5/5 - (1 امتیاز)

 

مرجع صدور مجوزمشخصات مجوز سازمان مردم نهاد


مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

تصویب نامه کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی

5751389/06/06اصل 138
فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای صدور سازمان مردم نهاد


عنوان مدرککد مدرک
تصویر شناسنامه، کارت ملی ، آخرین مدرک تحصیلی و تخصصی متقاضی13031629000-1
1 قطعه عکس 4*3 رنگی زمینه روشن55000253-7

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

آیین نامه اجرایی تاسیس سازمان مردم نهاد مصوب هیات محترم دولت

6701384/05/08ماده 2

آیین نامه اجرایی تاسیس سازمان‌ مردم نهاد مصوب هیات محترم دولت

6701384/05/08ماده 18

آیین نامه اجرایی تاسیس و فعالیت سازمان‌هاي مردم نهاد مصوب هیات محترم دولت

6701384/05/08ماده 20
استعلام‌های بین دستگاهی

عنوان استعلامکد استعلامدستگاه استعلام‌دهندهمدت زمان پاسخآدرس وب سایت

استعلام مراجع ذی صلاح

10124وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات – سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی60www.ict.gov.ir

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

آیین نامه اجرایی تاسیس و فعالیت سازمان‌هاي مردم نهاد مصوب هیات محترم دولت

6701384/05/08تبصره2و3ماه22
مجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

آیین نامه اجرایی تاسیس و فعالیت سازمان‌هاي مردم نهاد مصوب هیات محترم دولت

6701384/05/08ماده 22
مدت زمان صدور مجوز

 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

آیین نامه اجرایی تاسیس و فعالیت سازمان‌هاي مردم نهاد مصوب هیات محترم دولت

6701384/05/08
مدت اعتبار مجوز

 ماه
هزینه صدور مجوز
نمونه صادر شده

فایلی وجود ندارد


فرآیند تمدید سازمان مردم نهاد


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز


عنوان مدرککد مدرک
صورتجلسات مجامع عمومی عادی100830
آخرین تغییرات شرکت در روزنامه رسمیروزنامه
ارائه گزارش عملیات سالانه11425

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

قانون تجارت

4861310/03/01ماده 106
ضوابط خاص تمدید مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

قانون تجارت

4861310/03/01مواد 106و109
مدت زمان تمدید مجوز
 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

آیین نامه اجرایی تاسیس و فعالیت سازمان‌هاي مردم نهاد مصوب هیات محترم دولت

6701384/05/08فصل 4ماده26
مدت اعتبار مجوز

 ماههزینه تمدید مجوز
فرآیند اصلاح سازمان مردم نهاد


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز
ضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز

 روز
مدت اعتبار مجوز

 ماههزینه اصلاح مجوز
فرآیند ابطال سازمان مردم نهاد


شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

آیین نامه اجرایی تاسیس و فعالیت سازمان هاي مردم نهاد

3911384/05/08ماده 34
شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز


عنوان مدرککد مدرک
گزارش عملکرد100212
ابطال با رای مراجع قضایی1001855

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

آیین نامه اجرایی تاسیس و فعالیت سازمان هاي مردم نهاد

3911384/05/08ماده 34