در این مقاله قصد داریم تا درباره نحوه صدور مجوز ترخیص منابع پرتوی ( مجوز ترخیص دستگاه پرتوساز ) اطلاعات جامع و کاملی را به شما عزیزان ارائه دهیم.

اطلاعاتی مانند مدارک و شرایط لازم برای صدور ، تمدید و ابطال این مجوز از نمونه موضوعاتی است که در این مطلب گنجانده شده است.

 

مرجع صدور مجوز ترخیص منابع پرتوی ( مجوز ترخیص دستگاه پرتوساز )مشخصات مجوز


مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز ترخیص منابع پرتوی ( مجوز ترخیص دستگاه پرتوساز )
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

قانون حفاظت در برابر اشعه

573 1368/01/20 3
فرآیند صدور مجوز
شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز ترخیص منابع پرتوی ( مجوز ترخیص دستگاه پرتوساز ) 

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

ضوابط دریافت مجوزهای موردی(ورود، ترخیص و واگذاری منابع پرتو)

183 1393/11/12 بند 6 و 7
استعلام‌های بین دستگاهیمجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

ضوابط دریافت مجوزهای موردی(ورود، ترخیص و واگذاری منابع پرتو)

183 1393/11/12 بند 6 و 7
مدت زمان صدور مجوز

روزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

روش اجرایی بررسی و ارزیابی درخواست صدور مجوز

1473 1384/07/23 جدول استاندارد صفحه7
مدت اعتبار مجوز

ماه
هزینه صدور مجوز ترخیص منابع پرتوی ( مجوز ترخیص دستگاه پرتوساز )


عنوان هزینه مبلغ
تعرفه ارائه خدمات فنی و آزمایشگاهی 2000000 ریال

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

قانون بودجه سال 1397 کل کشور – ماده واحده و جداول کلان منابع و مصارف بودجه

791 1396/12/20 جدول شماره 16 ردیف43
نمونه مجوز صادر شده

فرآیند تمدید مجوز ترخیص منابع پرتوی ( مجوز ترخیص دستگاه پرتوساز )


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز
ضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه تمدید مجوز ترخیص منابع پرتوی ( مجوز ترخیص دستگاه پرتوساز )
فرآیند اصلاح مجوز ترخیص منابع پرتوی‌ ( مجوز ترخیص دستگاه پرتوساز )


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز
ضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز ترخیص منابع پرتوی‌ ( مجوز ترخیص دستگاه پرتوساز )

روز
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه اصلاح مجوز ترخیص منابع پرتوی‌ ( مجوز ترخیص دستگاه پرتوساز )
فرآیند ابطال مجوز ترخیص منابع پرتوی ( مجوز ترخیص دستگاه پرتوساز )


شرایط قابلیت ابطال مجوزشرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز ترخیص منابع پرتوی ( مجوز ترخیص دستگاه پرتوساز )صدور
مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز ترخیص منابع پرتوی ( مجوز ترخیص دستگاه پرتوساز )
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

قانون حفاظت در برابر اشعه

573 1368/01/20 3
فرآیند صدور مجوز
شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز ترخیص منابع پرتوی ( مجوز ترخیص دستگاه پرتوساز ) 

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

ضوابط دریافت مجوزهای موردی(ورود، ترخیص و واگذاری منابع پرتو)

183 1393/11/12 بند 6 و 7
استعلام‌های بین دستگاهیمجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

ضوابط دریافت مجوزهای موردی(ورود، ترخیص و واگذاری منابع پرتو)

183 1393/11/12 بند 6 و 7
مدت زمان صدور مجوز

روزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

روش اجرایی بررسی و ارزیابی درخواست صدور مجوز

1473 1384/07/23 جدول استاندارد صفحه7
مدت اعتبار مجوز

ماه
هزینه صدور مجوز ترخیص منابع پرتوی ( مجوز ترخیص دستگاه پرتوساز )


عنوان هزینه مبلغ
تعرفه ارائه خدمات فنی و آزمایشگاهی 2000000 ریال

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

قانون بودجه سال 1397 کل کشور – ماده واحده و جداول کلان منابع و مصارف بودجه

791 1396/12/20 جدول شماره 16 ردیف43
نمونه مجوز صادر شده

تمدید
فرآیند تمدید مجوز ترخیص منابع پرتوی ( مجوز ترخیص دستگاه پرتوساز )


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز
ضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه تمدید مجوز ترخیص منابع پرتوی ( مجوز ترخیص دستگاه پرتوساز )
اصلاح
فرآیند اصلاح مجوز ترخیص منابع پرتوی‌ ( مجوز ترخیص دستگاه پرتوساز )


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز
ضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز ترخیص منابع پرتوی‌ ( مجوز ترخیص دستگاه پرتوساز )

روز
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه اصلاح مجوز ترخیص منابع پرتوی‌ ( مجوز ترخیص دستگاه پرتوساز )
ابطال
فرآیند ابطال مجوز ترخیص منابع پرتوی ( مجوز ترخیص دستگاه پرتوساز )


شرایط قابلیت ابطال مجوزشرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز ترخیص منابع پرتوی ( مجوز ترخیص دستگاه پرتوساز )