4/5 - (5 امتیاز)

مجوز توزیع کالای دخانی ( مجوز توزیع دخانیات )


در این مقاله قصد داریم تا نحوه دریافت مجوز توزیع کالای دخانی یا به عبارت دیگر ، مجوز توزیع دخانیات در سطح استان و هم در سراسر کشور را خدمت شما عزیزان ارائه دهیم.

ابتدا نحوه توزیع کالای دخانی به صورت استانی را مورد بررسی قرار داده ، سپس به نحوه توزیع دخانیات به صورت سراسری در کشور خواهیم پرداخت.


توزیع استانی کالای دخانی


۱ـ مرحله اول دریافت مجوز توزیع کالای دخانی ؛ ارائه درخواست مجوز توزیع استانی به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ذیربط.

۲ـ مرحله دوم دریافت مجوز توزیع کالای دخانی ؛ تکمیل پرونده در استان شامل

۲-۱- ارائه پروانه کسب عمده فروشی در سه رسته خواربارفروش، سوپرمارکت، سقط فروش و عطاری (افرادی که فاقد پروانه کسب در سه رسته فوق میباشند میبایست اقدام به اخذ پروانه یاد شده نمایند.)

۲-۲ـ دریافت استعلامهای موردنیاز (تعزیرات حکومتی، سوء پیشینه کیفری و بازدید محل کسب ) با معرفی نامه سازمان.

۲-۳- ارائه اسناد اجاره یا مالکیت محل کسب.

۲-۴- سایر مدارک لازم :

1ـ کارت پایان خدمت یا معافیت دائم.

2ـ کپی مصدق شناسنامه و کارت ملی.

3ـ تصویر اساسنامه .

4ـ آخرین تغییرات در روزنامه رسمی

5ـ سه قطعه عکس 4×3

6ـ گواهی امضاء محضری


۳ـ مرحله سوم دریافت مجوز توزیع کالای دخانی


سازمان استان پس ازتکمیل پرونده، متقاضی و پرونده را به مرکز برنامهریزی و نظارت بر دخانیات کشور معرفی مینماید.


۴- مرحله چهارم دریافت مجوز توزیع کالای دخانی


ارائه سفته توسط متقاضی به مبلغ ۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور.


۵ـ مرحله پنجم دریافت مجوز توزیع کالای دخانی


ارائه فیش واریزی به مبلغ ۵۰۰/۰۰۰ ریال به حساب شماره ۲۱۷۵۷۶۶۹۰۰۷۰۰۰ بانک ملی ایران (خزانه ) به مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور.


۶ـ مرحله ششم دریافت مجوز توزیع کالای دخانی


بررسی و صدور مجوز توزیع استانی محصولات دخانی و تحویل به متقاضی.


از زمان تحویل و تکمیل مدارک فوق الذکر به مرکز ظرف مدت حداکثر 44ساعت مجوز صادر خواهد شد.


نحوه دریافت مجوز توزیع کالای دخانی به صورت سراسری ( مجوز توزیع دخانیات سراسری )


1ـ ارائه درخواست توزیع کالای دخانی ( مجوز توزیع دخانیات ) به صورت سراسری کشوری به مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور.

2ـ شرکتهای پخش سراسری دارای مجوز پخش از حوزه معاونت بارزگانی داخلی که متقاضی توزیع محصولات دخانی می باشند، طی فرمی از سوی مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور از حوزه معاونت مذکور ، استعلام و

پس از تأیید معاونت مزبور و تطبیق با ضوابط مرکز نسبت به صدور مجور محصولات دخانی اقدام نمایند .

3ـ در خصوص شرکتهای فاقد مجوز پخش که متقاضی توزیع محصولات دخانی می باشند ابتدا نسبت به دریافت مجوز مذکور در چارچوب ضوابط مورد نظر معاونت بازرگانی داخلی اقدام و

پس از دریافت مجوز پخش با تأیید معاونت مزبور در قالب فرم مندرج دربند 1به مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور معرفی می گردند .

4-با توجه به صدور عاملیتهای استانی توزیع محصولات دخانی در سراسر کشور توسط مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور و با عنایت به اینکه از سالیان گذشته سیستم توزیع تعریف شده ای برای پخش کالاهای دخانی وجود داشته ،

دارندگان مجوز پخش سراسری مکلفند کالاهای دخانی را از وارد کنندگان و تولید کنندگان سیگار دریافت و به توزیع کنندگان استانی دارای مجوز از مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور تحویل دهند ( .حداقل یک عامل توزیع استانی از هر استان )

5-شرکتهای پخش می توانند عوامل استانی خود را که مجوز از مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور ندارند برای دریافت مجوز استانی به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان معرفی نمایند .

6-به منظور سهولت و تسریع در امر واگذاری عاملیتهای پخش سراسری ، اشخاص و یا شرکتهای صنفی که دارای پروانه کسب بنکداری و یا توزیع و پخش عمده کالا (در سه رسته صنفی شامل :خواربار فروش ، سوپر مارکت و سقط فروش )هستند

می توانند اقدام به دریافت مجوز توزیع کشوری نموده و مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور پس از استعلام از اتحادیه مربوطه در خصوص معتبر بودن پروانه کسب (بنکداری )نسبت به تقاضای آنها اقدام می نماید .

7ـ تکمیل پرونده در مرکز شامل:

1ـ7ـ دریافت استعلام های موردنیاز (تعزیرات حکومتی، سوء پیشینه کیفری و بازدید محل کسب )با معرفی نامه سازمان.

2ـ7ـ ارائه اسناد اجاره یا مالکیت محل کسب.

3ـ7ـ سایر مدارک لازم :

1ـ کارت پایان خدمت یا معافیت دائم.

2ـ کپی مصدق شناسنامه و کارت ملی.

3ـ تصویر اساسنامه .

4ـ آخرین تغییرات در روزنامه رسمی .

5ـ سه قطعه عکس 4×3 .

6ـ گواهی امضاء محضری.

7ـ ارائه سفته توسط متقاضی به مبلغ 500/000/000ریال به مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور.

8ـ ارائه فیش واریزی به مبلغ 500/000ریال به حساب شماره 21757669007000بانک ملی ایران (خزانه )به مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور

9ـ بررسی و صدور مجوز توزیع سراسری کشوری محصولات دخانی و تحویل به متقاضی.

10ـ از زمان تحویل و تکمیل مدارک فوق الذکر به مرکز ظرف مدت حداکثر 48ساعت مجوز صادر خواهد شد.