5/5 - (2 امتیاز)

مجوز تجهیزات رادیویی


در این مقاله قصد داریم تا هر آنچه در زمینه دریافت مجوز نیاز دارید به شما ارائه دهیم. اطلاعاتی چون قوانین و مقررات مربوط به دریافت مجوز و مدارک و شرایط لازم برای دریافت آن در این مقاله قرار داده شده است.

 

مرجع صدور مجوز تجهیزات رادیوییمشخصات مجوز


 

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز تجهیزات رادیویی
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

صدور پروانه های ارایه خدمات ورود، خرید و فروش/ تولید و فروش تجهیزات رادیویی

2411397/09/14ماده 3
فرآیند صدور مجوز تجهیزات رادیویی
شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز تجهیزات رادیویی


عنوان مدرککد مدرک
تصویر آگهی آخرین تغییرات شرکت10011
درخواست متقاضی10030
لیست بیمه کارکنان100333
فرم تكميل شده مشخصات فردی مديرعامل و اعضاي هيئت مديره در دو نسخه100495
پروانه اشتغال معتبر100956
تصاویر کارت ملی مدیر عامل و اعضا هیئت مدیره1001118
ارائه گزارش آمار فعالیت شرکت (پس از صدور پروانه- هر سه ماه یک بار)1001125
تصاویر تمام صفحات شناسنامه (برابر اصل) مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره1001127
تصاویر برابر اصل شده تمام صفحات اساسنامه1001129
گواهی عدم سوء پیشینه مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره1001130
معرفی کارشناس فنی توسط مدیر عامل1001131
تصویر مدرک تحصیلی (برابر اصل شده) کارشناس فنی معرفی شده1001133
دو قطعه عکس پرسنلی 4*3 مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره1001134
فرم تکمیل شده اعلام نشانی مراکز خدمات پس از فروش و شعب منضم به کروکی محل آنها1001136
فرم تکمیل شده تعهدنامه (موارد فنی) در سربرگ رسمی و با امضاء بالاترین مقام صاحب امضاء و مهر شرکت1001138
تعهدنامه شرکت مبنی بر ارائه خدمات پس ازفروش محصولات (حداقل یک سال)1001139

– – – – – 

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

دستورالعمل اجرایی صدور پروانه های ارایه خدمات ورود، خرید، فروش/ تولید و فروش تجهیزات رادیویی، مصوبه شماره 31 مورخ 86/08/06 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات

2251386/08/061-6
استعلام‌های بین دستگاهی

عنوان استعلامکد استعلامدستگاه استعلام‌دهندهمدت زمان پاسخآدرس وب سایت
تاییدیه مراجع ذی صلاح10136وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات – سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی60www.ict.gov.ir

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

دستورالعمل اجرایی صدور پروانه های ارایه خدمات ورود، خرید، فروش/ تولید و فروش تجهیزات رادیویی، مصوبه شماره 31 مورخ 86/08/06 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات

2251386/08/063-2

دستورالعمل اجرایی صدور پروانه های ارایه خدمات ورود، خرید، فروش/ تولید و فروش تجهیزات رادیویی، مصوبه شماره 31 مورخ 86/08/06 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات

2251386/08/06تبصره 2
مجوزهای پیش‌نیاز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

دستورالعمل اجرایی صدور پروانه های ارایه خدمات ورود، خرید، فروش/ تولید و فروش تجهیزات رادیویی، مصوبه شماره 31 مورخ 86/08/06 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات

2251386/08/066
ضوابط خاص صدور مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

دستورالعمل اجرایی صدور پروانه های ارایه خدمات ورود، خرید، فروش/ تولید و فروش تجهیزات رادیویی، مصوبه شماره 31 مورخ 86/08/06 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات

2251386/08/066
مدت زمان صدور مجوز تجهیزات رادیویی

 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

مصوبه هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوز های کسب و کار

9561396/04/289
مدت اعتبار مجوز

 ماهعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

دستورالعمل اجرایی صدور پروانه های ارایه خدمات ورود، خرید، فروش/ تولید و فروش تجهیزات رادیویی، مصوبه شماره 31 مورخ 86/08/06 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات

2251386/08/061-7
هزینه صدور مجوز
نمونه مجوز صادر شده

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

صدور پروانه های ارایه خدمات ورود، خرید و فروش/ تولید و فروش تجهیزات رادیویی

2411397/09/14ماده 3
فرآیند صدور مجوز
شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرککد مدرک
تصویر آگهی آخرین تغییرات شرکت10011
درخواست متقاضی10030
لیست بیمه کارکنان100333
فرم تكميل شده مشخصات فردی مديرعامل و اعضاي هيئت مديره در دو نسخه100495
پروانه اشتغال معتبر100956
تصاویر کارت ملی مدیر عامل و اعضا هیئت مدیره1001118
ارائه گزارش آمار فعالیت شرکت (پس از صدور پروانه- هر سه ماه یک بار)1001125
تصاویر تمام صفحات شناسنامه (برابر اصل) مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره1001127
تصاویر برابر اصل شده تمام صفحات اساسنامه1001129
گواهی عدم سوء پیشینه مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره1001130
معرفی کارشناس فنی توسط مدیر عامل1001131
تصویر مدرک تحصیلی (برابر اصل شده) کارشناس فنی معرفی شده1001133
دو قطعه عکس پرسنلی 4*3 مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره1001134
فرم تکمیل شده اعلام نشانی مراکز خدمات پس از فروش و شعب منضم به کروکی محل آنها1001136
فرم تکمیل شده تعهدنامه (موارد فنی) در سربرگ رسمی و با امضاء بالاترین مقام صاحب امضاء و مهر شرکت1001138
تعهدنامه شرکت مبنی بر ارائه خدمات پس ازفروش محصولات (حداقل یک سال)1001139

