري كه در استانداردهاي حسابداري ملي ايران، تعريف شده‌است.

ج) قانون بازار اوراق بهادار: منظور قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران مصوب آذر 1384 مجلس شوراي اسلامي است.

د) قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد: منظور قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد، به‌منظور تسهيل اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي، مصوب آذر 1388 مجلس شوراي اسلامي است.


سایر تعاریف و اصطلاحات مرتبط با مجوز تاسیس شرکت گروه خدمات بازار سرمایه :


ه) كنترل: عبارت از توانايي راهبري سياست‌هاي مالي و عملياتي يك شخص حقوقي به منظور كسب منافع از فعاليت هاي آن است. معيارهاي توانايي كنترل براساس استانداردهاي حسابداري ملي تعيين مي شود.

و) گروه خدمات بازار سرمايه: از مصاديق شركت هلدينگ (مادر) است كه با سرمايه گذاري در سهام، سهم الشركه يا واحدهاي سرمايه گذاري ساير نهادهاي مالي به تنهايي يا به همراه اشخاص تحت كنترل خود، در واحد سرمايه پذير نفوذ قابل ملاحظه يافته يا كنترل آن واحد را بدست آورد.

ز) متقاضي: شخصي است كه با رعايت شرايط مندرج در اين دستورالعمل، درخواست دريافت مجوز تاسیس گروه خدمات بازار سرمایه را به سازمان ارائه داده است.

ح) نفوذ قابل ملاحظه: عبارت از توانايي مشاركت در تصميم گيري هاي مربوط به سياست هاي مالي و عملياتي واحد تجاري ولي نه در حد كنترل سياست هاي مزبور است.

نفوذ قابل ملاحظه معمولاً از طريق انتخاب حداقل يك عضو هيئت مديره (يا ساير اركان اداره كنندۀ مشابه) صورت مي گيرد اما ممكن است از روابط يا قراردادهاي ديگر ناشي شود كه به واحد سرمايه گذار اجازۀ مشاركت مؤثر در سرمايه گذاري را به تشخيص سازمان مي دهد.

مجوز تاسیس شرکت گروه خدمات بازار سرمایه

اشخاص مكلف به دريافت مجوز تاسیس گروه خدمات بازار سرمایه :


تاسیس هر نوع شخص حقوقي كه در نام خود از سه كلمۀ ” گروه”، “خدمات” و “بازار سرمايه” توأماً به طور متصل يا به طور منفصل استفاده نمايد يا تغيير نام يك شخص حقوقي تأسيس شده به نامي كه در آن از سه كلمه مذكور به طور متصل يا منفصل استفاده شود، منوط به دريافت مجوزهاي مربوطه از سازمان است.

و آن شخص بايد ضمن احراز شرايط مذكور در اين دستورالعمل، تقاضاي ثبت خود را به عنوان نهاد مالي «گروه خدمات بازار سرمايه» كه از مصاديق شركت‌هاي هلدينگ (مادر) موضوع بند (22) ماده (1) قانون بازار اوراق بهادار است، به سازمان ارائه دهد.

همچنين تصدي به فعاليت گروه خدمات بازار سرمايه ( كه در بند 5 مادۀ 1 اين دستورالعمل تعريف شده است) به موجب بند «ث» ماده 36 قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور و بند 1 مادۀ 49 قانون بازار اوراق بهادار ، مستلزم اخذ مجوز فعاليت از سازمان است.

سازمان، اشخاصي را كه بدون دريافت مجوز لازم، مبادرت به اين فعاليت نمايند، به موجب مادۀ 52 قانون بازار اوراق بهادار تحت پيگرد قانوني قرار مي دهد.


شرايط دریافت مجوز تاسیس گروه خدمات بازار سرمایه :


متقاضي دریافت مجوز تاسیس شرکت گروه خدمات بازار سرمایه بايد داراي شرايط زير باشد:

حداقل كنترل دو شخصيت حقوقي مستقل را در اختيار داشته باشد؛

اشخاص حقوقي مذكور در بند فوق، داراي مجوز فعاليت معتبر نهاد مالي به غير از صندوق سرمايه گذاری باشند؛

يكي از نهادهاي مالي موضوع بند (ب)، حداقل داراي سابقۀ 3 دورۀ مالي فعاليت مستمر در زمينۀ ارائۀ خدمات بازار سرمايه و داراي عملكرد قابل قبول بر اساس معيارهاي اعلام شده توسط معاونت نظارت بر نهادهاي مالي و تأييد رياست سازمان باشد؛


مؤسسين و سهامداران عمده (بالاي 5 درصد) شرايط به شرح زير را دارا باشند:


1. براساس اطلاعات و مدارك در اختيار سازمان، پيشينه كيفري يا محكوميت قطعي انضباطي موثر نداشته باشند؛

2. پرونده انضباطي با اهميت در حال رسيدگي يا منجر به صدور راًي در حوزۀ جرائم و تخلفات انضباطي نداشته باشند؛ یکی از مواردی است که برای دریافت مجوز تاسیس شركت گروه خدمات بازار سرمايه مورد نیاز است.

3. بنا به اعلام مراجع ذي صلاح، مؤسسين يا سهامداران محروميت هاي ابطال مجوز فعاليت مرتبط با نهاد مالي يا محروميت از انجام فعاليت مذكور براي بيش از يكسال طي 5 سال گذشته نداشته باشند؛

4. اكثريت مؤسسين يا سهامداران حقيقي داراي حداقل مدرك تحصيلي كارشناسي مورد تأييد وزارت علوم در رشته هاي مالي، حسابداري، مديريت، اقتصاد، بانكداري، علوم بيمه با حداقل 3 سال سابقه تجربي مرتبط يا داراي حداقل مدرك تحصيلي كارشناسي مورد تأييد وزارت علوم و گواهينامه تحليل گري بازار سرمايه با حداقل 3 سال سابقه تجربي مرتبط يا داراي حداقل مدرك تحصيلي كارشناسي مورد تاييد وزارت علوم با حداقل 5 سال سابقه تجربي مرتبط باشند؛

5. مؤسسين يا سهامداران در تجهيز منابع مالي مقررات مبارزه با پولشويي را رعايت نموده باشند؛

6. مؤسسين يا سهامداران بدهي هاي معوق به شبكه بانكي نداشته باشند؛ یکی از مواردی است که برای دریافت مجوز تاسیس شركت گروه خدمات بازار سرمايه مورد نیاز است.

7. مؤسسين يا سهامداران اصالت داشته باشند و اقرارنامه و تعهدنامه اصالت سهامداري توسط هر يك از مؤسسين يا سهامداران و همچنين اقرارنامه دال بر سلب حق واگذاري سهام و حقوق مالكانه آن اصالتاً و وكالتاً تا سه سال را به سازمان ارائه نمايند؛

8. مؤسسين نمي توانند بيش از 10 درصد از سرمايه شركت در حال تأسيس را با استفاده از استقراض يا روش هاي مشابه تحت هر عنوان تأمين نمايند و رعايت اين نسبت براي هر يك از مؤسسين الزامي است؛

9. بين ميزان مشاركت مؤسسين در سرمايه شرکت گروه خدمات بازار سرمایه و آورده و دارايي مؤسسين تناسب وجود داشته باشد


10. در مورد مؤسسين يا سهامداران حقوقي درخواست کننده مجوز تاسیس گروه خدمات بازار سرمایه، علاوه بر موارد فوق، شرايط زير نيز لحاظ مي گردد:


10/1 امكان مشاركت شخص در نهاد مالي مطابق اساسنامه وجود داشته باشد؛

10/2 حداقل سه دوره مالي از آغاز فعاليت شخص، مشروط به اينكه عمر شركت از دو سال كمتر نباشد، سپري شده باشد؛

10/3 در صورتي كه شخص به عنوان نهاد مالي مشمول ثبت نزد سازمان باشد، نزد سازمان به ثبت رسيده باشد؛

10/4 مطابق آخرين صورت هاي مالي حسابرسي شده طي دو دورۀ مالي اخير، زيان انباشته نداشته باشد؛ یکی از مواردی است که برای دریافت مجوز تاسیس شركت گروه خدمات بازار سرمايه مورد نیاز است.

10/5 اظهارنظر حسابرس در خصوص صورت هاي مالي سال مالي اخير شركت مردود يا عدم اظهارنظر نباشد و در صورتي كه حاوي بند شرط باشد، آثار سود يا زيان آن منجر به زيان انباشته گردد، در بررسي بند 10.4 لحاظ مي گردد؛


تبصره:


در صورتي كه متقاضي، نهاد مالي داراي حداقل يك مجوز فعاليت ديگر شامل مجوز شرکت سبد گردانی ، مجوز تاسیس شرکت مشاور سرمايه گذاری يا مجوز تاسیس شرکت پردازش اطلاعات مالی باشد و عملكرد قابل قبولي در زمينه هاي مزبور، بر اساس معيارهاي تعيين شده به پيشنهاد معاونت نظارت بر نهادهاي مالي و تأييد رياست سازمان، داشته باشد، ملزم به رعايت بند (الف) اين ماده نيست.

در اين صورت و با احراز ساير شرايط لازم، امكان اعطاي موافقت اصولی تاسیس گروه خدمات بازار سرمایه و موافقت اصولي تأسيس يك نهاد مالي سرمايه پذير وجود خواهد داشت.

