مجوز ثبت تشکل های اقتصادی

در این مقاله قصد داریم تا درباره نحوه دریافت مجوز ثبت تشکل های اقتصادی اطلاعات جامع و کاملی را به شما عزیزان ارائه دهیم. اطلاعاتی مانند قوانین و مدارک لازم برای دریافت این مجوز از نمونه موضوعاتی است که در این مقاله گنجانده شده است.

 

مرجع صدور مجوزمشخصات مجوز


مطالعه بیشتر :

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز ثبت تشکل های اقتصادی
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

قانون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی جمهوری اسلامی ایران

6531369/12/15بند ک ماده 5تشکیل اتحادیه های صادراتی و وارداتی و سندیکاهای تولیدی در زمینه فعالیت‌های بازرگانی صنعتی معدنی و خدماتی طبق مقررات مربوط

قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار

6541390/11/16ماده 5اتاقها مکلفند فهرست ملی تشکلهای اقتصادی را تهیه و تغییرات آن را اعلام نمایند. در آن دسته از فعالیتهای اقتصادی که فاقد تشکل فعال می باشند، اتاقها موظفند برای ساماندهی، ایجاد و ثبت تشکلهای اقتصادی فعال زمینه های لزم را ایجادکنند.

در فعالیتهایی که تشکلهای موازی وجود دارد، زمینه ادغام، شبکه سازی، یکپارچه سازی و انسجام تشکلهای موازی را فراهم نمایند.

تبصره1ـ اتاقها موظفند در فعالیتهای صادرات غیرنفتی با ایجاد انسجام، هماهنگی و تقسیم کار، از فعالیت موازی تشکلها جلوگیری کنند.

همه تشکلهای اقتصادی موظفند در اجرای احکام این ماده با اتاقها همکاری کنند.

تبصره2ـ مؤسسان و مدیران تشکلهای اقتصادی نباید مانع عضویت داوطلبان جدید واجد شرایط و استفاده آنها از منافع حضور در این تشکلها شوند.

نظرات اصناف یا تشکلهای جدید اقتصادی سراسری با حضور رئیس شورای اصناف کشور و یا رؤسای این تشکلها در شورای گفتگو بررسی می شود.

فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرککد مدرک
صورتجلسه مجمع عمومی عادی100005

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

اساسنامه نمونه تشکل های اقتصادی اتاق ایران

12321397/08/27بند 8 ماده 12دبیرخانه انجمن باید صورتجلسات مجامع عمومی ( صورتجلسه عمومی عادی، مجمع عمومی فوق العاده و مجمع عمومی موسس ) منضم به فهرست حاضرین در جلسات را برای اتاق بازرگانی ایران ارسال نمایند.
استعلام‌های بین دستگاهیمجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور مجوزمدت زمان صدور مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماهعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

آیین نامه تشکل های اقتصادی

12291397/08/27ماده 46در کلیه اساسنامه ها مدت تصدی هیئت مدیره می بایست بین ۲ الی ۳ سال و تعداد اعضای هیئت مدیره متناسب با تعداد اعضای فعال تشکل باشد.
هزینه صدور مجوز
نمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد


فرآیند تمدید مجوز ثبت تشکل های اقتصادی


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز
ضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه تمدید مجوز
فرآیند اصلاح مجوز ثبت تشکل های اقتصادی


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز


عنوان مدرککد مدرک
صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده100007

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

اساسنامه نمونه تشکل های اقتصادی اتاق ایران

12321397/08/27ماده 31 و 33ماده ۳۱ – در صورت استعفا و یا از نصف به اضافه یک از اعضای اصلی هیئت مدیره بدوا اعضای علی البدل جایگزین و چنانچه هیات مدیره نصاب مقرر در اساسنامه را از دست بدهند.

برای مابقی اعضای هیئت مدیره مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده با دستور انتخابات هیئت مدیره برگزار خواهد شد.

ماده ۳۳- در صورت استعفا فوت و یا عزل هریک از اعضای اصلی هیئت مدیره عضو علی البدل که در انتخابات رای بیشتری داشته برای باقیمانده دوره هیئت مدیره جانشین عضو اصلی خواهد شد .

ضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه اصلاح مجوزفرآیند ابطال مجوز ثبت تشکل های اقتصادی


شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

آیین نامه تشکل های اقتصادی

12291397/08/27تبصره 1 ماده 15درصورتی که تشکل اقدامات لازم و طبق ضوابط اتاق ایران انجام ندهد، موضوع فعالیت تشکل در اتاق بازرگانی ایران منحل تلقی می گردد.

بدیهی است تشکیل مجدد تشکل طبق ضوابط منوط به اخذ موافقت اصولی اتاق بازرگانی می باشد.

اساسنامه نمونه تشکل های اقتصادی اتاق ایران

12321397/08/27ماده 50انجمن به موجب تصمیم مجمع عمومی فوق العاده ماه می شود.
شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

آیین نامه تشکل های اقتصادی

12291397/08/27تبصره 1 ماده 15درصورتی که تشکل اقدامات لازم و طبق ضوابط اتاق ایران انجام ندهد، موضوع فعالیت تشکل در اتاق بازرگانی ایران منحل تلقی می گردد.

بدیهی است تشکیل مجدد تشکل طبق ضوابط منوط به اخذ موافقت اصولی اتاق بازرگانی می باشد.

اساسنامه نمونه تشکل های اقتصادی اتاق ایران

12321397/08/27ماده 50انجمن به موجب تصمیم مجمع عمومی فوق العاده ماه می شود.