به این نوشته چند امتیاز می دهید؟

آنچه در این مطلب می خوانید ...

 

در این مقاله قصد داریم تا هر آنچه در زمینه دریافت مجوز خروج محموله های گیاهی از گمرک نیاز دارید به شما ارائه دهیم. اطلاعاتی چون قوانین و مقررات مربوط به دریافت پروانه و مدارک و شرایط لازم برای دریافت آن در این مقاله قرار داده شده است.

مرجع صدور مجوزمشخصات مجوز


مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز خروج محموله های گیاهی از گمرک
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

قانون حفظ نباتات

10085 1346/02/12 11 دانلود

آئین نامه اجرائی قانون حفظ نباتات

10086 1385/01/20 11-12-7-6-13-14-15 دانلود
فرآیند صدور مجوز
دانلود
شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز خروج محموله های گیاهی از گمرک


عنوان مدرک کد مدرک
اظهارنامه 10544
گواهی بهداشت گیاهی 11198

دانلود

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

قانون حفظ نباتات

10085 1346/02/12 11 دانلود

آئین نامه اجرائی قانون حفظ نباتات

10086 1385/01/20 11-12-7-6-13-14-15 دانلود
استعلام‌های بین دستگاهیمجوزهای پیش‌نیاز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آئین نامه اجرائی قانون حفظ نباتات

10086 1385/01/20 11-12-7-6-13-14-15 دانلود
ضوابط خاص صدور مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

قانون حفظ نباتات

10085 1346/02/12 ماده 12 دانلود
مدت زمان صدور مجوز

روزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

قانون عهدنامه بین المللی حفظ نباتات

10910 1389/10/25 ماده 4 بند 2 قسمت ج دانلود
مدت اعتبار مجوزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

قانون حفظ نباتات

10085 1346/02/12 ماده 11 دانلود
هزینه صدور مجوز
نمونه مجوز صادر شده

دانلود
فرآیند تمدید مجوز خروج محموله های گیاهی از گمرک


دانلود
شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوزدانلود

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

قانون حفظ نباتات

10085 1346/02/12 11 دانلود

آئین نامه اجرائی قانون حفظ نباتات

10086 1385/01/20 11-12-7-6-13-14-15 دانلود
ضوابط خاص تمدید مجوز خروج محموله های گیاهی از گمرک


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

قانون حفظ نباتات

10085 1346/02/12 ماده 12 دانلود
مدت زمان تمدید مجوز خروج محموله های گیاهی از گمرک

روزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

قانون عهدنامه بین المللی حفظ نباتات

10910 1389/10/25 ماده 4 بند 2 قسمت ج دانلود
مدت اعتبار مجوزهزینه تمدید مجوز
فرآیند اصلاح مجوز خروج محموله های گیاهی از گمرک


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز خروج محموله های گیاهی از گمرک

ضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز خروج محموله های گیاهی از گمرک

روز
مدت اعتبار مجوزهزینه اصلاح مجوز
فرآیند ابطال مجوز خروج محموله های گیاهی از گمرک


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای ابطال مجوز خروج محموله های گیاهی از گمرک

ضوابط خاص ابطال مجوزمدت زمان ابطال مجوز خروج محموله های گیاهی از گمرک

روز
مدت اعتبار مجوزهزینه ابطال مجوز