لكن متقاضي يكسال فرصت خواهد داشت تا شركت هاي مزبور را به بهره برداري برساند و در غير اينصورت مجوز تاسیس گروه خدمات بازار سرمایه صادره تمديد نخواهد شد و صدور مجدد مجوزهاي مربوطه، منوط به طی مجدد فرآيند مذكور خواهد بود.


سرمایه لازم برای تاسیس شرکت گروه خدمات بازار سرمایه :


متقاضي بايد سهام كنترلي خود در نهادهاي مالي موضوع بند (ب) ماده 3 اين دستورالعمل را به شركت گروه خدمات بازار سرمايه منتقل نمايد.

حداقل سرمايه لازم براي تاسیس شركت گروه خدمات بازار سرمایه ، 200 ميليارد ريال است كه حداقل 35 درصد از اين ميزان، بايد در زمان تأسيس تأمين و تأديه شود.

سرمايه تعهد شده شرکت گروه خدمات بازار سرمایه بايد حداكثر ظرف مدت يك سال از تاريخ اخذ مجوز فعاليت تاديه شود.

امكان تامین سرمایه لازم براي شركت به صورت آورده غيرنقد نيز وجود دارد.

در صورتي‌ كه قسمتي از سرمايه شركت به صورت غيرنقد تأمين شود، سرمايۀ غير نقد بايد با رعايت تركيب دارايي هاي مذكور در ماده 11 اين دستورالعمل باشد.

براساس گزارش هيئت سه نفره اي از كارشناسان رسمي دادگستري با معرفي كانون كارشناسان رسمي دادگستري و درمورد هر طبقه از دارايي ها ارزيابي و تقويم گردد.

دارايي هاي نامشهود، قابل احتساب در سرمايه شرکت گروه خدمات بازار سرمایه نخواهد بود.

تبصره :

تا زمان تأديۀ حداقل مبلغ سرمايه مطابق اين دستورالعمل، مجوز تاسیس يا تملك نهاد مالي جديد براي شركت گروه خدمات بازار سرمايه صادر نخواهد شد، همچنين مجوز فعاليت نهادهاي مالي سرمايه پذير شركت گروه خدمات بازار سرمايه نيز تمديد نخواهد شد.


قوانین ثبتی درخصوص مجوز تاسیس گروه خدمات بازار سرمایه :


شركت گروه خدمات بازار سرمايه در قالب شرکت سهامی خاص تأسيس مي‌شود. تبديل شركت از سهامی خاص به سهامی عام پس از گذشت حداقل دو دورۀ مالي از شروع فعاليت شركت و با رعايت مقررات مربوطه، امكان‌پذير خواهد بود.

درصورتي كه يك نهاد مالي به‌عنوان شركت سرمايه پذير «گروه خدمات بازار سرمايه»، براي يک موضوع فعاليت خاص وجود داشته باشد يا تأسيس شود، ساير شركت‌هاي سرمايه پذير آن نمي‌توانند هم‌زمان همان مجوز فعاليت را دارا باشند.

شركت‌هاي سرمايه پذير شركت «گروه خدمات بازار سرمايه» نمي‌توانند بصورت مستقيم يا غيرمستقيم سهامدار آن باشند.

شركت‌هاي «گروه خدمات بازار سرمايه» و سهامداران آن نمي‌توانند بصورت مستقيم يا غيرمستقيم در يك شركت گروه خدمات بازار سرمایه ديگر سرمايه گذاري نمايند.

در صورتي كه شرکت گروه خدمات بازار سرمایه بصورت مستقيم و غير مستقيم حداكثر تا ميزان 10 درصد از سهام يك شركت كارگزاری را مالك باشد، محدوديت هاي مذكور در مواد 8 و 9 درنظر گرفته نخواهد شد.

در هر زمان حداقل 80 درصد از دارايي‌هاي شركت گروه خدمات بازار سرمایه بايد به سرمايه گذاري در نهادهاي مالي اختصاص يابد.

تبصره:

مابقي دارايي هاي شرکت گروه خدمات بازار سرمایه بايد در راستاي موضوع فعاليت شركت مرتبط با نهادهای مالی بكار گرفته شود.

نام پيشنهادي شركت بايد متضمن عنوان «گروه خدمات بازار سرمايه» و مناسب بوده و با نام هاي ثبت شدۀ ديگر مشابه نباشد و به گونه اي گمراه كننده انتخاب نشده باشد.


