3.5/5 - (2 امتیاز)

مجوز خدمات اینترنت ( مجوز ISP )

آنچه در این مطلب می خوانید ...

در این مقاله قصد داریم تا هر آنچه در زمینه دریافت صدور نیاز دارید به شما ارائه دهیم. اطلاعاتی چون قوانین و مقررات مربوط به دریافت پروانهو مدارک و شرایط لازم برای دریافت آن در این مقاله قرار داده شده است.

 

مرجع صدور مجوز خدمات اینترنت ( مجوز ISP )مشخصات مجوز


مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز خدمات اینترنت ( مجوز ISP )
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

اساسنامه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

209 1388/11/21 بند (1) ماده (6)

قانون وظایف و اختیارت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

230 1382/09/19 بند (ز) ماده (3)

صدور پروانه عرضه کنندگان خدمات اينترنت موضوع ماده ۸ -۱

239 1385/10/03 مصوبه

شرایط و ضوابط مرتبط با نحوه ادامه فعالیت دارندگان پروانه های عرضه خدمات اینترنت رسا (ISP) و توزیع اینترنت (ISDP)

738 1394/01/23 ماده 2
فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز خدمات اینترنت ( مجوز ISP )


عنوان مدرک کد مدرک
تصویر کارت ملی 10001
تصویر شناسنامه 10002
تصویر مدرک تحصیلی 10004
عکس پرسنلی 10007
تصویر آگهی تاسیس 10010
تصویر آگهی آخرین تغییرات شرکت 10011
تصویر گواهی عدم سوءپیشینه کیفری 10024
تصویر کروکی 10025
درخواست متقاضی 10030
تصویر تعهد نامه محضری 10035
اطلاعات تماس 10042
تابعیت ایرانی 100204
فرم تكميل شده مشخصات فردی مديرعامل و اعضاي هيئت مديره در دو نسخه 100495
تصویر برابر اصل شده پروانه VoIP 100499
اعلام تاریخ شروع به فعالیت بر اساس پروانه صادره 100500
تصویر قراردادهای دریافت پهنای باند منعقده بین شرکت با توزیع کنندگان مجاز 100501


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

صدور پروانه عرضه کنندگان خدمات اينترنت موضوع ماده ۸ -۱

239 1385/10/03 تمام
استعلام‌های بین دستگاهیمجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور مجوزمدت زمان صدور مجوز خدمات اینترنت ( مجوز ISP )

 روز
مدت اعتبار مجوز

 ماهعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

تغییر شرایط تامین ارتباط اینترنت در ضوابط و دستورالعمل اجرایی صدور پروانه توزیع کنندگان اینترنت (ISDP)

739 1389/09/28 ماده 5
هزینه صدور مجوزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

کاهش مبالغ تضامین بانکی حسن انجام تعهدات دارندگان پروانه ISP و ISDP

740 1391/07/30 تمام
نمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد


فرآیند تمدید مجوز خدمات اینترنت ( مجوز ISP )


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
درخواست متقاضی 10030
گزارش عملکرد 100212
مدارک ثبتی 100714

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

تغییر شرایط تامین ارتباط اینترنت در ضوابط و دستورالعمل اجرایی صدور پروانه توزیع کنندگان اینترنت (ISDP)

739 1389/09/28 ماده 6
ضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید مجوز

 روز
مدت اعتبار مجوز خدمات اینترنت ( مجوز ISP )

 ماههزینه تمدید مجوزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

کاهش مبالغ تضامین بانکی حسن انجام تعهدات دارندگان پروانه ISP و ISDP

740 1391/07/30 تمام
فرآیند اصلاح مجوز خدمات اینترنت ( مجوز ISP )


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
تصویر آگهی آخرین تغییرات شرکت 10011
درخواست متقاضی 10030
پروانه اشتغال معتبر 100956


ضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز

 روز
مدت اعتبار مجوز

 ماههزینه اصلاح مجوز
فرآیند ابطال مجوز خدمات اینترنت ( مجوز ISP )


شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

تغییر شرایط تامین ارتباط اینترنت در ضوابط و دستورالعمل اجرایی صدور پروانه توزیع کنندگان اینترنت (ISDP)

739 1389/09/28 ماده 16
شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز