3.5/5 - (2 امتیاز)

مجوز خدمات اینترنت ( مجوز ISP )

در این مقاله قصد داریم تا هر آنچه در زمینه دریافت صدور نیاز دارید به شما ارائه دهیم. اطلاعاتی چون قوانین و مقررات مربوط به دریافت پروانهو مدارک و شرایط لازم برای دریافت آن در این مقاله قرار داده شده است.

 

مرجع صدور مجوز خدمات اینترنت ( مجوز ISP )مشخصات مجوز


مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز خدمات اینترنت ( مجوز ISP )
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

اساسنامه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

2091388/11/21بند (1) ماده (6)

قانون وظایف و اختیارت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

2301382/09/19بند (ز) ماده (3)

صدور پروانه عرضه کنندگان خدمات اينترنت موضوع ماده ۸ -۱

2391385/10/03مصوبه

شرایط و ضوابط مرتبط با نحوه ادامه فعالیت دارندگان پروانه های عرضه خدمات اینترنت رسا (ISP) و توزیع اینترنت (ISDP)

7381394/01/23ماده 2
فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز خدمات اینترنت ( مجوز ISP )


عنوان مدرککد مدرک
تصویر کارت ملی10001
تصویر شناسنامه10002
تصویر مدرک تحصیلی10004
عکس پرسنلی10007
تصویر آگهی تاسیس10010
تصویر آگهی آخرین تغییرات شرکت10011
تصویر گواهی عدم سوءپیشینه کیفری10024
تصویر کروکی10025
درخواست متقاضی10030
تصویر تعهد نامه محضری10035
اطلاعات تماس10042
تابعیت ایرانی100204
فرم تكميل شده مشخصات فردی مديرعامل و اعضاي هيئت مديره در دو نسخه100495
تصویر برابر اصل شده پروانه VoIP100499
اعلام تاریخ شروع به فعالیت بر اساس پروانه صادره100500
تصویر قراردادهای دریافت پهنای باند منعقده بین شرکت با توزیع کنندگان مجاز100501


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

صدور پروانه عرضه کنندگان خدمات اينترنت موضوع ماده ۸ -۱

2391385/10/03تمام
استعلام‌های بین دستگاهیمجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور مجوزمدت زمان صدور مجوز خدمات اینترنت ( مجوز ISP )

 روز
مدت اعتبار مجوز

 ماهعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

تغییر شرایط تامین ارتباط اینترنت در ضوابط و دستورالعمل اجرایی صدور پروانه توزیع کنندگان اینترنت (ISDP)

7391389/09/28ماده 5
هزینه صدور مجوزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

کاهش مبالغ تضامین بانکی حسن انجام تعهدات دارندگان پروانه ISP و ISDP

7401391/07/30تمام
نمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد


فرآیند تمدید مجوز خدمات اینترنت ( مجوز ISP )


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز


عنوان مدرککد مدرک
درخواست متقاضی10030
گزارش عملکرد100212
مدارک ثبتی100714

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

تغییر شرایط تامین ارتباط اینترنت در ضوابط و دستورالعمل اجرایی صدور پروانه توزیع کنندگان اینترنت (ISDP)

7391389/09/28ماده 6
ضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید مجوز

 روز
مدت اعتبار مجوز خدمات اینترنت ( مجوز ISP )

 ماههزینه تمدید مجوزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

کاهش مبالغ تضامین بانکی حسن انجام تعهدات دارندگان پروانه ISP و ISDP

7401391/07/30تمام
فرآیند اصلاح مجوز خدمات اینترنت ( مجوز ISP )


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز


عنوان مدرککد مدرک
تصویر آگهی آخرین تغییرات شرکت10011
درخواست متقاضی10030
پروانه اشتغال معتبر100956


ضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز

 روز
مدت اعتبار مجوز

 ماههزینه اصلاح مجوز
فرآیند ابطال مجوز خدمات اینترنت ( مجوز ISP )


شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

تغییر شرایط تامین ارتباط اینترنت در ضوابط و دستورالعمل اجرایی صدور پروانه توزیع کنندگان اینترنت (ISDP)

7391389/09/28ماده 16
شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز