در این مقاله قصد داریم تا هر آنچه در زمینه دریافت مجوز داروخانه نیاز دارید به شما ارائه دهیم. اطلاعاتی چون قوانین و مقررات مربوط به دریافت و مدارک و شرایط لازم برای دریافت آن در این مقاله قرار داده شده است.

 

مرجع صدور مجوز داروخانه







مشخصات مجوز






مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز داروخانه
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ١٣٣۴ الحاقات بعدی4401334/03/29ماده 1-
کمیسیون ماده 204421367/11/23همه
آئین نامه تاسیس داروخانه ها30100661393/12/05ماده 1-4
فرآیند صدور مجوز





شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز داروخانه


عنوان مدرککد مدرک
تصویر کارت ملی10001
تصویر شناسنامه10002
تصویر کارت نظام وظیفه10003
تصویر مدرک تحصیلی10004
سابقه فعالیت100301
موافقت کمیسیون ماده 20100601
اخذ شرایط لازم محل فیزیکی برای تاسیس100618
اخذ شرایط جمعیتی برای تاسیس100619
فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آئین نامه تاسیس داروخانه ها30100661393/12/05ماده 1-4
ضوابط تاسیس و اداره داروخانه ها30100731395/07/25ماده 4
استعلام‌های بین دستگاهی



مجوزهای پیش‌نیاز



ضوابط خاص صدور مجوز



مدت زمان صدور مجوز داروخانه
روز



عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آئین نامه تاسیس و اداره داروخانه ها30100661393/12/05ماده1-4
مدت اعتبار مجوز
ماه



عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آئین نامه تاسیس و اداره داروخانه ها30100661393/12/05ماده های 1-15
هزینه صدور مجوز داروخانه


عنوان هزینهمبلغ
صدور پروانه تاسیس داروخانه700000 ریال
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
تصویبنامه در خصوص تعیین تعرفه هاي موضوع ماده 2410030221391/01/30بند چ ردیف 19
نمونه مجوز داروخانه صادر شده
مرتبط 
فرآیند تمدید مجوز داروخانه


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز




ضوابط خاص تمدید مجوز



مدت زمان تمدید مجوز داروخانه
روز




مدت اعتبار مجوز
ماه



هزینه تمدید مجوز




فرآیند اصلاح مجوز داروخانه


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز




ضوابط خاص اصلاح مجوز داروخانه



مدت زمان اصلاح مجوز
روز




مدت اعتبار مجوز
ماه



هزینه اصلاح مجوز تاسیس داروخانه




شرایط قابلیت ابطال مجوز تاسیس داروخانه



شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز داروخانه