– – – – – 

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

دستورالعمل اجرایی صدور پروانه های ارایه خدمات ورود، خرید، فروش/ تولید و فروش تجهیزات رادیویی، مصوبه شماره 31 مورخ 86/08/06 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات

2251386/08/061-6
استعلام‌های بین دستگاهی

عنوان استعلامکد استعلامدستگاه استعلام‌دهندهمدت زمان پاسخآدرس وب سایت
تاییدیه مراجع ذی صلاح10136وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات – سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی60www.ict.gov.ir

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

دستورالعمل اجرایی صدور پروانه های ارایه خدمات ورود، خرید، فروش/ تولید و فروش تجهیزات رادیویی، مصوبه شماره 31 مورخ 86/08/06 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات

2251386/08/063-2

دستورالعمل اجرایی صدور پروانه های ارایه خدمات ورود، خرید، فروش/ تولید و فروش تجهیزات رادیویی، مصوبه شماره 31 مورخ 86/08/06 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات

2251386/08/06تبصره 2
مجوزهای پیش‌نیاز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

دستورالعمل اجرایی صدور پروانه های ارایه خدمات ورود، خرید، فروش/ تولید و فروش تجهیزات رادیویی، مصوبه شماره 31 مورخ 86/08/06 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات

2251386/08/066
ضوابط خاص صدور مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

دستورالعمل اجرایی صدور پروانه های ارایه خدمات ورود، خرید، فروش/ تولید و فروش تجهیزات رادیویی، مصوبه شماره 31 مورخ 86/08/06 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات

2251386/08/066
مدت زمان صدور مجوز

 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

مصوبه هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوز های کسب و کار

9561396/04/289
مدت اعتبار مجوز

 ماهعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

دستورالعمل اجرایی صدور پروانه های ارایه خدمات ورود، خرید، فروش/ تولید و فروش تجهیزات رادیویی، مصوبه شماره 31 مورخ 86/08/06 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات

2251386/08/061-7
هزینه صدور مجوز
نمونه مجوز صادر شده

فرآیند تمدید مجوز تجهیزات رادیویی


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز تجهیزات رادیویی


عنوان مدرککد مدرک
تصویر کروکی10025
درخواست متقاضی10030
گزارش عملکرد100212
تصاویر کارت ملی مدیر عامل و اعضا هیئت مدیره1001118
تصاویر تمام صفحات شناسنامه (برابر اصل) مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره1001127
گواهی عدم سوء پیشینه مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره1001130
معرفی کارشناس فنی توسط مدیر عامل1001131
تصویر مدرک تحصیلی (برابر اصل شده) کارشناس فنی معرفی شده1001133
دو قطعه عکس پرسنلی 4*3 مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره1001134
فرم تکمیل شده اعلام نشانی مراکز خدمات پس از فروش و شعب منضم به کروکی محل آنها1001136

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

دستورالعمل اجرایی صدور پروانه های ارایه خدمات ورود، خرید، فروش/ تولید و فروش تجهیزات رادیویی، مصوبه شماره 31 مورخ 86/08/06 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات

2251386/08/061-6

دستورالعمل اجرایی صدور پروانه های ارایه خدمات ورود، خرید، فروش/ تولید و فروش تجهیزات رادیویی، مصوبه شماره 31 مورخ 86/08/06 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات

2251386/08/061-7
ضوابط خاص تمدید مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

دستورالعمل اجرایی صدور پروانه های ارایه خدمات ورود، خرید، فروش/ تولید و فروش تجهیزات رادیویی، مصوبه شماره 31 مورخ 86/08/06 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات

2251386/08/067
مدت زمان تمدید مجوز

 روز
مدت اعتبار مجوز

 ماههزینه تمدید مجوز تجهیزات رادیویی
فرآیند اصلاح مجوز تجهیزات رادیویی


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

دستورالعمل اجرایی صدور پروانه های ارایه خدمات ورود، خرید، فروش/ تولید و فروش تجهیزات رادیویی، مصوبه شماره 31 مورخ 86/08/06 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات

2251386/08/0632-3

دستورالعمل اجرایی صدور پروانه های ارایه خدمات ورود، خرید، فروش/ تولید و فروش تجهیزات رادیویی، مصوبه شماره 31 مورخ 86/08/06 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات

2251386/08/0612-1-6

دستورالعمل اجرایی صدور پروانه های ارایه خدمات ورود، خرید، فروش/ تولید و فروش تجهیزات رادیویی، مصوبه شماره 31 مورخ 86/08/06 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات

2251386/08/063-1-6
ضوابط خاص اصلاح مجوز تجهیزات رادیوییمدت زمان اصلاح مجوز

 روز
مدت اعتبار مجوز

 ماههزینه اصلاح مجوز
فرآیند ابطال مجوز تجهیزات رادیویی


شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

صدور پروانه های ارایه خدمات ورود، خرید و فروش/ تولید و فروش تجهیزات رادیویی

2411397/09/141-8
شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز تجهیزات رادیویی


عنوان مدرککد مدرک
درخواست متقاضی10030

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

دستورالعمل اجرایی صدور پروانه های ارایه خدمات ورود، خرید، فروش/ تولید و فروش تجهیزات رادیویی، مصوبه شماره 31 مورخ 86/08/06 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات

2251386/08/061-8