به این نوشته چند امتیاز می دهید؟

آنچه در این مطلب می خوانید ...

 

در این مقاله قصد داریم تا نحوه دریافت مجوز ساخت واحد صنعتی را خدمت شما عزیزان ارائه دهیم. اطلاعاتی مانند مدارک و شرایط لازم برای دریافت این مجوز از نمونه موضوعاتی است که در این مطلب گنجانده شده است.

 

مرجع صدور مجوزمشخصات مجوز


مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز ساخت واحد صنعتی
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آيين نامه اجرايي قانون تاسيس شركت شهركهاي صنعتي ايران

11348 1377/09/05 ماده 13 دانلود
فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز ساخت واحد صنعتی


عنوان مدرک کد مدرک
فرم تقاضا صدور مجوز احداث ساختمان 12306
فرم تحويل زمين 12307
دستور نقشه 12308
برگ تعهد نظارت ناظر/ مالك 12309
نقشه‌هاي طراحي ممهور به مهر مهندسين طراح و ناظر 12310
اخذ تعهدات لازم 12311
برنامه زمان بندي 12312
پروانه اشتغال به كار ناظر 12313
مفاصاحساب 12903
دفترچه قرارداد حق انتفاع 13198

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آيين نامه اجرايي قانون تاسيس شركت شهركهاي صنعتي ايران

11348 1377/09/05 ماده 13 دانلود
استعلام‌های بین دستگاهیمجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور مجوزمدت زمان صدور مجوز

روزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

رويه‌هاي داخلي

11528 1398/12/14 1 فایلی وجود ندارد
مدت اعتبار مجوزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

رويه‌هاي داخلي

11528 1398/12/14 1 فایلی وجود ندارد
هزینه صدور مجوز ساخت واحد صنعتیعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

رويه‌هاي داخلي

11528 1398/12/14 1 فایلی وجود ندارد
نمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد
فرآیند تمدید مجوز ساخت واحد صنعتی


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوزفایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آيين نامه اجرايي قانون تاسيس شركت شهركهاي صنعتي ايران

11348 1377/09/05 ماده 13 دانلود
ضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید مجوز ساخت واحد صنعتی

روزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

رويه‌هاي داخلي

11528 1398/12/14 1 فایلی وجود ندارد
مدت اعتبار مجوزهزینه تمدید مجوز ساخت واحد صنعتیعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

رويه‌هاي داخلي

11528 1398/12/14 1 فایلی وجود ندارد
فرآیند اصلاح مجوز ساخت واحد صنعتی


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز ساخت واحد صنعتیفایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

رويه‌هاي داخلي

11528 1398/12/14 1 فایلی وجود ندارد
ضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز

روزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

رويه‌هاي داخلي

11528 1398/12/14 1 فایلی وجود ندارد
مدت اعتبار مجوزهزینه اصلاح مجوز
فرآیند ابطال مجوز ساخت واحد صنعتی


فایلی وجود ندارد


شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آيين نامه اجرايي قانون تاسيس شركت شهركهاي صنعتي ايران

11348 1377/09/05 ماده 13 دانلود
شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز ساخت واحد صنعتیفایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آيين نامه اجرايي قانون تاسيس شركت شهركهاي صنعتي ايران

11348 1377/09/05 ماده13 دانلود