به این نوشته چند امتیاز می دهید؟

 

در این مقاله قصد داریم تا هر آنچه در زمینه دریافت مجوز دفتر مبادله مرسولات پستی خارجینیاز دارید به شما ارائه دهیم. اطلاعاتی چون قوانین و مقررات مربوط به دریافت مجوزو مدارک و شرایط لازم برای دریافت آن در این مقاله قرار داده شده است.

 

مرجع صدور مجوز دفتر مبادله مرسولات پستی خارجیمشخصات مجوز


مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز دفتر مبادله مرسولات پستی خارجی
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

قانون امور گمركي

2911390/09/22ماده 84

قانون امور گمركي

2911390/09/22ماده 85
فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرککد مدرک
درخواست متقاضی10030
موافقت گمرک100229

فایلی وجود ندارداستعلام‌های بین دستگاهیمجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور مجوزمدت زمان صدور مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماه
هزینه صدور مجوز
نمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد
فرآیند تمدید مجوز دفتر مبادله مرسولات پستی خارجی


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز
ضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه تمدید مجوز
فرآیند اصلاح مجوز دفتر مبادله مرسولات پستی خارجی


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز
ضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه اصلاح مجوز
فرآیند ابطال مجوز دفتر مبادله مرسولات پستی خارجی


شرایط قابلیت ابطال مجوزشرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز


عنوان مدرککد مدرک
ارائه درخواست کتبی11205

صدور
مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز دفتر مبادله مرسولات پستی خارجی
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

قانون امور گمركي

2911390/09/22ماده 84

قانون امور گمركي

2911390/09/22ماده 85
فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرککد مدرک
درخواست متقاضی10030
موافقت گمرک100229

فایلی وجود ندارداستعلام‌های بین دستگاهیمجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور مجوزمدت زمان صدور مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماه
هزینه صدور مجوز
نمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد
تمدید
فرآیند تمدید مجوز دفتر مبادله مرسولات پستی خارجی


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز
ضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه تمدید مجوز
اصلاح
فرآیند اصلاح مجوز دفتر مبادله مرسولات پستی خارجی


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز
ضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه اصلاح مجوز
ابطال
فرآیند ابطال مجوز دفتر مبادله مرسولات پستی خارجی


شرایط قابلیت ابطال مجوزشرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز


عنوان مدرککد مدرک
ارائه درخواست کتبی11205