شرایط لازم برای اعضای هیات مدیره شرکت گروه خدمات بازار سرمایه :


اعضاي هیات مدیره و مديرعامل شركت درخواست کننده مجوز تاسیس گروه خدمات بازار سرمایه و شركت هاي سرمايه پذير ملزم به رعايت شرايط زير هستند:

الف) اعضاي حقيقي يا نمايندگان حقيقي اعضاي حقوقي هیات مدیره شركت گروه خدمات بازار سرمايه مي توانند حداكثر در دو شركت سرمايه پذير در گروه به عنوان عضو هيئت مديره انتخاب شوند.

ب) در هر شركت سرمايه پذير تنها يك عضو هيئت مديره مي تواند از اعضاي هیات مدیره شركت «گروه خدمات بازار سرمايه» انتخاب شود.

ج) اعضاي حقيقي و نمايندگان حقيقي اعضاي حقوقي هيئت مديره شركت هاي سرمايه پذير به استثناي بند (الف) صرفاً مي توانند در يك شركت سرمايه پذير ديگر در همان گروه به عنوان عضو هيئت مديره انتخاب شوند.

د) مديرعامل هر شركت سرمايه پذير نمي‌تواند در هيچ يك از ديگر شركت‌هاي «گروه خدمات بازار سرمايه» و سرمايه پذير، عضو هيئت مديره باشد.

تبصره درخصوص مجوز تاسیس گروه خدمات بازار سرمایه :

در صورت عدم رعايت هر يك از بندهاي مذكور، شركت «گروه خدمات بازار سرمايه» نمي تواند نهاد مالي جديدي را تاسيس يا تملك كند.

همچنين مجوز فعاليت نهادهاي مالي سرمايه پذير شركت «گروه خدمات بازار سرمايه» نيز تمديد نخواهد شد.


مراحل دریافت مجوز تاسیس شرکت گروه خدمات بازار سرمایه :


براي دريافت مجوز تاسیس شركت گروه خدمات بازار سرمايه، متقاضي بايد حسب مورد فرم ها و مدارک مورد نياز، طبق نظر سازمان كه توسط معاونت نظارت بر نهادهاي مالي اعلام مي شود، را جهت بررسي ارائه نمايد.

ظرف مدت 30 روز كاري پس از تكميل مدارك و اطلاعات موضوع اين ماده، تقاضاي مجوز تأسيس شركت گروه خدمات بازار سرمايه ، توسط سازمان رسيدگي شده و در صورت احراز شرايط، حسب مورد به تشخيص سازمان، مجوز تأسيس شركت گروه خدمات بازار سرمايه صادر ميشود.

نام پيشنهادي شركت جهت تأسيس بايد در برگيرندۀ عنوان «گروه خدمات بازار سرمايه» باشد و با نام‌هاي ثبت شدۀ ديگر مشابه نبوده و گمراه كننده انتخاب نشده باشد.

پس از ابلاغ مجوز تاسیس شركت گروه خدمات بازار سرمايه متقاضي شش ماه مهلت خواهد داشت تا با احراز شرايط اعلامي و تكميل مدارك طبق موافقت اصولي، شركت «گروه خدمات بازار سرمايه» را به صورت يك شركت سهامی خاص تأسيس و موارد لازم را در مرجع ثبت شركت ها ثبت و مدارك مربوطه را به سازمان تسليم نمايد؛ در غير اين‌صورت، مجوز تأسيس صادره خود به خود لغو می شود.

مدارك مذكور در اين ماده توسط معاونت نظارت بر نهادهاي مالي به متقاضي اعلام مي شود.

حداكثر 20 روز كاري پس از تاريخ انتشار آگهي تأسيس در روزنامۀ رسمي، متقاضي بايد مدارك زير را به سازمان ارائه نمايد تا درصورتي‌كه شرايط مندرج در مجوز تاسیس گروه خدمات بازار سرمایه ، رعايت شده باشد، به عنوان شركت «گروه خدمات بازار سرمايه»نزد سازمان به ثبت رسد و براي دريافت مجوز فعاليت اقدام نمايد.


مدارک لازم برای دریافت مجوز تاسیس شرکت گروه خدمات بازار سرمایه :


الف)اساسنامۀ ثبت شدۀ شركت نزد مرجع ثبت شركت ها؛

ب) تصوير آگهي مشخصات مديران و صاحبان امضاي مجاز شركت و حدود اختيارات آنها در روزنامه رسمي كشور؛

ج) نام ثبت شده، تاريخ ثبت، محل ثبت و شمارۀ ثبت نزد مرجع ثبت شركت‌ها؛

د) مبلغ سرمايۀ ثبت شده، فهرست شركا و ميزان سرمايۀ پرداخت شده و تعهد شدۀ هريك؛

در صورت احراز شرايط و ظرف حداكثر 30 روز پس از تكميل مدارك و اطلاعات مربوطه مجوز فعاليت شركت «گروه خدمات بازار سرمايه» صادر مي گردد.