5/5 - (1 امتیاز)

در این مقاله قصد داریم تا درخصوص مجوز تبدیل باجه به شعبه موسسات اعتباری اطلاعات جامع و کاملی را خدمت شما عزیزان ارائه دهیم.

اطلاعاتی مانند مدارک و شرایط لازم برای دریافت این مجوز از نمونه موضوعاتی است که در این مطلب گنجانده شده است.

 

مرجع صدور مجوز تبدیل باجه به شعبه موسسات اعتباریمشخصات مجوز


مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز تبدیل باجه به شعبه موسسات اعتباری
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آیین نامه نحوه تاسیس و اداره موسسات اعتباری غیر دولتی (تصویب نامه شماره 130671/ت48436هـ مورخ 1393/11/04)

10312 1393/10/28 ماده 2 و 3 ماده ۲ – تاسیس و فعالیت موسسه اعتباری صرفاً با رعایت این آیین‌نامه و در چارچوب قانون پولی و بانکی کشور قانون عملیات بانکی بدون ربا و سایر قوانین و مقررات مربوط از جمله مصوبات شورای پول و اعتبار امکان پذیر است .

ماده ۳ – مرجع صدور اجازه نامه های اولیه تاسیس و فعالیت موسسه اعتباری بانک مرکزی است.

آیین نامه نحوه تاسیس و اداره موسسات اعتباری غیر دولتی (تصویب نامه شماره 130671/ت48436هـ مورخ 1393/11/04)

10312 1393/10/28 81 ماده ۸۱ – ایجاد یا تعطیلی شعبه یا باجه یا نمایندگی موسسه اعتباری در داخل یا خارج از کشور در چارچوب ضوابط شورای پول و اعتبار امکان پذیر است.

قانون پولی و بانکی کشور

10315 1351/04/18 بند (و) ماده 30 ایجاد یا تعطیل شعبه یا باجه یا نمایندگی بانکها در داخل یا خارج کشور طبق آیین نامه ای خواهد بود که به تصویب شورای پول و اعتبار میرسد.

قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی

10471 1395/12/25 ماده 14 دانلود

احکام دائمی برنامه های توسعه کشور

10722 1395/11/10 ماده 21 دانلود

قانون اجازه تاسیس بانک های غیردولتی

10892 1379/01/28 ماده واحده دانلود

آیین نامه ایجاد یا تعطیل شعبه یا باجه یا دفتر نمایندگی موسسات اعتباری در داخل کشور

12213 1394/06/31 ماده 8 دانلود

 

دستورالعمل اجرایی موضوع ماده (18) آیین نامه ایجاد یا تعطیل شعبه یا باجه یا دفتر نمایندگی موسسات اعتباری در داخل کشور

12214 1394/08/03 ماده 2 و 7 دانلود
فرآیند صدور مجوز تبدیل باجه به شعبه موسسات اعتباری
فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز تبدیل باجه به شعبه موسسات اعتباری


عنوان مدرک کد مدرک
تصویر مصوبه هیات مدیره / هیات عامل 13154

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آیین نامه ایجاد یا تعطیل شعبه یا باجه یا دفتر نمایندگی موسسات اعتباری در داخل کشور

12213 1394/06/31 ماده 8 دانلود

دستورالعمل اجرایی موضوع ماده (18) آیین نامه ایجاد یا تعطیل شعبه یا باجه یا دفتر نمایندگی موسسات اعتباری در داخل کشور

12214 1394/08/03 ماده 5 و 7و 8 و 13 دانلود

دستورالعمل اجرایی موضوع ماده (18) آیین نامه ایجاد یا تعطیل شعبه یا باجه یا دفتر نمایندگی موسسات اعتباری در داخل کشور

12214 1394/08/03 ماده 9 دانلود
استعلام‌های بین دستگاهی

استعلامی ثبت نشده است

استعلامی ثبت نشده است
مجوزهای پیش‌نیاز


مبانی قانونی ثبت نگردیده است
ضوابط خاص صدور مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آیین نامه ایجاد یا تعطیل شعبه یا باجه یا دفتر نمایندگی موسسات اعتباری در داخل کشور

12213 1394/06/31 بند 8 ماده 1 دانلود

آیین نامه ایجاد یا تعطیل شعبه یا باجه یا دفتر نمایندگی موسسات اعتباری در داخل کشور

12213 1394/06/31 ماده 4 دانلود

آیین نامه ایجاد یا تعطیل شعبه یا باجه یا دفتر نمایندگی موسسات اعتباری در داخل کشور

12213 1394/06/31 ماده 7 دانلود

آیین نامه ایجاد یا تعطیل شعبه یا باجه یا دفتر نمایندگی موسسات اعتباری در داخل کشور

12213 1394/06/31 ماده 16 دانلود

آیین نامه ایجاد یا تعطیل شعبه یا باجه یا دفتر نمایندگی موسسات اعتباری در داخل کشور

12213 1394/06/31 ماده 17 دانلود

دستورالعمل اجرایی موضوع ماده (18) آیین نامه ایجاد یا تعطیل شعبه یا باجه یا دفتر نمایندگی موسسات اعتباری در داخل کشور

12214 1394/08/03 ماده 13 دانلود
مدت زمان صدور مجوز

روزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آیین نامه ایجاد یا تعطیل شعبه یا باجه یا دفتر نمایندگی موسسات اعتباری در داخل کشور

12213 1394/06/31 ماده 8 دانلود
مدت اعتبار مجوز
هزینه صدور مجوز
نمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد
فرآیند تمدید مجوز تبدیل باجه به شعبه موسسات اعتباری


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز تبدیل باجه به شعبه موسسات اعتباریفایلی وجود نداردضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید مجوز

روز
مدت اعتبار مجوزهزینه تمدید مجوز
فرآیند اصلاح مجوز تبدیل باجه به شعبه موسسات اعتباری


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوزفایلی وجود نداردضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز

روز
مدت اعتبار مجوزهزینه اصلاح مجوز
فرآیند ابطال مجوز تبدیل باجه به شعبه موسسات اعتباری


فایلی وجود ندارد


شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آیین نامه ایجاد یا تعطیل شعبه یا باجه یا دفتر نمایندگی موسسات اعتباری در داخل کشور

12213 1394/06/31 ماده 14 دانلود
شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
اصل مجوز فعالیت قبلی واحد بانکی 13169

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آیین نامه ایجاد یا تعطیل شعبه یا باجه یا دفتر نمایندگی موسسات اعتباری در داخل کشور

12213 1394/06/31 ماده 14 دانلود

آیین نامه ایجاد یا تعطیل شعبه یا باجه یا دفتر نمایندگی موسسات اعتباری در داخل کشور

12213 1394/06/31 ماده 17 دانلود