مجوز ثبت موسسه بیمه

در این مقاله قصد داریم تا هر آنچه در زمینه دریافت نیاز دارید به شما ارائه دهیم. اطلاعاتی چون قوانین و مقررات مربوط به دریافت مجوزو مدارک و شرایط لازم برای دریافت آن در این مقاله قرار داده شده است.

 

مرجع صدور مجوز ثبت موسسهمشخصات مجوز


مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز ثبت موسسه بیمه
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

ضوابط تاسیس موسسات بیمه غیر دولتی

2861380/06/06مواد 2 و 18

قانون تاسیس بیمه مرکزى ایران و بیمه گرى

3091350/03/2918 و 38
فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرککد مدرک
تصویر اساسنامه10012
دارا بودن حسن شهرت و رعایت اخلاق حرفه ای در حوزه فعالیتهای مرتبط با فن آوری اطلاعات100802
برنامه جامع عملیاتی100812
ميزان سرمايه مؤسسه100835
صورت كامل اسامى شركا و مديران و تابعيت و تعداد سهام هر يك از آنها100836
ميزان سهام نقدى و غيرنقدى و نحوه پرداخت آنها100837


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

ضوابط تاسیس موسسات بیمه غیر دولتی

2861380/06/06ماده 7، 11 تا 18

قانون تاسیس بیمه مرکزى ایران و بیمه گرى

3091350/03/2938 قانون
استعلام‌های بین دستگاهیمجوزهای پیش‌نیاز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

ضوابط تاسیس موسسات بیمه غیر دولتی

2861380/06/06بندث ماده 1

ضوابط تاسیس موسسات بیمه غیر دولتی

2861380/06/06ماده 15

ضوابط تاسیس موسسات بیمه غیر دولتی

2861380/06/06ماده 18
ضوابط خاص صدور مجوزمدت زمان صدور مجوز

 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

مصوبه هیئت مقررات زدایی درخصوص مجوزهای بیمه مرکزی

12331395/11/26بند 7 عناوین
مدت اعتبار مجوز

 ماه
هزینه صدور مجوز
نمونه مجوز صادر شده


فرآیند تمدید مجوز ثبت موسسه بیمه


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز
ضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید مجوز

 روز
مدت اعتبار مجوز

 ماههزینه تمدید مجوز
فرآیند اصلاح مجوز ثبت موسسه بیمه


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز
ضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز

 روز
مدت اعتبار مجوز

 ماههزینه اصلاح مجوز
فرآیند ابطال مجوز ثبت موسسه بیمه


شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

قانون تاسیس بیمه مرکزى ایران و بیمه گرى

3091350/03/29مواد 40 و 41
شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز ثبت موسسه بیمه


عنوان مدرککد مدرک
گزارش کارشناس100557

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

قانون تاسیس بیمه مرکزى ایران و بیمه گرى

3091350/03/29مواد 40 و 41