در این مقاله قصد داریم تا هر آنچه در زمینه دریافت مجوز داروخانه نیاز دارید به شما ارائه دهیم. اطلاعاتی چون قوانین و مقررات مربوط به دریافت و مدارک و شرایط لازم برای دریافت آن در این مقاله قرار داده شده است.

 

مرجع صدور مجوز داروخانهمشخصات مجوز


مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز داروخانه
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ١٣٣۴ الحاقات بعدی4401334/03/29ماده 1-
کمیسیون ماده 204421367/11/23همه
آئین نامه تاسیس داروخانه ها30100661393/12/05ماده 1-4
فرآیند صدور مجوز

شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز داروخانه


عنوان مدرککد مدرک
تصویر کارت ملی10001
تصویر شناسنامه10002
تصویر کارت نظام وظیفه10003
تصویر مدرک تحصیلی10004
سابقه فعالیت100301
موافقت کمیسیون ماده 20100601
اخذ شرایط لازم محل فیزیکی برای تاسیس100618
اخذ شرایط جمعیتی برای تاسیس100619
فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آئین نامه تاسیس داروخانه ها30100661393/12/05ماده 1-4
ضوابط تاسیس و اداره داروخانه ها30100731395/07/25ماده 4
استعلام‌های بین دستگاهیمجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور مجوزمدت زمان صدور مجوز داروخانه
روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آئین نامه تاسیس و اداره داروخانه ها30100661393/12/05ماده1-4
مدت اعتبار مجوز
ماهعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آئین نامه تاسیس و اداره داروخانه ها30100661393/12/05ماده های 1-15
هزینه صدور مجوز داروخانه


عنوان هزینهمبلغ
صدور پروانه تاسیس داروخانه700000 ریال
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
تصویبنامه در خصوص تعیین تعرفه هاي موضوع ماده 2410030221391/01/30بند چ ردیف 19
نمونه مجوز داروخانه صادر شده
مرتبط 
فرآیند تمدید مجوز داروخانه


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز
ضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید مجوز داروخانه
روز
مدت اعتبار مجوز
ماههزینه تمدید مجوز
فرآیند اصلاح مجوز داروخانه


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز
ضوابط خاص اصلاح مجوز داروخانهمدت زمان اصلاح مجوز
روز
مدت اعتبار مجوز
ماههزینه اصلاح مجوز تاسیس داروخانه
شرایط قابلیت ابطال مجوز تاسیس داروخانهشرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز داروخانه