مجوز ثبت شرکت لیزینگ سهامی خاص

در این مقاله قصد داریم تا درخصوص نحوه دریافت مجوز ثبت شرکت لیزینگ سهامی خاص اطلاعات جامع و کاملی را خدمت شما عزیزان ارائه دهیم.

اطلاعاتی مانند مدارک و شرایط لازم برای دریافت این مجوز از نمونه موضوعاتی است که در این مطلب گنجانده شده است.

 

مرجع صدور مجوز ثبت شرکت لیزینگ سهامی خاصمشخصات مجوز


مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز ثبت شرکت لیزینگ سهامی خاص
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط
قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (1394 ـ 1390) 308 1389/10/15 96 دانلود فایل
قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی 122 1383/10/22 1 دانلود فایل
دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر شرکتهای لیزینگ (واسپاری) 1024 1395/10/14 2 دانلود فایل
قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور 1001208 1395/11/10 21 دانلود فایل
قانون برنامه پنجساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران 1279 1395/12/14 14 دانلود فایل
فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز ثبت شرکت لیزینگ


عنوان مدرک
احراز تودیع صد در صد سرمایه لازم توسط موسسین 10995
احراز صلاحیت مدیرعامل و قائم‌مقام 10998
سایر مدارک به تشخیص بانک مرکزی 11083
اساسنامه مورد تایید بانک مرکزی مصوب مجمع عمومی موسس 11312

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر شرکتهای لیزینگ (واسپاری)

1024 1395/10/14 ۱۸ دانلود فایل
استعلام‌های بین دستگاهی
عنوان استعلام کد استعلام دستگاه استعلام‌دهنده مدت زمان پاسخ آدرس وب سایت
استعلام تکمیل فرآیند پذیره نویسی و فهرست پذیره نویسان موسسات اعتباری 10117 سازمان بورس و اوراق بهادار – اداره نظارت بر انتشار اوراق بهادار سرمایه‌ای 0 www.seo.ir

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط
دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر شرکتهای لیزینگ (واسپاری) 1024 1395/10/14 ۱۸ دانلود فایل
مجوزهای پیش‌نیاز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط
دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر شرکتهای لیزینگ (واسپاری) 1024 1395/10/14 ۱۸ دانلود فایل
ضوابط خاص صدور مجوز

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط
دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر شرکتهای لیزینگ (واسپاری) 1024 1395/10/14 ۲۳ دانلود فایل
مدت زمان صدور مجوز ثبت شرکت لیزینگ

روز
مدت اعتبار مجوز

ماهعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط
دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر شرکتهای لیزینگ (واسپاری) 1024 1395/10/14 ۲۱ دانلود فایل
هزینه صدور مجوزفرآیند تمدید مجوز ثبت شرکت لیزینگ سهامی خاص


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوزفایلی وجود نداردضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید مجوز

روز
مدت اعتبار مجوزهزینه تمدید مجوز
فرآیند اصلاح مجوز ثبت شرکت لیزینگ سهامی خاص


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوزفایلی وجود نداردضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز

روز
مدت اعتبار مجوزهزینه اصلاح مجوز
فرآیند ابطال مجوز ثبت شرکت لیزینگ سهامی خاص


فایلی وجود ندارد


شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر شرکتهای لیزینگ (واسپاری)

10817 1395/10/14 مواد 22 و 24 دانلود
شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوزفایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر شرکتهای لیزینگ (واسپاری)

10817 1395/10/14 مواد 22 و 24 دانلود
صدور
مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز ثبت شرکت لیزینگ سهامی خاص
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط
قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (1394 ـ 1390) 308 1389/10/15 96 دانلود فایل
قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی 122 1383/10/22 1 دانلود فایل
دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر شرکتهای لیزینگ (واسپاری) 1024 1395/10/14 2 دانلود فایل
قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور 1001208 1395/11/10 21 دانلود فایل
قانون برنامه پنجساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران 1279 1395/12/14 14 دانلود فایل
فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز ثبت شرکت لیزینگ


عنوان مدرک
احراز تودیع صد در صد سرمایه لازم توسط موسسین 10995
احراز صلاحیت مدیرعامل و قائم‌مقام 10998
سایر مدارک به تشخیص بانک مرکزی 11083
اساسنامه مورد تایید بانک مرکزی مصوب مجمع عمومی موسس 11312

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر شرکتهای لیزینگ (واسپاری)

1024 1395/10/14 ۱۸ دانلود فایل
استعلام‌های بین دستگاهی
عنوان استعلام کد استعلام دستگاه استعلام‌دهنده مدت زمان پاسخ آدرس وب سایت
استعلام تکمیل فرآیند پذیره نویسی و فهرست پذیره نویسان موسسات اعتباری 10117 سازمان بورس و اوراق بهادار – اداره نظارت بر انتشار اوراق بهادار سرمایه‌ای 0 www.seo.ir

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط
دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر شرکتهای لیزینگ (واسپاری) 1024 1395/10/14 ۱۸ دانلود فایل
مجوزهای پیش‌نیاز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط
دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر شرکتهای لیزینگ (واسپاری) 1024 1395/10/14 ۱۸ دانلود فایل
ضوابط خاص صدور مجوز

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط
دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر شرکتهای لیزینگ (واسپاری) 1024 1395/10/14 ۲۳ دانلود فایل
مدت زمان صدور مجوز ثبت شرکت لیزینگ

روز
مدت اعتبار مجوز

ماهعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط
دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر شرکتهای لیزینگ (واسپاری) 1024 1395/10/14 ۲۱ دانلود فایل
هزینه صدور مجوزتمدید
فرآیند تمدید مجوز ثبت شرکت لیزینگ سهامی خاص


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوزفایلی وجود نداردضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید مجوز

روز
مدت اعتبار مجوزهزینه تمدید مجوز
اصلاح
فرآیند اصلاح مجوز ثبت شرکت لیزینگ سهامی خاص


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوزفایلی وجود نداردضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز

روز
مدت اعتبار مجوزهزینه اصلاح مجوز
ابطال
فرآیند ابطال مجوز ثبت شرکت لیزینگ سهامی خاص


فایلی وجود ندارد


شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر شرکتهای لیزینگ (واسپاری)

10817 1395/10/14 مواد 22 و 24 دانلود
شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوزفایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر شرکتهای لیزینگ (واسپاری)

10817 1395/10/14 مواد 22 و 24 دانلود