به این نوشته چند امتیاز می دهید؟

 

در این مقاله قصد داریم تا نحوه دریافت مجوز خارج کردن مغروقه ها را خدمت شما عزیزان ارائه دهیم.

اطلاعاتی مانند مدارک و شرایط لازم برای دریافت این مجوز از نمونه موضوعاتی است که در این مطلب گنجانده شده است.

 

مرجع صدور مجوز خارج کردن مغروقه هامشخصات مجوز


مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز خارج کردن مغروقه ها
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آیین نامه اجرایی قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا

10068 1379/06/28 ماده 3 دانلود

قانون حفاظت از دریاها و رودخانه های قابل کشتیرانی در مقابل آلودگی به مواد نفتی

10133 1389/05/27 تبصره 3- ماده 5 دانلود

قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا

10137 1374/02/03 مواد 2-15-16-17-14 دانلود

قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا

10137 1374/02/03 تبصره 3 ماده 13 دانلود

قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا

10137 1374/02/03 ماده 35 دانلود

قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا

10137 1374/02/03 ماده 12 دانلود

آیین نامه جلوگیری از آلودگی آب

10212 1364/09/24 ماده 14 دانلود

قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست

11746 1353/03/28 بند ب ماده 6 دانلود

قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست

11746 1353/03/28 مواد7-9-11 دانلود

قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست

11746 1353/03/28 ماده 1 دانلود
فرآیند صدور مجوز
دانلود
شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز خارج کردن مغروقه ها


عنوان مدرک کد مدرک
ارائه گزارش بازرسی 10540
ارائه درخواست کتبی 11224
بازدید کارشناسی از محل 11501
فرم شناورهای مغروقه 13114
گزارش ارزیابی ریسک 13115

دانلود


استعلام‌های بین دستگاهیمجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور مجوزمدت زمان صدور مجوز

روزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

مصوبه 14 هیات مقررات زدایی

11686 1396/02/18 شماره 61 دانلود
مدت اعتبار مجوز
هزینه صدور مجوز خارج کردن مغروقه ها
نمونه مجوز خارج کردن مغروقه ها صادر شده

فایلی وجود ندارد
فرآیند تمدید مجوز خارج کردن مغروقه ها


دانلود
شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوزدانلود


ضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید مجوز

روزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

مصوبه 14 هیات مقررات زدایی

11686 1396/02/18 شماره 61 دانلود
مدت اعتبار مجوز خارج کردن مغروقه هاهزینه تمدید مجوزفرآیند اصلاح مجوز خارج کردن مغروقه ها


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز

ضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز

روز
مدت اعتبار مجوزهزینه اصلاح مجوزفرآیند ابطال مجوز خارج کردن مغروقه ها


فایلی وجود ندارد


شرایط قابلیت ابطال مجوزشرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز خارج کردن مغروقه هافایلی وجود ندارد