در این مقاله قصد داریم تا هر آنچه در زمینه دریافت نیاز دارید به شما ارائه دهیم. اطلاعاتی چون قوانین و مقررات مربوط به دریافت مدارک و شرایط لازم برای دریافت آن در این مقاله قرار داده شده است.

 

مرجع صدور مجوز مجوز تیزر تبلیغاتی سرگرمیمشخصات مجوز

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز تیزر تبلیغاتی سرگرمی
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

اساسنامه شورای نظارت بر اسباب بازی

601 1377/04/16

آیین نامه اجرایی شورای نظارت بر اسباب بازی

602 1377/04/29

معیارهای انتخاب اسباب بازی مناسب

604 1384/12/09
فرآیند صدور مجوز

شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
درخواست متقاضی 10030
فرم های تشکیل پرونده نمونه اسباب بازی 100754
فیش واریزی تعرفه 1001113

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

آیین نامه اجرایی شورای نظارت بر اسباب بازی

602 1377/04/29 ماده 17 ، تبصره 1
استعلام‌های بین دستگاهیمجوزهای پیش‌نیاز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

آیین نامه اجرایی شورای نظارت بر اسباب بازی

602 1377/04/29 ماده 14
ضوابط خاص صدور مجوزمدت زمان صدور مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماه
هزینه صدور مجوز


عنوان هزینه مبلغ
صدور مجوز تبلیغات 1090000 ریال


نمونه مجوز صادر شده

فرآیند تمدید مجوز تیزر تبلیغاتی سرگرمی


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز
ضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه تمدید مجوزفرآیند اصلاح مجوز تیزر تبلیغاتی سرگرمی


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز
ضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه اصلاح مجوزفرآیند ابطال مجوز تیزر تبلیغاتی سرگرمی


شرایط و مدارک لازم برای ابطال مجوز
ضوابط خاص ابطال مجوزمدت زمان ابطال مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه ابطال مجوز